အေပၚထပ္ႏွင့္ ေအာက္ထပ္ဇာတ္လမ္း ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းမွတ္ပံုတင္ကုန္ဆံုးသြားပါသျဖင့္ ျပန္လည္၍ (၃) ႀကိမ္ (၄) ႀကိမ္ခန္႔ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္လက္မွတ္ (အသင္းမွတ္ပံုတင္) အမွတ္ -၁၈၇၉ ျဖင့္ ျပန္လည္၍အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အသင္းမွတ္ပံုတင္ျပန္လည္၍မခ်ေပးသည့္ကာလေန႔ရက္မ်ားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ နာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့ေရး စသည့္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အသင္းမွတ္ပံုတင္ မက်မွီ ၾကားကာလတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းျပင္ပ တိုင္း/ေဒသ/ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ကူညီေဖးမမႈမ်ားကို ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ ေဆာင္ေပးရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ စသည့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕မွ မိမိတို႔အသင္း၏ လာေရာက္ကူညီေပးဆပ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဟန္႔တားျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း စသည့္ အကုသိုလ္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ႀကိဳဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ ျခင္း အား ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ကုသိုလ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သို႔အေႏွာက္အယွက္ အတိုက္အခိုက္ အဟန္႔အတား ေတြ႔ႀကံဳသည္ျဖစ္ေစ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့၊ ၾကံ့ၾကံ့ခံကာ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွရင္ဆိုင္၊ ေျဖရွင္းကာ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ အေထာက္အပံ့ အကူအညီပစၥည္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားလက္အတြင္းသို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ၾက သည္။ ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အသင္းမွတ္ပံုတင္ျပန္လည္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွခ်မွတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါ၍ ထပ္မံ၍ လူမႈေရးေပးဆပ္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားစြာျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သို႔ မင္းလွၿမိဳ႕ရွိွ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္နာေရးကူညီ မႈအသင္းမွ ဆက္သြယ္မႈျပဳခဲ့သည္။ မင္းလွၿမိဳ႕၊ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္နာေရးကူညီမႈအသင္းအား အမ်ားျပည္သူအေပါင္းတို႔ကို ကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ား အား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အေၾကာင္းၾကားစာပို႔လိုက္သည့္ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ မင္းလွၿမိဳ႕ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကသူမ်ားအတြက္ အစဥ္ေျပေခ်ာ မြတ္ရန္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈေရးစိတ္ဓါတ္ထက္သန္ေသာ ပရဟိတလူငယ္မ်ားျဖင့္စုစည္းကာ ကိုယ့္ရပ္၊ ကိုယ့္ရြာ၊ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တႏိုင္တပိုင္ ကူညီမႈျဖစ္ေသာ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းအား ၿမိဳ႕လယ္ဓမၼာ႐ံုဘုရားႀကီး၌္ (၂၃.၇.၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္နာေရးကူညီမႈအသင္း ဖြင့္လွစ္ေသာေန႔တြင္ အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳဖမ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ မင္းလွၿမိဳ႕၊ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ မင္းလွၿမိဳ႕တြင္ နာေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ မင္းလွၿမိဳ႕သုႆန္အား သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုႆန္ဇရပ္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔အျပင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီးသၿဂႋဳလ္စက္ႀကီးအားလည္း က်ပ္သိန္းေပါင္း (၄၀၉) သိန္းအကုန္အက်ခံကာ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိ ကြယ္လြန္သူ (၁၂၀) ဦးအား ေျမျမဳပ္သၿဂႋဳလ္ေပးျခင္းႏွင့္ မီးသၿဂႋဳလ္ေပးေသာအေလာင္းေပါင္း (၈၀) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ၿမိဳ႕ေန မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ အမ်ားအက်ိဳးထမ္းရြက္ေပးေနေသာ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္းအဖြဲ႔အား ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အသင္းအား စည္း လံုးမႈမရွိျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုႏွင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေၾကာင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔သည္ အနိစၥတရား သည္ မျမဲေၾကာင္း သိရွိနားလည္ၾကေသာ္လည္း အနိစၥဟူေသာစကား၊ အနိစၥဟူေသာအသံကို မၾကား၀ံ့၊ မၾကံဳ၀ံ့ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတရားပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားမႈကို လက္ကိုင္ျပဳေနၾကေသာ ေအာက္ေျခၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဒီမိုက ေရစီႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႀကီးမ်ားအားလံုးအား