အေျခခံပညာေရး၊ အစားအစာဖူလံုေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးပညာ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ရိုးရိုးဘြဲ၊ မဟာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔ သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ အထူးလိုအပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ေက်ာင္းသား ၃၀ ဦး ၾသစေၾတးလ်တြင္ ပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ရရွိႏုိင္မည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၂၀၁၂ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အြန္လုိင္္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို http://oasis.ausaid.gov.au တြင္ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်သံရံုး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ၃၀ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၂ ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္လြာတင္ႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၃ တြင္ ေက်ာင္းစတင္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက - Further Information Further information about the Australian Agency for International Development (AusAID) and the various Australian tertiary institutions and courses can be found at: http://www.ausaid.gov.au/scholar/studyin.cfm More general information about the Australia Awards, studying in Australia and AusAID can be found at www.australiaawards.gov.au http://studyinaustralia.gov.au/ www.ausaid.gov.au Contact Details Ms Thin Pyie Oo (Linda) Scholarships Coordinator AusAID Australian Embassy 88 Strand Road Yangon, Myanmar Phone: +95 (0) 1 251810 ext 212 Fax: +95 (0) 1 246159 Email: scholarships.rangoon@dfat.gov.au Web: www.ausaid.gov.au ေမာက္ခမွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free