ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ရက္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၇)၊ (၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၆ ရက္)၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ ဤဥပေဒကို ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚထြင္ေစရမည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မကို ပုဒ္မ ၂၇-က အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ရမည္။ ၂၇-က - မည္သူမဆုိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ထိုသူ၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ကမ္းလွမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ အက်ဳိးစီးပြားထိခိုက္ေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူ၏ လုပ္အား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အဓမၼရယူခိုင္းေစမႈျပဳလွ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာတရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္ဟု အဆုိပါ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free