အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ျမန္မာနုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအနက္ တဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းတခုခုက အက်ိဳးအျမတ္တြက္ မဟုတ္သည့္ ကူညီမႈမ််ိဳးကို ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဟု ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး႒ာနလက္ေအာက္ရွိ OFAC, Office of Foreign Assets Control ဟုေခၚဆိုသည့္ ျပည္ပပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအနက္ အက်ိဳးအျမတ္အလို႔ငွာ မဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပၚထြန္းေရး ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံရံုး၏ ေၾကညာခ်က္ အရ သိရွိိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ မၾကာမီက က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြက္ ေရွ႕သို႔ေျခလွမ္းတလွမ္းျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရမွ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖၚျပထားသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲရင္း အေရးအခင္းအၿပီး ခ်မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္ဆိုသည့္ ပထမဆုံး စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ၎တို႔အေနျဖင့္ မမႈေၾကာင္း ယခင္စစ္တပ္အစိုးရလက္ထက္က ေျပာဆိုေလ့ရွိကာ၊ တခါတရံတြင္မူ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈသည္ လူထုကိုသာ ပိုမိုထိခိုက္ေစသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ တခုေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အနက္အခ်ိဳ႕ကို မၾကာေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ရုပ္သိမ္းခဲ့သလို က်န္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း မၾကာမီကာလအတြင္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အရိပ္အေရာင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။           ။

YPI မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free