အလြန္ေသးငယ္တဲ့ေငြေၾကးမတည္ မႈျဖင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဆင္းရဲျခင္းကိုအ ဆံုးသတ္ေစပါတယ္။၀င္ေငြအလြန္နိမ့္ တဲ့သူေတြအတြက္သူတို႔ဘ၀ကိုေငြေရး ေၾကးေရးျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ကူညီစီစဥ္ေပးဖို႔လမ္း ရွိပါတယ္။အေသးစားေငြေၾကးမတည္စ နစ္ဟာေက်ာမြဲလူတန္းစားကိုဆင္းရဲတြင္း ကဘယ္လိုကယ္ထုတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာတစ္ ကမၻာလံုးကိုကယ္ထုတ္ႏိုင္မယ့္အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အေသးဆံုးေငြေၾကးမတည္မႈ Microfinamces  ဆိုတာကိုသင္ဟာစီးပြား ေရးပါရဂူမဟုတ္တဲ့အတြက္နားလည္ဖို႔အလိုပါဘူး။ဒီအယူအဆဟာအလြန္ဆင္း ရဲတဲ့ လူတန္းစားေတြအတြက္သူတို႔ရဲ႕စီးပြား ေရးစီမံမႈစတင္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ အေသးစားေငြ ေခ်းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိန္တန္လို႔ ရွိေငြေခ်းတဲ့လူေတြဟာေငြစုၿပီးျပန္လည္ ဆပ္ရပါမယ္အေသးစားေငြေၾကတည္မႈ ္ေငြေရးေၾကးေရးလံုျခံဳမႈအေထာက္အကူ ျပဳတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ဒါဟာအလွဴ ေငြမဟုတ္လို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေသးစားေငြ ေၾကးမတည္မႈရဲ႕ အယူအဆကေတာ့ေငြေခ်း သူေတြကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္ ပါတယ္၊ဒီလိုလုပ္ေပးလိုက္တာဟာသူတို႔ ရဲ႕စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔၀င္ေငြတိုးပြား ေအာင္လုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အေသးစားေငြေၾကးမတည္မႈဟာတ ျခားေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ႔မတူပါဘူး။ကုလသမၼလို ဒါမွ မဟုတ္ႏုိင္ငံတကာေငြေရးေၾကး ေရးရံပံုေငြလိုေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြကိုတည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လကၡံရရွိတဲ့အစိုးရလည္း ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။ေက်းလက္မွာေနတဲ့ ဆင္းရဲသားလူ တန္းစားေတြအတြက္ ဘဏ္စနစ္မရွိပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစားေငြေၾကးမတည္မႈဟာဆင္းရဲ သားလူတန္းစားေတြအတြက္စီစဥ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ Microfinamace ဆိုတာက အလြန္ေသးငယ္ေသာေငြေၾကးမတည္မႈ။Microenedit အေသးစားေႂကြးစာရင္း။  Microlanding ကအေသးစားေငြေခ်းျခင္း တို႔ျဖစ္တယ္။
Akhtar Hameed Khan အက္တာဟာမိခံဟာ ၁၉၅၉ခုႏွစ္မွာေႂကြးစာရင္း ကိုေလ့လာစမ္းသပ္တယ္။သူဟာပါကစၥ တန္ဆင္းရဲသားေတြေနတဲ့ေနရာမွာအေႂကြး အေသးစားကို၁၉၅၉ခုမွာစတင္စမ္းသပ္ ေပးတယ္။သူ႔ရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈဟာစီမံကိန္း ျဖစ္လာတယ္။
