၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၁၃/၂၀၁၂) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕စြာအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ (Road Safety) ရွိေစရန္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၂၂(က)ႏွင့္ ၂၁၄(ခ)တို႔အရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ မူလတန္ဖိုးအေပၚ မွတ္ပံုတင္ခကို (က) ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van; Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ကို ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ (ခ) ခရီးသည္တင္ယာဥ္(ဘတ္စ္) (ယာဥ္ေမာင္းအပါအဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္အထက္) ကို ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ (ဂ) လူစီးယာဥ္ (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pickup, Micro bus, Van, MPV, SUV) တြင္ (၁) စက္စြမ္းအား ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ကို ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ (၂) စက္စြမ္းအား ၁၃၅၁ စီစီမွ ၂၀၀၀ စီစီအထိကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၃) စက္စြမ္းအား ၂၀၀၁ စီစီမွ ၅၀၀၀ စီစီအထိကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၄) စက္စြမ္းအား ၅၀၀၁ စီစီႏွင့္အထက္ကို ၁၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အစရွိသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free