ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU)တုိ႔သည္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sedona Hotel ၌ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ကုိ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္၍ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔၀င္ ၁၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္ ဦးေဆာင္ကာ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္မွာ တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားအား ရပ္စဲေပးရန္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းသည့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအျဖစ္ ဘ၀ရပ္တည္ႏုိင္ေရး အာမခံရန္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြင္း ယုံၾကည္ရရွိသည့္ အေျခအေန တည္ေဆာက္ရန္၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္း၊ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းခုိင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးကူညီေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အား ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေျမယာကိစၥမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ တည့္မတ္မွန္ကန္ေအာင္ အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ရန္ တုိ႔ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း (Monitoring) ကို အဆင့္သံုးဆင့္ ထားရွိရန္ႏွင့္ အဆိုပါ အဆင့္သံုးဆင့္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း Local Monitoring) အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာသည့္အခါ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး (International Monitoring)ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပ်က္စီးရန္ အလားအလာ မရွိေတာ့သည့္အခါ

အဆိုပါ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္အား သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအခ်က္ ၁၃ ခ်က္မွာ တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေပၚလာရန္ အတြက္ အဆင့္ဆင့္တုိးတက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္း (Progressive Realization) မူ သေဘာထားကုိ သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ဘ၀လုံျခံဳမႈကုိ အာမခံေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား (Code of Conduct) ကုိ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းဌာေနမဲ့ ျပည္သူလူထုမ်ား(IDPs) ေနရပ္ေဒသသုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ဘ၀လုံျခံဳမႈ Life Security) စားနပ္ရိကၡာလုံျခံဳမႈ (Food Security) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုံျခံဳမႈ (Livelihood Security) အစီအစဥ္မ်ား(Programs) ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္လည္း အားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္သည့္ (Inclusive Participation) ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ (Transparency and Accountability) ရွိရွိလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း၊ ေရတုိလတ္တေလာ ေျဖရွင္းရန္ကိစၥမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္အတြက္ မုိင္းရွင္းလင္းေရး (Demining) ၊ ျပည္တြင္းဌာေနမဲ့မ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ စနစ္တက် ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး (IDPS/Refugees Systematic Return and Resettlement )၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရး (Citizenship) ၊ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရး (Rule of Law) ႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး (Sustainable Development) ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္သည္ဟု သေဘာတူဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြင္း ယုံၾကည္မႈရသည့္ အေျခအေန တည္ေဆာက္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) ဗဟုိ ကုိ ပူးေပါင္းၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္ဆင့္မ်ားတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒ အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး ၿပီးပါက ဆက္လက္အတည္ျပဳၿပီး ယင္းဥပေဒကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း၊NGOs ၏အခန္းက႑ အထူးသျဖင့္ Local NGOs မ်ား၏ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္အတြက္ စာရင္းျပဳစုၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ ထည့္သြင္းစဥ္း စားသြားရန္ သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ေျမယာဥပေဒေရးဆြဲျခင္း မၿပီးေသးသည့္ ကာလတြင္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တင္ျပၿပီး ေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူလက္ခံ ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ KNU မွခ်မွတ္ထားသည့္ ေျမယာဂရန္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ဌာေနမဲ့ IDPs ၏ ေျမယာကိစၥမ်ားကိုလည္း ညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း၊ လူထုမ်ားအတြက္ ေျမယာကိစၥကို မွ်မွ်တတျဖစ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕မွ ညႇိႏိႈင္း၍ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို ရွာၿပီး ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ တည့္မတ္ မွန္ကန္ေအာင္ အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ သေဘာတူလက္ခံၿပီး ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း (Monitoring)) ကိုအဆင့္သံုးဆင့္ ထားရွိရန္ႏွင့္ အဆိုပါ အဆင့္သံုးဆင့္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း (Local Monitoring) အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္အခါ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး (International Monitoring) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ပ်က္စီးရန္ အလားအလာ မရွိေတာ့သည့္အခါ ပြင့္လင္းေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး (Open Monitoring) တို႔ျဖစ္ၿပီး ၎အဆင့္မ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံသည့္ Local Monitoring အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူသည့္ နာမည္စာရင္းကို ေမလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေပးၿပီး ေနာက္ထပ္ အစည္းအေ၀း တစ္ခုတြင္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရန္ သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ပါ၀င္မႈကို ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဘားအံၿမိဳ႕ တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ ငါးခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး မတ္လ ၄ ရက္ ေန႔ကလည္း ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

COPY FROM ELEVN MEDIA
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free