သင္တန္းႏွစ္အလိုက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးမာတိကာမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေရးသားျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပရာမွ သိရသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအးက အမရပူရမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းဦး၏ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျမင့္မားတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အဂၤလိပ္စာကို မိခင္ဘာသာအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ ဆရာမ်ားျဖင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားပညာသင္ဌာနမ်ားမွ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာသင္ဆုဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားသို႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေစလႊတ္တက္ေရာက္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ မဟာဘဲြ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႔ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈကို ထည့္သြင္းစစ္ေဆး၍ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ ဝင္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အေျခခံပညာမူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ာၤစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free