ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာေလာက ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကြန္ဖရင့္တစ္ ခုကို မတ္လ ၁၉၊ ၂ဝ ရက္ေန႔ မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီ ယန္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္  UNESCO တုိ႔မွ အဓိက ပူးေပါင္းစီ စဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆီြဒင္ စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ မဇၥ်ိမ၊ ဧရာဝတီ၊DVB, RFA, BBC,VOA အစရွိသည့္   ႏိုင္ငံျခားအသံလႊင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွ စာနယ္ဇင္း ဆရာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ကြန္ဖရင့္ပထမေန႔တြင္ ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုက်င္းပသည့္ ကြန္ဖရင့္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္ဆင္ျပဳျပင္မႈ မ်ားကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ အသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆဲြေနသည့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ ဥပေဒ သည္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဟန္႔တားရန္၊တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆဲြေနျခင္း မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကို လူ႕အဖဲြ႕အစည္း၏ အက်ဳိး စီးပြား မထိခိုက္ေစဘဲ မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုး ႏုိင္ရန္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ မီဒီယာေလာက ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊မီဒီယာေလာ က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေ ရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြား ရန္ အခုိင္အမာ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ လာရမ ည့္ စိ္န္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ကူညီေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီဒီ ယာေလာကသည္အနာဂတ္ကာလ တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းလာမည္ဟု ေလး   ေလးနက္နက္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ယင္းေနာက္UNESCO မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Etienne Clement ႏွင့္Global Forum For Media Development မွDirector Ms. Bettina Peters တို႕က အသီးသီး ႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ‘ဒီမုိကရက္တစ္ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားအ တြက္ စင္ျမင့္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မီဒီယာ’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရာMr. Kavi Chongkit-tavorn (Chairman, Southeast Asian Press Alliance)က ‘အာ ဆီယံေဒသတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကရက္တစ္ဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ Living Color  မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက  ‘ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကရက္တစ္ ကူး ေျပာင္းေရးကာလ၌ မီဒီယာမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊World Association of Community Radio Broadcasters ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းMr. Steve Buckely က ‘လူ႕အဖဲြ႕အစည္း ပိုမိုအား ေကာင္းလာေစ ရန္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းေနာက္ ေန႔လယ္စာ စား ေသာက္မႈအတြက္ အစီအစဥ္ ကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ရာ ‘မီဒီယာမ်ား ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာျခင္း’ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ Article 19 မွအမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးDr.Agnes Callemard  က ‘ဒီမုိ ကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတင္းအခ်က္အ လက္ဆုိင္ရာ ဥပေ ဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မ်ားဆုိင္ရာ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑’ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ABC International မွ ဒါ႐ိုက္တာ Dr.Murray Green က ‘မီဒီယာဥပေဒျပ႒ာန္း ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာတန္ဖိုးမ်ား ဆုိင္ရာ အခန္းက႑’ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္ သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္က ‘ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း မီဒီယာဥပေဒသစ္ႏွင့္ယင္း ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အင္ဒုိနီး ရွားႏုိင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕Tempo International Media  မွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္Mr.Bambang Harymurit  က’မီဒီယာလုပ္ငန္း ေလ့လာလုပ္ ေဆာင္သူမ်ား ဂ႐ုျ ပဳရမည့္ မီဒီယာ က်င့္ဝတ္၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မူလဥပေဒ မ်ား’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးေဆြး ေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ မီဒီ ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူMs.Michelle J.Foster  က ‘သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ႀကီးတစ္ခု ထူေထာင္ရာ တြင္ ႀကံဳ ေတြ႕ရမည့္အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း’ ကိုလည္းေကာင္း၊Asian Fame Media Group ၏ CEO ေပၚျပဴ လာနယူးစ္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူ ေဒၚနန္းကလ်ာဝင္းက ‘ျမန္မာ့မီဒီ ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ လတ္တေလာ စိန္ ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းသစ္ စီးပြားေရးပုံစံမ်ား’ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္း ေကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။သီရိလကၤာ သတင္းစာသင္တန္း ေက်ာင္းမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူMr.Kumar Nadesanကလည္း ‘မီဒီယာေစ်း ကြက္ ပီပီျပင္ျပင္ေပၚ ထြန္းလာေစ ရန္ အစိုးရအခန္းက႑၏ အေရးႀကီးမႈ’ ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ကြန္ဖရင့္ဒုတိယေန႔ကို က်င္းပ ရာတြင္ Linnaeus University မွFojo မီဒီယာသင္တန္းေက်ာင္း၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးMr. Johan Romare ၊ စာနယ္ဇင္းသင္တန္း ေလ့က်င့္ေရးမွဴး ဦးရဲႏုိင္မုိးႏွင့္ ဖိလစ္ ပိုင္ႏုိင္ငံ AIJC သင္တန္းေက်ာင္း ဥကၠ႒ ျဖစ္သူMr.Ramon P.Tuazon  တို႔က ‘မီဒီယာသမား တို႔၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ ေရးသင္တန္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္ စပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ မီဒီယာေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမည့္ အ ေၾကာင္းအရာမ်ား’ကိုေ ဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အတူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္ Mr Christopher John Warren ၊ မဇၥ်ိမမီဒီယာ၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးစုိးျမင့္ႏွင့္ Asia Internews် ၏ ေဒသတြင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.Oren Murphy တို႔ကဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္း ရာတြင္ မီဒီယာတို႔၏ တာဝန္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ကို အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ညေန ပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္Myanmar Egress၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ဦးစီး၍ Canal France International  ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Eric Soulier က အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ CFI  ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးသည္။ ဆရာ ေမာင္ဝံသႏွင့္ InterPress Service  ၏ ေဒသတြင္းၫႊန္ၾကားေရး မွဴးMr.Johanna Son တို႔က ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ မီဒီယာတို႔၏ အခန္းက႑၊ တာဝန္’ စသည္တုိ႔အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြး   ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးပိုင္း တြင္International Media Support  ၏ အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးMr. Jesper Hojbergႏွင့္ UNES CO  ၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အ ႀကံေပးျဖစ္သူ Ms. Susanne Ornager  တုိ႔က ဦးေဆာင္၍ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾက   ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ထပ္မံညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီးေနာက္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္က   ေက်းဇူးတင္ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဥာဏ္လင္းေအာင္
ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္


PopularMyanmar မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free