ေဖေဖာ္၀ါရီလ အေစာပိုင္း က ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ထုတ္ ျပန္ထားေသာ သတ္မွတ္စည္း ကမ္းမ်ားျဖင့္ ညီၫြတ္ပါက ျမန္ မာအမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားကို ျပည္ပတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။
ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပည္ ပထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိမႈေၾကာင့္ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြ ရွာခြင့္ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေနေသာ တရား၀င္ ေအဂ်င္စီမ်ား၌ လာ ေရာက္ဆက္သြယ္အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြၾကမႈမ်ားျပားခဲ့သည္။
ယခုဧၿပီလအခ်ိန္တြင္းက သက္ဆုိင္ရာမွ ျပည္ပတြင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္မႈ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံသားအလုပ္ သမားမ်ား နစ္နာမႈ၊ နစ္နာခဲ့ရ ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ရ သည္။
အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ျပည္ပမွေခၚစာတြင္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနျပည္ပ အလုပ္သမား ဌာနခြဲတစ္ခုတြင္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီးမွ ရန္ကုန္ အလုပ္သမားဌာန၌ (ေလဘာ) ျပဳလုပ္ရသည္။ အလုပ္သမား (ေလဘာ)လက္မွတ္ပါမွလည္း ေလယာဥ္ေပၚတက္ခြင့့္ျပဳသည့္ ထံုးစံရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ယခု လက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမား မ်ားေတြ႕ႀကံဳရသည့္ ျပႆနာမွာ ျပည္ပအလုပ္ေခၚစာ ကိစၥျဖစ္ သည္။ ထိုအလုပ္ေခၚစာမွာ အ ၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟု သိရသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ မည္သည့္ စက္႐ံုတြင္မဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေခၚ စာမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အလုပ္အကိုင္အတြက္ စက္႐ံုဌာ နတစ္ခုတည္းတြင္သာ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရမည့္ ေခၚစာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယခုေနျပည္ေတာ္ရွိအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အထက္ပါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ (ေအာက္ဆိုးေစး)ေခၚ အလုပ္ဌာနသတ္မွတ္မထားေသာ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကို ခြင့္မျပဳ အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ဟုသိရသည္။
အဆိုပါခြင့္မျပဳသည့္အလုပ္ ေခၚစာရရွိထားသူမ်ားကိုရန္ကုန္ အလုပ္သမား (ေလဘာ)ဌာနမွ လည္း အလုပ္သမားကဒ္ထုတ္မ ေပးေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သ မားကဒ္မပါေသာ ျပည္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလည္း သံ႐ံုး မွ VISA ထုတ္မေပးေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ အလုပ္ေခၚစာ (ေအာက္ဆိုးေစး) ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကၿပီး ေခၚစာရေသာ္လည္း အလုပ္သ မားကဒ္မရရွိျခင္း VISA ထုတ္မ ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ေလယာဥ္တက္ ခြင့္မရဘဲ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အတြက္ရင္းႏွီးၾကရေသာအိမ္ေပါင္ ၿခံေရာင္းအရင္းအႏွီး ကေလးမ်ား အေဟာသိကံမျဖစ္ ေစရန္မိမိႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ေလ့လာစံုစမ္း သိရွိထားသင့္ သည္ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ၀ါရင့္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ သည္။

Hot News မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free