ကၽြန္ေတာ္သည္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ကအစိုးရဌာနႀကီးတစ္ခုတြင္ ရာထူးႀကီးႀကီးတာ၀န္ကိုခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထုိေခတ္ထိုအခ်ိန္ က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ရသည္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္ခ်ီတက္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ တုိ႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မိပါသည္။ ျမန္မာ စကားပုံတစ္ခုရွိပါသည္။ ““အသစ္ဘယ္လို  ေကာင္းေကာင္း၊ အေဟာင္းကိုေတာ့ျဖင့္ တလည္လည္””ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္စနစ္ ေတြေျပာင္းလဲရာမွာေတာ့အမွန္တကယ္ မေကာင္သည့္စနစ္မ်ားကို ေျခမ မေကာင္း  ေျခမ၊ လက္မ၊ မေကာင္းလက္မဟူ၍ သံေယာဇဥ္ျဖတ္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့သင့္ သည္မ်ားရွိပါသည္။ အေဟာင္းဘက္သို႔ ျပန္လည္သင့္ေတာ့ပါ။
ကၽြန္ေတာ္အရပ္ဘက္ဌာနႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့သို႔ပင္တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကူးေျပာင္းလာ ေသာ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရပ္ဘက္ဌာနႀကီးသို႔ေရာက္ရွိလာပါ သည္။ ၎တာ၀န္ယူရေသာ နယ္ေျမတြင္  ရာထူးအဆင့္တိုးႏွင့္ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ အမိန္႔မသမာမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ၀င္ေငြ လမ္းပြင့္လန္းစြာစီးပြားေရးေျဖာင့္ျဖဴးသာ ယာလ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမီမွာပင္ ထုိ အရာရွိႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ ထံသို႔ပစ္စာမ်ားေရာက္ရွိလာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွ ထိုအရာရွိႀကီးကိုယ္ရွိန္သတ္ သြားေစရန္ရည္ရြည္၍ပစ္စာမ်ားကို မိတၱဴ မွန္ဆြဲၿပီး ထိုအရာရွိႀကီးထံတရား၀င္႐ုံးစာ ျဖင့္ ေပးပို႔စာဌာနသိကၡာကိုထိန္းသိမ္းရန္ သတိေပးခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ပညာေကာင္းေကာင္းရ လိုက္ပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သည့္ အမာခံေဒါက္တုိင္ကိုလက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ယခုမွ ကၽြန္ေတာ္အမွန္တကယ္ျမင္ဖူးပါ ေတာ့သည္။ အႏွီပုဂ္ၢိဳလ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဌာန၏အႀကီးဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္ကိုေျခသုတ္ပုဆိုး ေႁမြစြယ္ႀကိဳးကဲ့သို႔ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံကာလို အပ္သမွ်ကိုေထာက္ပံ့ပါေတာ့သည္။ မိမိ ၏ ရပ္တည္မႈခိုင္မာလာသည္ႏွင့္ အမွ် လာဘ္ယူ႐ုံမွ်သာမကေတာ့ပဲ အေပ်ာ္ အပါးကိုပါ မိမိ၏လက္ေအာက္၀န္ထမ္း ထဲမွ မယံုႏုိင္ေလာက္ေအာင္ရာထူးတုိး ေပး၍ ေတာ္ေကာက္လိုက္ပါသည္။ မိမိ ထံ သစၥာရွိတပည့္ခံသူမ်ားကို အစစအရာ  ရာအကာအကြယ္ေပး၍ အပိုင္စားနယ္ ေျမႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသတ္မွတ္ေပးၿပီး ရာထူးမ်ားလည္းတုိးေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွဌာနႀကီး၏ တာ၀န္အရွိဆံုး ပုဂ္ၢိဳလ္ထံျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို တင္ျပ ရာ၎င္းက သက္ေသအေထာက္အထား ႏွင့္ တင္ျပပါဟုသာဆုိပါသည္။
ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးသည္ထုိပုဂ္ၢိဳလ္၏ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္ မႈမ်ားကို မခံႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ဌာနႀကီး၏ နံပါတ္ (၁)ထံ စာျဖင့္ေရးသား၍ တိုင္ ၾကားပါေတာ့သည္။ နံပါတ္ (၁) က မိမိ စိတ္ႀကိဳက္လူမ်ားျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ခုံ႐ုံးကို ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးေစပါသည္။ ရလဒ္မွာ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲတိုင္ၾကားမႈျဖင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကို ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးအဆင့္သို႔ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ကာဌာနေျပာင္း ပစ္လိုက္ပါသည္။ ေျခာက္လ၊ ခုနစ္လ ခန္႔ၾကာေသာအခါ မခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက နံပါတ္ (၁)ထံ သို႔ပင္ တရား၀င္တုိင္စာပို႔ ျပန္ပါသည္။ စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႕စည္းေပးလုိက္ ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံအဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ ေဆးေစလုိက္ရာလိမ္လည္တုိင္ၾကားျခင္း ဌာနအေပၚသစၥာမရွိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပုဒ္မ တပ္ခံရကာ ထုိလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးတာ၀န္မွရပ္စဲျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ဤ အခ်ိန္မွစ၍ မည္သူမွ်ထုိပုဂ္ၢိဳလ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကား၀ံ့ျခင္းမရွိၾကေတာ့ ပါ။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ထုိစဥ္ကဌာနအတြင္း   ျဖစ္ေပၚေနသည့္အျဖစ္မွန္မ်ားကိုဌာန၏  အထက္႐ုံးႀကီးတြင္ရွိေသာလူႀကီးတစ္ဦးထံ တရား၀င္႐ုံးစာေရး၍ တင္ျပပါသည္။ တုံဏိွဘာေ၀ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူႀကီး   ေနာက္တစ္ဦးထံလူခ်င္းေတြ႕ခြင့္တင္ျပရာ ေတြ႕ခြင့္ျပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကျဖစ္ ေၾကာင္း ကုန္စင္တင္ျပၿပီးေသာအခါ  လက္ခံေတြ႕ဆံုေသာလူႀကီးက ““ဒါမင္းတုိ႔ ဌာနအတြင္းျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥပဲ၊ ဌာနရဲ႕အႀကီး ဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္က လက္ခံထားရင္ေတာ့ ငါတို႔ လည္းဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ဘူး””ဟု ေျပာပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ညီလိုခင္မင္ေသာ အျခားအဆင့္တူဌာနႀကီးတစ္ခုမွ နံပါတ္ (၁) ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦးကကၽြန္ေတာ့္ကိုေခၚယူ ေတြ႕ဆံု၍ ““မင္းကိုလူႀကီးတခ်ဳိ႕ကဒီျပႆနာ  ေကာင္ၿငိမ္ၿငိမ္မေနဘူးလို႔ေျပာေနၾကတယ္။ ေအးေအးေနလုိက္စမ္းပါကိုယ့္ညီရာ””ဟု ေျပာပါသည္။
ဌာနကို ခုတံုးလုပ္၍ မသမာေသာ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြရွာ၊ အေပ်ာ္မယားယူ ခဲ့ေသာပုဂ္ၢိဳလ္သည္ ငါးႏွစ္ငါးမိုးပန္းပန္ခဲ့ ပါသည္။ ငါးႏွစ္သက္တမ္းကာလတြင္ ႐ုတ္ခ်ည္းႏႈတ္ထြက္စာတင္၍ အၿငိမ္းစား ယူသြားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဌာနႀကီးမွ လည္း အမိန္႔ျပန္တမ္းတစ္စုံတစ္ရာပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေၾကညာထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳ သျဖင့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ထို သတင္းကိုမယုံရဲ ၀မ္းမသာရဲပဲရွိၾကပါ သည္။ ျဖစ္စဥ္အားစုံစမ္းၾကည့္ရာအမည္ ေက်ာ္ၾကားသည့္တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး တစ္ပါးထံတိုင္ၾကားလာေသာဒကာမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထုိဒကာမ်ားမွာ ကိုယ္တုိင္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ႀကိဳးစားေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထုိကိစၥအတြက္ထိုအစြယ္ေပါက္ ေနေသာပုဂ္ၢိဳလ္ထံတစ္ဦးလ်င္ သိန္း ၅၀၀ စီလာဘ္တင္ၾကရေၾကာင္း၊ မခံမရပ္ႏုိင္လြန္း    သျဖင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားထံတင္ျပေလွ်ာက္  ထားၾကရာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ဆရာဒကာမ်ားထံ အသိေပး   လုိက္ရာမွ အမႈမွန္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
