မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊနံ႔သာေက်းရြာ အုပ္စုပိုင္၊ ေပါင္းကူေက်းရြာရွိသုႆန္ေျမ  (၁၃)ဧကအား မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးဦးၿငိမ္းေထြးမွ ရြာသားမ်ားကို အသိမ ေပးဘဲ ကိုယ္က်ဳိးရွာေရာင္းစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿငိမ္းေထြးသည္ေရႊနံ႔သာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေလးေဒါင့္ကန္ေက်းရြာပိုင္စိုက္ခင္းေျမမ်ား  ႏွင့္ ဓမၼာ႐ုံေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကာယ ရပ္ကြက္ရွိသုႆန္ေျမႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း  ေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေရႊဟိန္းထက္ ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ အႏိုင္ က်င့္ရယူခဲ့မႈမ်ားအေပၚသက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ ျပတုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အထက္မွ ယေန႔  အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း  သိရသည္။
ေရႊနံ႔သာစံျပေက်းရြာေနဦးခ်စ္ရင္က ““ဦးၿငိမ္းေထြးသည္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအလုပ္ အမႈေဆာင္ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ အိုးအိမ္ ဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းဦးေျပေအးတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း   ၍ ေပါင္းကူ/ၪဏေက်းရြာအတြင္းရွိ ရြာဘုံေျမအမ်ားအျပားကိုပါ အတင့္ရဲစြာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေရာင္းစားခဲ့ေၾကာင္း၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊနံ႔သာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေပါင္းကူေက်းရြာရွိသုႆန္ေျမသည္ မူလက (၃)ဧက ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၄ခုႏွစ္၊ ငမိုးရိပ္ဆည္စီမံကိန္းအရ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္ စုရွိရြာေပါင္း (၁၃)ရြာမွ ျပည္သူမ်ားကို ေရႊနံ႔သာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရႊနံ႔သာစံျပေက်း  ရြာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခ်ိန္မွစ၍  ၎သုႆန္ေျမကို ေနာက္ထပ္ (၁၀)ဧက တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားေပးရာ ေပါင္း (၁၃)ဧကေက်ာ္  ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ သုႆန္ေျမဧက တုိးခ်ဲ႕လာျခင္းမွာလည္း၊ မူလေပါင္းကူ သုႆန္ေျမအာ ေရႊနံ႔သာေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ေပါင္းကူေက်းရြာ၊ ေရႊနံ႔သာ ရြာမ၊ ေရႊနံ႔သာစံျပေက်းရြာေလးေထာင့္ ကန္ေက်းရြာ၊ ၪဏရပ္ကြက္၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္  (၁)၊(၂)၊(၃) ရပ္ကြက္မ်ား ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္ ေနျပည္သူအမ်ားလံုေလာက္စြာအသံုးျပဳ ႏုိင္ရန္အတြက္ မူလေပါင္းကူသုႆာန္ ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေျမမ်ားပါ ေျမပိုင္ရွင္   ေဒၚႏြဲ႕ထံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးကိုယ္တိုင္ ေျမ (၁၀) ဧက ကိုအလွဴခံ၍ သုႆာန္ ေျမအျဖစ္ စီမံေပးခဲ့ရာ ေပါင္းကူသုႆာန္  ေျမမွာ မူလ (၃) ဧကေက်ာ္၊ အလွဴခံေျမ (၁၀)ဧကအားေပါင္း (၁၃)ဧကေက်ာ္ရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဦးထြန္းႏုိင္မွ ေရႊနံ႔သာေက်းရြာ အုပ္စု ရ-ယ-က ဥကၠ႒ ရာထူးကို ေငြႏွင့္ ၀ယ္ယူၿပီး ၎ဥကၠ႒ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆိုပါသုႆာန္ေျမေပၚ၌ လူေနအိမ္မ်ား  က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္လာရာ သုုႆာန္ေျမ တစ္၀က္ေက်ာ္ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသည္။ ၎ေနာက္က်န္ရွိေသာ သုႆာန္ေျမ ကို ျပည္သူမ်ားဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ အတြက္ ရ-ယ-က ဥကၠ႒ ဦးထြန္းႏိုင္မွ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္လည္းေကာင္း ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိ႔ေနာက္ မ-ယ-က ဥကၠ႒ ဦးၿငိမ္းေထြး မွလည္း သုႆာန္ေျမကို ဆက္လက္အသံုး  မျပဳရန္ၫႊန္ၾကားခ်က္စာ—-လာခဲ့ေၾကာင္း ၁၆.၈.၂၀၁၀ ေန႔ရက္တြင္ တရား၀င္ ဦးၿငိမ္းေထြးမွ သုႆာန္ေျမေပၚတြင္ မျမႇဳပ္ရဟုဆိုၿပီး ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး ေတြနဲ႔ လာေရာက္ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း (၁၆.၁.၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ရမၼာ၀တီ  ေတာင္ေပၚေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီး ဦး——၏ စ်ာပနသၿဂႋဳလ္ရန္ ျပဳလုပ္မည့္  အခ်ိန္တြင္ မ-ယ-ကဥကၠ႒ဦးၿငိမ္းေထြး၊ ရ-ယ-ကဥကၠ႒ဦးထြန္းႏိုင္တုိ႔သည္ေရႊနံ႔ သာေက်းရြာအုပ္စုျပင္ပရွိ အျခားရပ္ကြက္  မ်ားမွ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္း ရွင္ (၁၀၀)ေက်ာ္မွ တုတ္၊ ဓား၊ ဒိုင္း အျပည့္အစံုျဖင့္ ဟန္တားေႏွာင့္ယွက္ရာ မွ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေစေအာင္တမင္ ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ မႈျဖစ္ေအာင္၊ ဖန္တီးမႈကို ဗီဒီယိုကင္မရာ မွတ္တမ္းရွိေၾကာင္း၊ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁၈.၁.၂၀၁၁)ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ တုိင္းမွဴး၊ တုိင္းေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အတြင္း ေရးမွဴးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ စ-ရ-ဖ၊ ခ-ယ-က၊ ရဲတုိင္း၊ခ႐ိုင္သို႔မိတၱဴမ်ားေပးပို႔တင္ျပတုိင္ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေၾကာင့္ ၂၉.၃.၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဌာန မွ သက္ဆုိင္ရာစည္ပင္တရားသူႀကီး။ တရားေရးအႀကံေပးအရာရွိ၊ စည္ပင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ခ်ဳိထြန္းေအာင္၊ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးမွဴး  မ်ား အိုးအိမ္မွအဖြဲ႕မ်ား မ-ယ-က ဥကၠ႒၊ ရ-ယ-ကဥကၠ႒၊ အပိုင္ရာအိမ္မွဴးမ်ားက သုႆာန္ေျမအလွဴရွင္ေဒၚႏြဲ႕ႏွင့္ ေရႊနံ႔သာ စံျပရပ္ကြက္မွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ေတြ႕ဆံု  ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ဒုဗိုလ္မွဴး ႀကီးခ်ဳိထြန္းေအာင္မွ သုႆာန္ကိစၥကို ရြာသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵေကာက္ယူ ကာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့၊ စစ္ဘက္ေရးရာလုံၿခံဳေရးအရာရွိ ခ်ဳပ္႐ုံးကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေနျပည္ေတာ္  ရွိ စစ္မႈထမ္းေယာကၡမျဖစ္သူေဒၚခင္ေႂကြ  (ေရႊနံ႔သာစံျပေက်းရြာေန)၏ ႐ုပ္ကလာပ္ အား ဂူသြင္းသၿဂႋဳလ္မည့္အစီအစဥ္အရ (၂၁.၄.၂၀၁၁)ရက္ေန႔တြင္ မယက ဥကၠ႒ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ရယကအဖြဲ႕မွ ဟန္တားျငင္း၊ (၂၂.၄.၂၀၁၁) ရက္စြဲ  ——-ေထာက္ၾကန္႔စည္ပင္႐ုံးမွ တားျမစ္  ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၂၆.၅.၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ဦးမွ ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ နည္းလမ္းမက်ေသာ၊ ႐ိုးသားမႈမရွိေသာ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လံုေသာ တင္ျပမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာက္မာစြာေျပာဆိုခဲ့၊ ေပါင္းကူ၊ ေရႊန႔ံသာစံျပသုႆာန္ေျမကို ေဘာလံုးကြင္းေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ၫႊန္ၾကား  လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကိစၥကိုေမးျမန္း တင္ျပျခင္း၊ ေတာင္းခံျခင္း၊ ရွင္းပင္းျခင္း လံုး၀ခြင့္မျပဳဟုေျပာဆိုခဲ့ သုႆန္ေျမ အလွဴရွင္ေဒၚႏြဲ႕မွ ၎လွဴဒါန္းထားသည့္ သုႆန္ေျမေရာင္းစားမႈကို ဘယ္လိုေျဖ ရွင္းေပးမလဲဟုအေမးစကာကိုပင္ ဦးသန္းလြင္ဦးမွ လက္ခံနားေထာင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း (၉.၆.၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္  ဗိုလ္မွဴးညီညီ(စည္ပင္အရာရွိ)မွ သုႆန္  ေျမကို ပန္းဥယ်ာဥ္လုပ္၀ယ္ဟုေခၚယူေတြ႕ ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားၿပီးေနာင္ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမွမၾကားခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဘာမွလဲ မတုိင္ၾကားနဲ႔ေတာ့ဟု ေမာက္မာ  စြာေျပာဆိုခဲ့ေၾကင္း ထို႔ုျပင္ မယကဥကၠ႒ ဦးၿငိမ္းေတြးမွ သုႆန္ေျမတြင္ ႐ုပ္ကလာပ္  မ်ားျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ မလိုက္  နာပါက စည္ပင္သာယာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၅၈-က)အရ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ (၂၂.၄.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ တုိင္ၾကား သူမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး၊ ၂၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွ အေျဖသိရပါမယ္ဟု အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဦးခင္ေမာင္ၾကည္မွေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ေက်းရြာ ရွိ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ မိသားစု၀င္  မ်ားသည္ နာေရးကိစၥျဖစ္လာရာတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔ဆက္သြက္အကူ အညီေတာင္းခံျခင္းမ်ားပင္မျပဳလုပ္ေတာ့ ပဲ။ ေပါင္းကူေက်းရြာလမ္းေဘး၊ ေျမာင္ ေဘးမ်ား၌ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ကေလးမ်ား ေသးဆံုးရာတြင္ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ခ်ီ၍ ျဖစ္သလိုပင္ပစ္ထားမႈမ်ား ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္း ရြာခံမ်ားႏွင့္ ဦးခ်စ္ရင္၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိ ရသည္။ ရြာသူ/သားမ်ားသည္ ေသဆံုး မႈမ်ားျဖစ္လာရာတြင္ အလြန္ေ၀းလံေသာ ေရေ၀းသုႆာန္သို႔သြားေရာက္၍ သၿဂႋဳလ္ ရေၾကာင္း သိရသည္။

Hot News မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. soemoe15 on May 5, 2012 at 3:36 PM

  မတရား ေလာဘ နဲ႔ သုသာန္ေျမ ကို မေသခင္ထဲက ႀကိဳဝယ္ ေနတယ္။ သုသာန္ေျမ ဆိုတာ ေသတဲသူေတြ ေနတဲ့ေနရာ ဆိုေတာ့ ဝယ္တဲ့သူေတြက ေသခါနီးလူေတြ နဲ႔ တူတယ္ေနာ္။ ေသရင္ ေလာဘ ေၾကာင့္ ျမွဳပ္ဖို႔ေနရာမရွိမွာစိုးလို႔ ႀကိဳဝယ္ၾကတာထင္ပါရယ့္။ေရာင္းစားတဲ့ လူေတြကလည္း ေသခါနီးလူေတြ ဆီက ပိုက္ဆံ ယူရက္တယ္....မသမာ ေလာဘသားေတြ...တခဏ ေကာင္းစားဖို႔ ဘဲေတြးတယ္။ ေအာ္....သနားစရာသတၱဝါ ေတြ ဒယ္အိုးမွာ ဘယ္ေလာက္ခံရမယ္ဆိုတာကိုမသိၾကဘူး၊၊အသိတရားမရွိ လို တရားမသိ ၾကတာ သနားစရာ..ကၽြတ္.....ကၽြတ္......ကၽြတ္......

Leave a comment

Join Free