7331
Myanmar Express ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ေလးစားမႈ ရရွိထားသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ညစ္ညမ္းစြာ ပုတ္ခတ္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား
ဘက္ေပါင္းစံုမွ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး သမားမ်ားမွာ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ယက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား အပါအ၀င္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ား၌ ေနရာယူမႈမ်ားလာေၾကာင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကပါသည္။
အြန္လိုင္းမီဒီယာ အသီးသီးသို႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလာသည့္ ၀ါဒျဖန္႔ ခ်ိေရးသမားမ်ားမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို (အထူးသျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား) ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အခ်ိန္တြင္ ဘေလာ့ေရးသားမႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေ ပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္၂၀၀၇ခုႏွစ္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘေလာ့ေရစီးအား ေကာင္းစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ(သို႔မဟုတ္) အစိုးရကိုယ္စား ေရးသားသည့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဘေလာ့မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံမ်ား ေရးသားခဲ့ၾကသည့္ ေဒါင္းကြင္း၊ ေမာင္ဒိုင္း၊ ေနနတ္ႏြယ္ အစရွိသူတို႔၏ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာမ်ား ၌ ေရးသားမႈမ်ားကို အစိုးရဘက္မွ ေက်းေစတမန္ႏွင့္ အျခားဘေလာ့မ်ား မွ အျပန္အလွန္ ေခ်ပေျပာဆိုခဲ့ရာမွ အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဘေလာ့မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကပင္ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံ ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ဘက္ေပါင္းစံု ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဘေလာ့မ်ားရွိခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္မူ ျပည္တြင္းအင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား လူမႈကြန္ယက္၀က္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ေသာ Facebook ေရစီးစတင္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့ပါသည္။ Facebook ေရစီး အားေကာင္းလာခ်ိန္တြင္ ဘေလာ့ေရးသားသူ အမ်ားစုမွာ Facebook ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာသျဖင့္ ဘေလာ့ေရးသားမႈမ်ား အားေလ်ာ့သြားေသာ္လည္း ဘက္ေပါင္းစံု ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဘေလာ့မ်ားမွာ မူခိုင္မာစြာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း Facebook ၏ အားသာခ်က္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ျခင္းကို အားျပဳ၍ ဘေလာ့ႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားကို တြဲဖက္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အပုပ္ခ်မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။

အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ေလးစားမႈ အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကိုပါ ရရွိထားသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဓိကထားတိုက္ခိုက္  . . .

၂၀၁၁ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ ဘက္ေပါင္းစံု၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဘေလာ့ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိလာသည့္အနက္  Myanmar Express (www. myanmar-express.net) ႏွင့္ Voice of Myanmar (doctorsatephwar. blogspot.com) အစရွိသည့္ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုမွာ သိသာထင္ရွားေသာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
Myanmar Express ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ေလးစားမႈအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကိုပါရရွိထားသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဓိကထား တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“အရင္တုန္းကလည္း သတင္းစာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အလြန္ ေပါ့ေလ၊ ယုတ္ယုတ္မာမာေတြ ေရးၿပီး တိုက္ခိုက္တာေတြကို ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အခု အြန္လိုင္းမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သိရတယ္။ ၾကားေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ေရာ လံုး၀ အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က အဲလိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ေတြဟာ ေလာကပါလတရား နဲ႔လည္း မကိုက္ပါဘူး”ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္ ကေျပာပါသည္။
“လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အပုပ္ခ်သည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ စြပ္စြဲေျပာဆုိသည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီအရာေတြဟာ မမွန္ကန္ဘူးဆုိရင္ ေ၀ဖန္ခံရတဲ့သူ၊ အပုပ္ခ်ခံရတဲ့ သူအေနနဲ႔ ျပန္လည္ၿပီး တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ရွိ ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေ၀ဖန္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္လုိ႔ရတယ္။ ပုပ္ခတ္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္လုိ႔ရတယ္။ အပုပ္ခ်ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္လုိ႔လည္း ရတယ္။ ေျပာဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ မွန္ကန္မႈမရွိဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒကုိ က်ဴးလြန္တာလုိ႔ပဲလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာျပပါရေစ”ဟု အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က ေျပာပါသည္။
