ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၆
 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွငInternational Media Support (IMS)တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္ မာ့ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား နည္းဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍Print Media Regula tion in Myanmar  ဟူ ေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြကို ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယံ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။  
 ေဆြးေႏြးပဲြကို နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးရဲထြဋ္က အဖြင့္အမွာစ ကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။IMSမွ တာဝန္ရိွ သူMr. Ranga Kalasooriya  လည္း အမွာစကား ေျပာခဲ့ၿပီး ျပည္ပ ပညာရွင္ မစၥတာ တုိဘီမန္ဒယ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းပညာရွင္   ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေဇာႏုိင္တုိ႔က ဦးေဆာင္၍ Key International Standards and Main Issues for Myanmar ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ့မီဒီ ယာေလာက၏ လက္ရိွအေျခအေန မ်ားကုိ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုး လ်က္ရိွၾကေသာ စံျပဳပံုစံမ်ားျဖစ္ ေသာ self-regulation, co-regulation   ႏွင့္statutory regulation တုိ႔အေၾကာင္းကို မစၥတာတုိဘီ မန္ ဒယ္က ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးမည္သည့္ စံျပဳ ပံုစံသည္ ျမန္မာ့ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာ ကႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ မည္ ကို ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္လာသူ မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ညေနပိုင္း ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ မၾကာမီ ဖဲြ႕စည္းဖြယ္ရိွေသာ စာ နယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး  မစၥတာ တိုဘီမန္ဒယ္က သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စာနယ္ ဇင္းေကာင္စီကုိ မည္ကဲ့သို႔ ဖဲြ႕စည္း သင့္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အလႊာမွ ကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါရိွသင့္ ေၾကာင္း၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အဖဲြ႕ ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ (မီဒီယာ ေလာကကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျ ခင္း  သို႔ မဟုတ္ ကာကြယ္ျခင္း) စသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တုိ႔ကို တက္ ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုး ေနၾကေသာ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မစၥတာ တုိဘီမန္ဒယ္က ၄င္း၏ အေတြ႕ အႀကံဳႏွင့္ ယွဥ္၍ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ၏ ေနာက္ဆံုး အပိုင္းအေနျဖင့္ သတင္းရ င္းျမစ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအမွတ္ျပဳ ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္ျခင္း၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ကဲြ ျပားျခားနားေသာ သတင္းမီဒီယာ မ်ားအေၾကာင္းတုိ႔ ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး ညေန ၅ နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊IMSမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွ ဖိတ္ ၾကားခံ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Popular Myanmar မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free