ေမာင္ေတာ (ကုလားတန္)။    ။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လစဥ္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္ခြင့္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ အမိန္႔ ေပၚတြင္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ တိတိက်က် လုိက္နာျပီး ထုတ္ေပးပါရန္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မွ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တဦးမွ ေျပာျပသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စန္းသည္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအား အေဆာက္အဦး ေဆာက္ခြင့္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ အမိန္႔ မ်ားကုိ အတုိင္းအထြား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ စစ္ေဆးျပီးမွသာ ထုတ္ေပးပါရန္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာက္အဦးပုံစံ အတိအက်မ်ားကုိ - ေျမ အိမ္၊ ၀ါးအိမ္၊ သစ္အိမ္ ႏွင့္ တုိက္ - ေဖၚျပရမည္အျပင္ ၎ အေဆာက္အဦး၏ အလ်ား၊အနံ ႏွင့္ အျမင့္မ်ားကုိလည္းေဖၚျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔သုိ႔ေဖၚျပျပီးမွသာ အေဆာက္ အဦး ေဆာက္ခြင့္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ခြင့္ အမိန္႔ကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စန္းမွ အမိန္႔ေပး ေျပာထားသည္။

အတိအက် မျပဳလုပ္ပါက ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကပင္ ေျပာျပသည္။

အေဆာက္အဦး တမ်ိဳး မွ ေနာက္တမ်ိဳးသုိ႕ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္ေသာ္၎၊ အသစ္ေဆာက္ရန္ ေသာ္၎ အမိန္႔မေပးရဟူ၍လည္း ေျပာထားသည္။

အိမ္ အမ်ိဳးအစား ေပၚမူတည္ျပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔တခုအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ က်ပ္ေငြ တသန္းထိ ေပးရ ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႕ေပးရာတြင္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသာ ေပးေနရေၾကာင္း၊ တျခားလူမ်ိဳးမ်ားေပးရန္ မလုိေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ လူၾကီးတဦးမွ ေျပာျပသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္ခြင့္ အမိန္႔မရွိပါက ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အဘယ္ေၾကာင္း လစဥ္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ အမိန္႔ထုတ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေနသနည္းဟု ၎ကပင္ ေျပာျပသည္။


ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာ ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘူသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ အစုိးရ အရာရွိမ်ား သည္ ဥပေဒကုိ မိမိတုိ႔ လုိအပ္သလုိ ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ႏုိင္ငံေရးသမား တဦးမွ ေျပာျပသည္။

ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘူသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အိမ္မ်ားသည္  မ်ားေသာအားျဖင့္ ၀ါး၊သစ္ ႏွင့္ ဓနီသက္ကယ္မုိးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ တႏွစ္ (၀ါ) ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ျပဳျပင္ ေနရသည့္ အတြက္ အေဆာက္အဦး ျပင္ဆင္ခြင္ လုိပါက အရာရွိမ်ားကုိ ေငြေပးမွ သာ ျပဳျပင္ခြင္ရေၾကာင္း၊ ေငြမရွိပါက မျပဳျပင္ႏုိင္သည့္အတြက္ အိမ္မ်ားမွာလည္း ပ်က္စီးေနေၾကာင္းသိရသည္။ ေငြေပးႏုိင္လွ်င္ အိမ္ျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘူသီးေတာင္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဘ၀သာျဖစ္သည္။

ကလာတန္သတင္းမွ ကူးယူထားသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free