ဘယ္ေျပးမလဲ မိခ်ိဳသဲ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပလာတဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈတားျမစ္ ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရန္အဆိုကို (ပိုမို ခိုင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္္မည္ဟု မတ္ (၁၃) ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းက အေထာက္အကူေျပာၾကားလိုက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ တာေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ရပါ တယ္။
မရွိသင့္ေတာ့ၿပီျဖစ္တဲ့ အဂတိလိုက္ စားမႈမ်ားအျမစ္တြက္ခဲ့တာဟာ အေတာ္ ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕အေမြ ဆိုးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအေပၚသစၥာမဲ့ ကိုယ္က်ဳိးရွာသူ တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမား ေတြက အေမြခံခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ား ယေန႔ထိရွင္သန္တည္ရွိ ေနတာျဖစ္ပါတယ။္ အဂတိလုိက္စားမႈ ရွင္သန္ေနသည္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းမွာမဟုတ္ တာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းမြန္ၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္လာဖို႔လည္း ေ၀းကြာေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက (လာဘ္စားမႈမ်ားေန  ျခင္းဟာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကင္းမဲ့တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္က ျပည္ သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္တယ္ေဆာင္းပါး (Hot News Vol-2,No.83) သစၥာမဲ့ကိုယ္က်ဳိး ရွာသူေတြကို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔တုိင္းတာျပခဲ့ ပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရးရလုိ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရလက္ထက္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတု႔ိရန္သူဆိုတဲ့ ေႂကြး ေၾကာ္သံကို ဘ၀ဂ္သို႔ညံေအာင္ေႂကြးေၾကာ္ ၿပီး အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးရးစသံုးလံုး (စစစ) အဖြဲ႕နဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖစ္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို အထူးစံုစမ္းေဖာ္  ထုတ္ကာ အဖြဲ႕မွ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ တရားစြဲဆိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ ရွိၾကတဲ့ သတင္းစာမီဒီယာေတြက စတုတၳမ႑ိဳင္ပီသစြာရပ္တည္ၿပီးႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားကို အသိေပးေရးသားႏုိင္ ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူသူ ေတြ အရွက္ရကိုယ္က်ဳိးနည္းၾကရၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ လုလုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ကိုသိမ္းယူလုိက္တာေၾကာင့္ ဖယ္ရွားခံ လုိက္ရတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအစိုးရနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံကို မ႑ိဳင္တစ္ခုအေနနဲ႔ တာ၀န္ သိစြာရပ္တည္ေပးခဲ့တဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ပါ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ပါၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ပါ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ခန္႔ရာစု၀က္နီးပါး ေပ်ာက္ကြက္ခဲ့ရပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္က စၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရးပိုင္းေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာေတြ၊  တရားစီရင္ေရးစတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ေနရာ ေတြမွာ ငါ့ေလွငါထိုး ပခိုး (ပဲခူး)ေရာက္ ဆုိတဲ့ေ အက်င့္ပ်က္ေတြ ေပါမ်ားလာခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႀကီး ထြားတည္ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးသံသရာ တစ္ပတ္လည္လာ  လို႔ ျပန္လည္ရရွိလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႀကီး သားစဥ္ေျမးဆက္အစြန္႔ရွည္စြာတည္ ရွိဖို႔တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ အဂတိလုိက္ စားမႈမ်ားမရွိသင့္ေတာ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအက်ဳိးေမွ်ာ္ေတြးၿပီး အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါကို ကိုက္ညီစြာ ေနရာမွန္ကို တင္ျပလာတဲ့ အမ်ဳိးသားအဂတိလုိက္စား မႈတားျမစ္ေရးေကာ္မရွင္ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္း ႏုိင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ရွိတဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ႀကီးနဲ႔ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္ ႏုိင္ရင္ေတာ့ အက်င့္ပ်က္သူေတြကို မင္းဘယ္ေျပးမလဲ မိခ်ဳိသဲဆုိၿပီးအဂတိ လုိက္စားမႈေတြကို အျမစ္ကစသၿဂိဳဟ္ႏုိင္ မွျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အညီသန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕ႀကီးလည္း ေပၚေပါက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပည္သူတုိ႔႔ရဲ႕အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ေပးလုိေပးႏိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးေတြ စုေ၀းေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  ဆုိတဲ့ေနရာမွန္ႀကီကို ျပည္သူတုိ႔အက်ဳိး  အတြက္ ေတြးေမွ်ာ္ၿပီးအေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါမွန္စြာတင္ျပလာတဲ့သကၤန္း ကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္း ၫြန္႔တင္သြင္းတဲ့အဆုိကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး (၁၃) ဦးတုိ႔က ေထာက္ခံတင္ျပထားတဲ့အဆိုျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရရင္ေတာ့ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလာတဲ့အဆုိ ရွင္ရဲ႕ ေစတနာအဆိုကို ပိုမိုခုိင္မာေအာင္  ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္း၏ သေဘာထား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး (၁၃)ဦးတုိ႔၏ အႀကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအက်ဳိး ျပည္သူအက်ဳိးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၾကမဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာ ထားေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီးအဂတိလုိက္စား မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးအဆံုးသတ္ေပးႏုိင္ပါ ေစလုိ႔ဆႏၵျပဳရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Hot News မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free