မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ လာမယ့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္မယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း မဲေပးႏုိင္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ရပ္ကြက္အတြင္း အမွန္တကယ္
ေနထိုင္ျခင္း မရွိတဲ့သူေတြ အမည္နဲ႔ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕အမည္ေတြ ပါဝင္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွခဲ့သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္စာ တင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိသူေတြကုိ အျမန္ဆုံးလာေရာက္ စုံးစမ္းေစခ်င္ေၾကာင္းကုိ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ဦးခင္လိႈင္မွ ေျပာျပထားပါ
တယ္။မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ လာမယ့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္မယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း မဲေပးႏုိင္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ရပ္ကြက္အတြင္း အမွန္တကယ္
ေနထိုင္ျခင္း မရွိတဲ့သူေတြ အမည္နဲ႔ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕အမည္ေတြ ပါဝင္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွခဲ့သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္စာ တင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိသူေတြကုိ အျမန္ဆုံးလာေရာက္ စုံးစမ္းေစခ်င္ေၾကာင္းကုိ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ဦးခင္လိႈင္မွ ေျပာျပထားပါ
တယ္။  

ဧရာဝတီမွပါ။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free