"ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ယိုရွီဟီကိုႏိုဒ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံထိပ္သီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေျပာၾကားခ်က္"

    ေလးစားအပ္ပါေသာ အေဆြေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစ္ၥတာ ယိုရွိဟီကို ႏိုဒ၊ ႂကြေရာက္လာ ၾကတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ဂ်ပန္ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဂ်ပန္ဧည့္ သည္ေတာ္မ်ား၊ ဂ်ပန္မိတ္ေဆြ မ်ားရဲ႕ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ သတင္း ေလာကမွ သတင္းေထာက္မ်ား နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ခင္ဗ်ား-

    မဂၤလာေန႔ခင္းပါခင္ဗ်ား -(Connichiwa - ကြန္းနိခ်ိ၀)

    ယေန႔ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ပထမဦးဆံုးအ ႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲ နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ ခရီးလာေရာက္ၿပီး က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ ႏွစ္ ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ သမိုင္း ေၾကာင္းအစဥ္အလာရွိတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအေပၚျပန္လွန္သံုးသပ္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

    ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သမုိင္း စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအ တြက္ စီးပြားေရး၊ အကူအညီေပးေရး နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးတို႔အျပင္ ေဒသ တြင္းနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကိစ္ၥရပ္ မ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာကိစ္ၥရပ္ မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးအျမင္ခ်င္းဖ လွယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

    ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အမ်ိဳး သားျပန္လည္စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကူညီမႈမ်ားေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးစဥ္ဆက္မ ျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈအကူအညီ ေခ်းေငြအသစ္မ်ား ျပန္ လည္စတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကတိ က၀တ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

   ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ေႂကြးၿမီကိစ္ၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပစြာနဲ႔ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရ နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဂ်ပန္ျပည္သူ မ်ားအားလံုးကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ကိုယ္စားမ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အဲဒီ လိုေႂကြးၿမီကိစ္ၥေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီးစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနဲ႔ အကူ အညီေပးမႈမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ လြန္စြာအေထာက္ အကူျပဳေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခု ခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သဘာ၀ေဘးအႏ္ၲရာယ္ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ သေဘတူညီခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

    ဒါ့အျပင္ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာႏိုဒတို႔အၾကား သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

   ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ယို႐ို ဟီကို ႏိုဒရ႕ဲ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ (၂၈) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ကၽြန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ ယခုလို ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးလာေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာ သစ္ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။

    ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစုိးရမ်ားနဲ႔ ျပည္သူ မ်ား ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရး လူမႈေရးေလာကမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ အတူ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံရဲ႕ မီဒီယာနဲ႔ စာနယ္ ဇင္းေလာကအေနနဲ႔လည္း ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဆက္လက္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေစလိုပါ တယ္။

    ယခုလို ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး လာေရာက္ႏိုင္ေအာင္ဖိတ္ၾကား  ခဲ့ၿပီး လိႈက္လွဲပ်ဴငွာစြာ ဧည့္၀တ္ျပဳ ခဲ့တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ မ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား (Airgato  Gozaimashita အာရိဂတို ဂိုဇိုင္းမတ္ရွိတ)

Popular Myanmar Journal မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free