သံတြဲတရားရံုး၏ လက္ရွိေသဒေပါက္ေစ်းမွာ
-က်မ္းႀကိမ္လႊာတစ္ေစင္ (1500)က်ပ္
- စာေရး (5000)က်ပ္
-မိတၱဴကူးေလွ်ာက္လႊာ စြဲခ်က္အမိန္႔ကိုကူးလွ်င္ (8000)က်ပ္
-စာမ်က္ႏွာ(15)မ်က္ႏွာခန္႔ကူးလွ်င္ (15000)က်ပ္
-သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္(10)မိုင္ပတ္လည္ သမၼာန္စာဆင့္လွ်င္(5000)က်ပ္
-သမၼာန္စာထုပ္ေပးတဲ့ ဘီလစ္စာေရးကို (2000)က်ပ္
စာေရးက က်သင့္ေငြမ်ားကို မေပးလွ်င္ေရွ႔ေနမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သည္။
ႀကိဳးကိုင္သူက ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေသာင္း

မႏၱေလး ေဂဇက္ကပါ
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free