အသိေပးရန္မွလြဲ၍ အျခားမရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ခိုင္မာက်စ္လစ္ၿပီး တိုးတက္ျမင့္မား၊ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီိမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ရာတြင္ ေအာက္ေျခခိုင္မာမႈရွိရန္ အေရးႀကီး လွသည္။ တိုင္းျပည္၏ ေအာက္ေျခအေဆာက္အအံု (Foundation) သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူလူထုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးေသာ ျပည္သူလူထုတို႔အား တႏိုင္တပိုင္ပံ့ပိုး၊ ကူညီေဖးမေပးေနေသာ လူမႈေရးအသင္းတစ္သင္းျဖစ္ေသာ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္နာေရးကူညီမႈအသင္းအားလည္း ကူညီခြင့္၊ ေဖးမခြင့္၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားေပးရန္လိုအပ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ျမင္မိသည္။ မင္းလွၿမိဳ႕၊ ျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းကဲ့သို႔ အသင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္ ျမန္မာျပည္အရပ္ေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ရွိေနသည္။ ယခုျမင့္ျမတ္ၾကယ္စင္နာေရးကူညီမႈအသင္းနည္းတူ ပိတ္ပင္တားဆီးဟန္႔တားမႈမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရေသာ အသင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္လည္း ဒုနဲ႔ေဒးပင္႐ိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ပါရွိေသာ (NGO) အဖြဲ႔မ်ား၊ (Foundation) မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႔မ်ားကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အားေပးကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သမၼတႀကီး၏ဆႏၵ၊ ၿမိဳ႕နယ္မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ဆႏၵမ်ားကိုဆန္႔က်င္ကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ဟန္႔တားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာတားဆီးမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ၾကရာ၀ယ္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးအတြက္ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ လူမႈဘ၀တြင္ ၾကံဳေတြ႕ခံစားၾကရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ျပည့္၀စြာျဖင့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္လမ္းျပခ်ီတက္ေနေသာ ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ ဆႏၵ၊ ၾသ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ၊ က်င့္သံုး၊ ေဆာင္ရြက္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည့္ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဧ။္ ၾသ၀ါဒမိန္႔ခြန္းအား ကန္႔လန္႔တိုက္ျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ သည္ လြဲမွားမႈတစ္စုံတစ္ရာရွိေနၿပီဟု ထင္မိေတာ့သည္။ တိုးတက္ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္တကြ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားျပည္သူျပည္သားအားလံုး လက္တြဲမျဖဳတ္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ခ်ီတက္ ၾကရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မင္းလွၿမိဳ႕ဟူ၍အမည္တူ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕႐ိွသည္။ မေကြးတိုင္း သရက္ခ႐ိုင္၊ သရက္နယ္တြင္႐ိွေသာ မင္းလွၿမိဳ႕ႏွင့္ သာယာ၀ တီခ႐ိုင္တြင္ရိွေသာ မင္းလွၿမိဳ႕ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ မင္းလွၿမိဳ႕မွျဖစ္ရပ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာ္ ဒုတိယအဂၤလိပ္၊ ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ (သရက္ခ႐ိုင္)၊ မင္းလွၿမိဳ႕တြင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားမွ စည္းစည္းလုံုးလုံး၊ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ မင္းလွခံတပ္ ဟူ၍ ရာဇ၀င္တြင္ကဗ်ည္းတင္ခဲ့သည္။ ယခုမူ (သာယာ၀တီခ႐ိုင္) အတြင္း႐ိွ မင္းလွၿမိဳ႕တြင္ နာေရးကူညီမႈတည္းဟူေသာ အမ်ားျပည္ သူလူထုကို ကူညီေဖးမေပးေနေသာ လူမႈေရးအသင္းကိစၥရပ္ျဖင့္ ျမန္မာ … ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈ၊ ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚျခင္းသည္ အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲကာ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္႐ိုင္းေစမည့္ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္မ႐ိုင္းေစရန္အတြက္ တိုင္းျပည္၏ေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႔စည္းပုံယႏၱရား၏ ထိပ္ဆုံးတြင္ရွိ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေပၚဆံုး၊ အျမင့္ဆံုးတြင္ေနထိုင္ေနေသာသူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေအာက္ထပ္တြင္တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စည္း လံုးညီညြတ္စြာျဖင့္အထက္မွ အမိန္႔၊ ဆႏၵ၊ ၾသ၀ါဒစကားမ်ားကို ေလးစားသမႈျပဳစြာျဖင့္ နာခံ၊ လက္ခံ၊ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက “အေပၚထပ္ႏွင့္ေအာက္ထပ္ဇာတ္လမ္း” ကဲ့သို႔ မည္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ လြဲမွားမႈ မ်ားစြာျဖင့္ အပ်က္အပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္မည့္အေရးကို ေတြးျမင္မိပါေတာ့သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free