ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ မ႑ိဳင္ႀကီး (၅)ခုရွိသည့္အနက္ တတိယ ေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႀကံ႕ခုိင္ ေျဖာင့္မတ္ရန္ အထူးလုိအပ္ သည္။ ထိုတရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ႀကံ႕ခိုင္ေျဖာင့္မတ္ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီေထာက္မေပးေရးအဆိုကို ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္မွ သူရဦးေအာင္ကိုက တင္သြင္းခဲ့သည္။
အထက္ပါ အဆုိကို အင္း ေတာ္မဲဆႏၵမွ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ေဌး၊ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္း ၫႊန္႔၊ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚ နန္း၀ါႏု၊ ေကာလင္း မဲဆႏၵနယ္ မွ ဦးတင္၀င္း၊ ေမာ္လိုက္မဲဆႏၵ နယ္မွ ဦးေသာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေရႊေမာင္(ခ)ဦးအ ဒူေရာ္ဇက္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္စိုး၊ သီေပါမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးရဲထြန္း(ခ)ဦးမင္းထြန္း၊ပန္းတေနာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမန္းေမာင္ေမာင္ ၪာဏ္၊ လမ္းမေတာ္မဲဆႏၵ နယ္မွ ဦးခင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ အလံုမဲဆႏၵ နယ္မွ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္(ခ) ဦးခင္ ေမာင္ရည္တို႔ကေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
တရားစီရင္ေရး၏ အဓိက တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အမႈစစ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား၌ တရား မွ်တစြာ စီရင္ျခင္း၊ တရား႐ံုးအ ဆင့္တိုင္းတြင္ အက်င့္ သီလႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာတရား သူႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ ေပးျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ စဥ္အက်င့္သီလ သမာဓိပ်က္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျပဳေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္းရသည့္အခါ ယင္းတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျခင္းျဖင့္ တရားေရး မ႑ိဳင္တည္တံ့တည့္မတ္ၿပီး ႀကံ႕ ခုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေစရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒ သႀကီး မ်ားတြင္ အက်င့္သီလ ျပည့္စံု၍ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ သည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကိုဖြဲ႕ စည္းၿပီး ဆိုင္ရာတရား႐ံုး၏  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအခါအား ေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆး၊ တည့္မတ္၊ ၫႊန္ၾကားၿပီး အေရးယူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သလို အစိုးရမွ စ၍ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ၀ုိင္း၀န္း ကူညီေထာက္မေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေထာက္ခံအႀကံျပဳၾက သည္။
ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးစိုးၫြန္႔ က ယခုအဆိုသည္အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္အဆိုျဖစ္၍ေယ်ဘုယ် အားျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ ျမတ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေျဖာင့္ မတ္ခိုင္မာမွ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ စိုးမုိးမွ ျပည္သူမ်ားဥပေဒေဘာင္ အတြင္း လံုၿခံဳေအးခ်မ္းစြာ ေန ထုိင္အသက္ေမြးႏုိင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ခံစားႏုိင္ ေရးတြက္တတိယမ႑ိဳင္ေျဖာင့္မတ္ ခိုင္မာေနရန္  အလြန္အေရးႀကီး ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္မွာ မွန္ကန္ ေၾကာင္း၊၎အတြက္ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီေထာက္မေပးရာတြင္လာဘ္ လာဘ္ကိစၥ၊ အဂတိတရားလိုက္ စားမႈကိစၥမ်ားကို ၀ုိင္း၀န္းေဖာ္ ထုတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ ကူညီ ေထာက္မေပးသည္ကိုအ ေၾကာင္းျပၿပီး တရားစီရင္ေရးတြင္ စြက္ဖက္ျခင္း၊ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက လြတ္ လပ္စြာ တရားစီရင္ေရးကို ထိခိုက္ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု   အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားရွိၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တတိယမ႑ိဳင္ေျဖာင့္ မတ္ႀကံ႕ခုိုင္ေစရန္အတြက္ တရား စီရင္ေရး က႑မွာလြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းျခင္း အေပၚအေျခခံေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းေစရန္စိတ္ ဓာတ္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ျမင့္မားေစေရး၊ က်င့္၀တ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းလိုက္ နာေရး၊ အသိအျမင္ျမင့္မားၿပီး စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္္း၊ ဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ေရးအစရွိသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ေစၿပီး ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ ပညာေပး၊ စည္း႐ံုး၊ အသိ ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ အဂတိ လုိက္စားမႈေတြ႕ရွိပါက ထိေရာက္ စြာအေရးယူျခင္းတို႔ကို အရွိ္န္အ ဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Hot News မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free