ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေရ ျဖန္႔ေ၀ေပးေရးေကာင္စီသည္ ေရ ေပးေ၀ရာတြင္ ေသာက္သံုးေရး လံုေလာက္စြာမရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ေ၀ဖန္မႈတခ်ဳိ႕သားၾကားသိရပါ သည္။
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္ရွိ ေ၀ကဂီလမ္း ႏွင့္ ေညာင္ရမ္းလမ္းမ်ားတြင္ ေရ ပိုက္မ်ားကို ေလ႐ႈေပါက္မ်ားအျဖင့္ ေသာင္လ်က္ထားရွိရာတြင္ ေရ မ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ ရွိျခင္းမရွိဘဲ ၎ေလ႐ႈပိုက္မ်ားမွ ျပင္ပသို႔လွ်ံက်ကာ ေရမ်ားကို ျဖဳန္းတီးရာက်ေနသည္ဟု အခ်ဳိ႕ က ဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ ေရပိုက္မ်ား သြယ္တန္း ၿပီး (လ) အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္  သြယ္တန္းထားေသာ ေရပိုက္မ်ား မွ ေရလံုးမရရွိေတာ့သည္ကိုလည္း  တာ၀န္ရွိျပည္သူမ်ားထံမွ ၾကားသိ ရပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားမွ ေသာက္သံုးေရမ်ားကို ခက္ခက္ခဲ ခဲရင္ဆုိင္ေနၾကရသျဖင့္ ျပည္သူ မ်ားမွာ ေရပိုက္မ်ားသြယ္တန္းထား  ၿပီး ေသာက္သံုးေရမ်ားကို ၀ယ္ယူ သံုးစြဲေနေၾကာင္းကိုလည္း သိရပါ သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါေသာ ျပည္သူ မ်ားမွာ ေရပိုက္သြယ္တန္းထား ေသာ အိမ္မ်ားမွတဆင္ အနည္း ငယ္မွ် ဆြဲယူသံုးစြဲေနရာအခုဆိုရင္ သူတုိ႔အား ေရေပးေ၀ေနေသာ အိမ္မ်ားမွလည္း ေရလံုး၀ေရာက္ ရွိျခင္းမရွိေၾကာင္းကိုလည္းၾကား သိရပါသည္။ အခုဆို သူတုိ႔မွာ ေရတစ္စည္ (၃၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရေၾကာင္းႏွင့္ ထို ေရစည္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္စည္ မွ်ေလာက္၀ယ္ယူသံုးစြဲေနေၾကာင္း  ၾကား သိရပါသည္။ ဤအတြက္ ေငြသား (၆၀၀) က်ပ္မွာလည္း သူတို႔အဖုိးငွာ အလြန္အခက္ေတြ႕ ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေရျဖန္႔ ေ၀ေပးေရးေကာင္းစီအား သူတုိ႔ အဖုိ႔ေသာက္သံုးေရဖူလံုစြာရရွိေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တာ၀န္ရွိျပည္သူမ်ားထံမွ ေတာင္း ဆိုထားေၾကာင္း သိရပါသည္။


Hot News မွ ပါ။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free