ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးေသာ သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၈)၊ (၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၈ ရက္) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ သက္စြန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးေသာ သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free