တစ္ေတာရွင္းသြားပါၿပီသို႔ေသာ္ မ်က္ႏွာမြဲ၀န္ထမ္းမ်ားငါးႏွစ္ခရီးကိုခါးဆီး အံႀကိတ္၍ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကရပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တင္ျပလိုက္သည္မွာ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ (Clean Government) ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Good Governance) ဟု တြင္တြင္ၾကားရ ဖတ္ရရွိေနပါသည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ကႏွင့္မတူ ထူးျခားသည့္အခြင့္အေရးမွာ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုက္ Internet Website ကိုပိုမိုသံုး စြဲလာၾကၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနစုံစမ္း၏အားနည္း ခ်က္မ်ားကို Internet Website တြင္ ဖတ္႐ႈ၍ရေန ပါၿပီ။
ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္အရပ္သား အစိုးရတတ္လာသျဖင့္ အစိုးရအသစ္တြင္  မပါရွိေတာ့ပဲအၿငိမ္းစားယူလိုက္ရသည့္ တုိင္ေအာင္မိမိ၏ဌာနေဟာင္းတြင္ အရာ ရွိ၊ အရာခံတပည့္တပန္းမ်ားက်န္ရွိေန ၾကေသးသည္ျဖစ္ရာ၀က္ဘ္ဆိုက္
Website   သို႔ တင္လုိက္ေသာသတင္းမ်ား ကိုမည္သူကတင္လုိက္မွန္းမသိေသာ္လည္း   မည္သည့္အခ်က္ကေတာ့ ထုိဌာနအတြင္း  ၌ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္မသမာ  မႈကိစၥျဖစ္ေနေၾကာင္းတိုမူတပည့္မ်ားထံမွ သိရွိေနရပါသည္။
ဌာနေပါင္းစုံ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ Website သတင္းမ်ားမွ ပြစာႀကဲေအာင္ ထြက္ေနၾကေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား က စိစစ္ဖို႔အတြက္မည္မွ်အေလးထားၾက သည္ကိုမသိရွိႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တုန္းက ခံယူခ်က္အတုိင္း ““ဒါသူတို႔ဌာန ရဲ႕ အတြင္းကိစၥပဲေလ၊ သူတုိ႔လည္းသိေန ၾကတာပဲ။ Website မွာ တင္သမွ်ေတာ့ အကုန္ဘယ္လုိက္စစ္ေနႏုိင္မွာလဲ””ဟု ဆုိလုိက္လ်င္ ဖြတ္မွမိေက်ာင္းျဖစ္လာခါ  အုိင္ပ်က္႐ုံသာရွိပါေတာ့မည္။ တနည္း အားျဖင္ ဤခံယူခ်က္သည္ ယခင္ လစ္လ်ဴ႐ႈသည့္စနစ္ကိုျပန္လည္အားေပး ရာေရာက္ၿပီး ““အသစ္ဘယ္လိုေကာင္း ေကာင္း၊ အေဟာင္းကိုေတာ့ျဖင့္တလည္ တည္ပါကြယ္”” ဘ၀က႐ုန္းထြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ Clean Governance အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံကိုတစ္သက္လံုးေစာင့္ေမွ်ာ္ရမည္ကဲ့သို႔ ပင္။
ယခင္အခ်ိန္ကာလကအမ်ားႏွင့္ တန္းမၫွိပဲဟုတ္မွန္သည့္အတုိင္းေျပာဆို တင္ျပသူ၊ အရွိကိုအရွိအတုိင္းတင္ျပ၀ံ့သူ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွ အေႏွး ႏွင့္ အျမန္ဆိုသလိုေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္  ၾကပါသည္။ ယေန႔ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆီသို႔ ဦးတည္၍ ပါတီစုံစနစ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေန ခ်ိန္တြင္မူ ႏုိင္ငံအတြက္အမွန္တကယ္ ေစတနာထားၿပီးေျပာဆုိတင္ျပ၀ံ့သူမ်ား ေနရာအမွန္ရ၍ အမွန္တရားေပၚလြင္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစဟုဆႏၵျပဳ မိပါသည္။

Hot News Weekly မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. nyinyi on April 30, 2012 at 3:17 AM

  မဂ္လာပါ ။
  အသစ္ေတြအတြက္ အေဟာင္းေတြကိုအရည္ႀကိဳၿပီးေတာ့ေပါ့ေႏွာ္ ။
  မရွိတာေတြမွန္သမွ် ။

Leave a comment

Join Free