ခပ္ညံ့ညံ့ ႏိုင္ငံေရးသမား စရိုက္မ်ား

ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္တယ္။

လက္စားေခ်ခ်င္တယ္။

လက္ရုန္းရည္ကို ပိုမိုအားကိုးတယ္။

ဘက္ေျပာင္းတတ္တယ္။

စားဖားညီညႊတ္ေရးလုပ္တယ္။

အခြင့္အေရးလိုခ်င္တယ္။

မက္လံုးေပးတတ္တယ္။

ရာထူးရဖုိ႔ ၾကိဳးစားတယ္။

အခြင့္ထူးခံတယ္။

လူလည္ျဖစ္တယ္။

ထင္ေပၚ ေၾကာ္ၾကားရန္ ၾကိဳးစားတတ္တယ္။

စည္းစိမ္ခံစားရဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္။


ထူးခၽြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားစရိုက္မ်ား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတယ္။

သင္ပုန္းေခ်တယ္။

ႏွလံုးရည္ကို အားကိုးတယ္။

ယံုၾကည္ခ်က္ကို မစြန္႔လႊတ္ဘူး။

ျပည္ေထာင္စုၾကီးထဲမွာ အျငင္းအခုံလုပ္ရင္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွိတယ္။
(UNITY IN DIVERSITY)

ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔တယ္။

ဆိုေစျမဲေစ၊ ကတိတည္တယ္။

ရားထူးရသည္ျဖစ္ေစ မရသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဆႏၵ႕ျဖည့္ဆည္းရန္ ၾကိဳးစားတယ္။

ေအးအတူပူအမွ်ေနတယ္။

ဥာဏ္ပညာရွိတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ စရိုက္ရွိတယ္။ ေက်ာ္ၾကားထင္ေပၚမႈဟာ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး တစ္ခုလံုး ဖြ႔ံျဖိဳးဖုိ႔ ၾကိဳးစားတယ္။

သင္သည္ မည္သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးထဲ ပါဝင္ေနသည္ကို သင့္စိတ္ကို
သင္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါေလ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခပ္ညံ့ညံ့ႏိုင္ေရးသမား
အဆင့္ထဲတြင္ေတာင္မွ မပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္
ႏိုင္ငံေရးသမားဟု ကုိယ့္ကိုကိုယ္ မသတ္မွတ္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ေယာက္
အေနျဖင့္ သာ သတ္မွတ္၍ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free