ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္မွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၈၃%ေက်ာ္ အႏိုင္ရခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို THE VOICE မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free