၁၉၇၆ခုႏွစ္မွာစီးပြားေရးပါရဂူမိုဟာ မက္ယူနယ္ဟာသူ႔ရဲ႕ဇာတိႏိုင္ငံဘင္ဂလာ ဒက္မွာဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ကူညီတယ္ရြာေတြမွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲသားတက္ႂကြသူေတြကိုေလ့လာတယ္။ သူတို႔ထံမွစီးပြားေရးအသစ္ကိုလည္းေလ့ လာသိရွိရပါတယ္။သူဟာအမ်ဳိးသမီး အုပ္စုတစ္စုကို၂၇ေဒၚလာေခ်းလိုက္တယ္။ ဒီေငြနဲ႔အရင္းအႏွီးျပဳလုပ္ၿပီးပစၥည္းေရာင္း ခ်ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ယူနတ္စ္ဟာဂရမ္မီဘဏ္ကိုတည္ ေထာင္ၿပီးဆင္းရဲသားေတြအတြက္မနစ္နာ ေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာရြာတစ္ရြာက ေနစတင္တည္ေထာင္ပါတယ္။ဆင္းရဲ သားေတြလုပ္ငန္း လုပ္တတ္ဖို႔နဲ႔ေငြစုေဆာင္း တတ္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။ေအာင္ျမင္တဲ ့အခါမွာတျခားရြာေတြကိုလည္းဒီအတိုင္း ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒီဘဏ္ေတြဟာေငြေခ်း သူေတြပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။
ယူနတ္စ္ဟာဂရမ္မီဘဏ္ေၾကာင့္၂၀၀၆ခုႏွစ္မွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆု ရရွိပါတယ္။လူေတြဟာဆင္းရဲျခင္းကို လကၡံေနမယ္ဆိုရင္ဆင္းရဲျခင္းဟာအၿမဲတည္ ရွိေနလိမ့္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။လူေတြရဲ႕ပံု ေသအေတြးအေခၚေတြကိုေျပာင္းပစ္လိုက္ မွကမ္ၻာႀကီးဟာဆင္းရဲျခင္းကင္းသြားလိမ့္ မယ္။
အေသးစားေႂကြးစာရင္းဟာအထူး သျဖင့္ဆင္းရဲတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြကိုေထာက္ ပံ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးပညာေရးေတြမွာအမ်ဳိး သမီးေတြကအမ်ဳိးသားေတြအထက္အခြင့္ အေရးရွိလို႔ျဖစ္ပါတယ္။မမ်ဳိးသမီးေတြ ဟာသူတို႔ေငြကိုမိသားစုအတြက္သံုးတာ မ်ားပါတယ္။စားေရးေသာက္ေရး၊က်န္း မာေရးနဲ႔ပညာေရးေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရအမ်ဳိးသမီးေတြ ဟာအမ်ဳိးသားေတြထက္ေႂကြးကိုမွန္မွန္  ျပန္ဆပ္တယ္။
အေသးစားေငြေခ်းမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြအေၾကာင္းေလ့လာမယ္ဆို ရင္  Robyh Nietert အ႐ိုဘီးနီတာ့ကိုထဲ့ေျပာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။သူမက  Bethesda, Marylandကျဖစ္ပါတယ္။သူမဟာအ ေသးစားေငြေၾကးမတည္မႈရဲ႕ဥကၠဌျဖစ္ပါ တယ္။၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔စ တင္တည္ေထာင္တယ္။
ဒီအဖြဲ႕ဟာယူဂန္ဒါကဘူလံဘူရြာအ မ်ဳိးအဖြဲ႕နဲ႔ဆက္သြယ္ပါတယ္။အမ်ဳိးသမီး ေတြအားလံုးကလည္းမုဆိုးမေတြျဖစ္ၾက ပါတယ္။ပထမဦးဆံုးအမ်ဳိးသမီး၂၀ေရြး လိုက္တယ္။သူတို႔ဟာသြက္လက္ခ်က္ခ်ာ သူေတြျဖစ္တယ္။ Nietertဟာ သူ တို႔ကိုစီးပြါးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔စီမံကိန္းေတြ မွတ္တမ္းေတြေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဖို႔သင္ ေပးပါတယ္။အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ကို ေဒၚလာ၅၀မွ ၁၅၀ေခ်းဖို႔ေျပာပါတယ္။ အဲ ဒီအဖြဲ႕ကအမ်ဳိးသမီးေတြဟာေငြျပန္ဆပ္ တာဘယ္ေတာ့မွမပ်က္ကြက္ၾကပါဘူး၊အကယ္၍တစ္ေယာက္ကေငြျပန္မဆပ္ႏိုင္ ရင္က်န္၁၉ေယာက္ကကူညီၿပီး၀ိုင္း၀န္း ဆပ္ေပးၾကပါတယ္။သူတို႔ဟာေအာက္ ေျခအဆင့္လူတန္းစားေတြျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ယူတဲ့ အေႂကြးဟာကာလေဒသနဲ႔ကိုက္ ညီတဲ့လုပ္ငန္းကိုလုပ္ေစပါတယ္။
