ယခင္က ေၾကးနန္း႐ုံးမွတစ္ဆင့္ လိပ္စာရွင္အိမ္အေရာက္ ေၾကးနန္းပို႔ေပးသည့္ စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ပုဂၢလိကပိုင္ Fax စက္တစ္လံုးမွ ေပးပို႔လာေသာ ဖက္စ္ေၾကးနန္းစာကို ေၾကးနန္း႐ုံးမွတစ္ဆင့္ လိပ္စာရွင္၏ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေပးပို႔သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသံုး ဖက္စ္ေၾကးနန္းလုပ္ငန္းမွ သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ A4 စာမ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ရာႏႈန္း က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ က်ပ္ႏွစ္ရာႏႈန္းျဖင့္ လမ္းဆံုေၾကးနန္း႐ုံးမွ လိပ္စာရွင္ထံအေရာက္ အခမဲ့ေပးေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္စ္ေၾကးနန္းျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေၾကးနန္းစာမ်ား၊ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ႐ုပ္ပံုဒီဇုိင္းမ်ား၊ တျခားပံုစံမ်ား၊ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္ ဖက္စ္ေၾကးနန္းအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားမွာ ေပးပို႔မည့္ ႏုိင္ငံအေပၚလုိက္၍ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားေပၚ အေျခခံကာ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ေပၚ မူတည္ၿပီး က်သင့္မည္ျဖစ္ၾကာင္း ၄င္းက်သင့္ေငြအျပင္ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ထပ္မံေကာက္ခံမည္ျဖစ္ကာ၊ A4 စာမ်က္ႏွာ ႏွစ္မ်က္ႏွာအထိ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္း ေကာက္ခံဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပုဂၢလိကဖက္စ္မွ ေၾကးနန္း႐ံုးသို႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေပးပို႔လိုေသာ ဖက္စ္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၁၈၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free