အခုအခါမွာဆိုရင္ WMIယူဂန္ဒါ နဲ႔ ကင္ညာက အမ်ဳိးသမီးေတြကိုေႂကြး၁၀၀၀ ေပးေနပါၿပီ။ သူတို႔ျပန္ဆပ္တဲ့ေႂကြးေတြ ဟာရြာအမ်ဳိးသမီးဘဏ္ထဲကို၀င္သြားပါ တယ္။
ေႂကြးယူၿပီး၀င္ေငြျဖစ္လာတာဟာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ခ်င္းနဲ႔မိသားစုအ တြက္သာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတာမဟုတ္ ပါဘူး၊အခုအဖြဲ႕အားလံုးကိုအက်ဳိးသက္ ေရာက္ေစပါတယ္။မိသားစုလူေနမႈစနစ္ သာမကအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးအဆင့္အတန္း ျမင့္လာပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကမၻာကအမ်ဳိးသမီးေတြကို အာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္တဲ့အတြက္သတင္း ေထာက္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Nichoias Krisuto နီကိုလပ္စ္ခရစ္ေတာ့နဲ႔  Sheryi Wu Dunnရွယ္လီ၀ူးဒန္းတို႔ဟာအေတာ္ ပဲအားတက္သြားၾကပါတယ္။  Half the Sky:Furning Oppression into Opperturity for women world မိုးေကာင္းကင္တ၀က္၊ကမၻာတစ္၀ွမ္း အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ဖိႏွိပ္မႈကေနအခြင့္ အေရးကိုေျပာင္းသြားပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြဟာကမၻာမွာလူ႔အခြင့္ အေရးေတြခ်ဳိးႏွိမ္ခဲေနရတာကိုတင္ျပပါတယ္။ေနာက္သတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ေျပာ ေသးတာကကမၻာမွ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔စီးပြါး ေရးေအာင္ျမင္မႈေတြဟာဒါသာဓကပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ကမၻာအႏွံ႔ရွိတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ ဟာအၾကမ္းဖက္မႈခံစားရတယ္။လိင္ကၽြန္ အျပဳခံၾကရတယ္။ေနာက္တျခားခက္ထန္ တဲ့ဖိႏိွပ္မႈေတြခံရပါတယ္။မိန္းမေတြဟာမ ဟုတ္တရုတ္ျပဳက်င့္ခံရတယ္။ဥပမာ ေတာင္အာရွမွာရွိတဲ့မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြ မွာအမ်ဳိးတမီးေတြသန္းနဲ႔ခ်ီေပ်ာက္ဆံုးေနပါ တယ္။
အေသးစားေငြေခ်းစနစ္ဟာအမ်ဳိးသ မီးေတြအဖို႔အလြန္အေရးပါပါတယ္။ဒါဟာသူတို႔အဖို႔အေကာင္းဆံုးလက္နက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုး၀ါးတဲ့အေျခအေနေတြ ကေနသူတို႔ကိုကယ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ပါကစၥတန္မွာရွိတဲ့  Saima ဆိုတဲ့အမ်ဳိးသ မီးတစ္ေယာက္ဟာဆိုရင္အလုပ္မရွိတဲ့သူ႔ ခင္ပြန္းဟာသူ႔ကိုအၿမဲပဲရိုက္ႏွက္ေနပါတယ္ ကေလးေတြအတြက္လည္းစားစရာမလံု ေလာက္ပါဘူး။
ဒီအေသးစားေငြေၾကးမတည္မႈဟာ အရာအားလံုးကိုေတာ့မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဒီအေသးစားေငြေၾကးမတည္ မႈဟာကမၻာတခြင္မွာရွိတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ။ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ဘ၀ကိုေတာ့ဒီအနည္း အက်ဥ္းေသာအကူအညီကေလးျဖင့္ေျပာင္း လဲေစပါတယ္။

HOT NEWS မွ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free