Myanmar Express ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အဓိကထားျပီး တိုက္ခိုက္သည့္နည္းတူ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုလည္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ Myanmar Express ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာ နည္းတူ Voice of Myanmar ဘေလာ့မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုပင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္လႊတ္ေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ Eleven Media Group ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းအား အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီးThe Voice ၊ YPI (Yangon Press Internation) အစရွိသည့္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားကို တိုက္ခိုက္လာခဲ့ပါသည္။
“Voice of Myanmar ကို ေလ့ လာၾကည့္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရည္ ရြယ္ခ်က္က Myanmar Express နဲ႔အတူတူပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေတြက မီဒီယာေတြဘက္ လွည့္လာပါတယ္။ VOM က ေန ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား နာမည္နဲ႔ EMG (Eleven Media Group) ကို အမ်ားဆံုး တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇူ လိုင္လထဲမွာ EMG ကို နာမည္တပ္ ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ စတင္ပါတယ္။ EMG ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာရွိတဲ့ Comment ေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့တာပါ။ စက္တင္ဘာလထဲမွာ ႏွစ္ႀကိမ္၊  ေအာက္တိုဘာလမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ငါးႀကိမ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္၂၀၁၁ခုႏွစ္ေမလထဲမွာ ႏွစ္ၾကိမ္စသျဖင့္ EMG ကို ေခါင္းစဥ္ တပ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့တာပါ။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒါလားဟဲ့ စတုထၴ မ႑ိဳင္၊ စိတ္ပ်က္မိတယ္ စတုထၴ မ႑ိဳင္ရယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြတပ္ၿပီး ျပည္တြင္းျဖစ္ အိမ္က်ယ္ စတုထၴမ႑ိဳင္၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ ခပ္ညံ့ညံ့မီဒီယာ ဒီလို စကားလံုးေတြ သံုးစြဲၿပီး တိုက္ခိုက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Eleven Media Group မွ အၾကီးတန္း အယ္ဒီတာ ကိုေနထြန္းႏိုင္က ေျပာပါသည္။
“သူတို႔ရဲ႕ ေရးသားပံုေတြကို ျပန္ ၾကည့္ရင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္ မႈကို တိုက္႐ိုက္ လုပ္လာခဲ့တာပါ။ ေနာက္ ျပီးေရးဟန္ေတြက ပံုစံသံုးမ်ိဳးေလာက္ ကြဲထြက္ေနတာမို႔ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ သံုးေလးဦး၀ိုင္းၿပီးေရးတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Smart News ဂ်ာနယ္အတြဲ (၁)၊အမွတ္(၆)မွာ ေတာ့ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားရဲ႕ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏ အျမင္ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။Smart News ဂ်ာနယ္ရဲ႕အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)ပါ။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ထုတ္တဲ့ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းမွားေတြကို ျပန္လည္ေခ်ပဖို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပဖို႔ အတြက္ ဒီဂ်ာနယ္ကို ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ျပီး ထုတ္ေ၀ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပေရာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြားနဲ႔ Voice of Myanmar ဘ ေလာ့ဆိုတာဟာ Smart News ဂ်ာနယ္ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနတဲ့သူ တစ္ဦးလားဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္”ဟု ကိုေနထြန္းႏိုင္ က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။
“ကြၽန္မၾကားဖူးတာေတာ့ ခုလို website ေတြဖြင့္ျပီး တိုက္ခိုက္ေရးသား ၾကဖို႔အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ တာ၀န္ေပး  assign ခ်ထားၿပီးေတာ့ကို လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ကို တကယ္အခ်ိန္ေပးၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းဆို eagerly လုပ္ဖို႔ လြယ္မွမလြယ္တာ။ ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္အရ၊ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းအရ၊ တစ္ေယာက္တည္းက ဘယ္လုပ္ႏိုင္မလဲ” ဟု စာေရးဆရာမ ေဒၚေမၿငိမ္းက ေျပာပါသည္။
ထို႔အျပင္ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္အေနျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဘေလာ့ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမွာ ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ေလ့ ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
“၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဘေလာ့ဂ္ေတြဟာ တေလသံတည္း ထြက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ တခုနဲ႔တခု အခ်ိတ္အဆက္ ရွိတယ္။ သူမ်ားမရႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္၊ ပံုေတြတင္တတ္တယ္။ ဥပမာ - ရန္ကုန္မွာ ဗံုးစမ္းသပ္စဥ္ ေပါက္ကြဲၿပီး ေသဆံုးတဲ့ပံုေတြလိုမ်ိဳး။ ၂၀၀၇ကစၿပီး ေလ့လာခဲ့ရသေလာက္ သူတို႔စေရးစဥ္ပဲ ဟုတ္သလိုလို ပရိသတ္ရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့ ခ်ဥ္ဖတ္ျဖစ္ကုန္တာ မ်ားပါတယ္။ အခုရွိတဲ့ ပရိသတ္ဆိုတာလည္း အလံ႐ွဴးေတြ၊ သူတို႔သားသမီး မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ မသိႏိုးနား အင္တာနက္သံုးစြဲသူေလာက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းအမာခံေတြ က သြားေတာင္ ဖတ္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ႏိုင္ငံေရးဘေလာ့ဂါႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဘက္ေပါင္းစံု၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ Facebook ကိုအသံုးျပဳျပီး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ Facebook သည္ ဘေလာ့ထက္ အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိေနျပီး မိမိျဖန္႔ေ၀လိုေသာ အေၾကာင္း အရာကိုလည္း အလ်င္ျမန္ဆံုး ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ကာအသံုးျပဳရ လြယ္ကူသျဖင့္  ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား အေနျဖင့္Facebook ကို ပိုမိုသံုးစြဲလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သံုးစြဲရာတြင္ နာမည္၀ွက္မ်ားျဖင့္ Account မ်ားစြာ သံုးစြဲျပီးလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“သူတို႔က ေရမ်ား ေရႏိုင္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေပါ့ေလ။ လူညီရင္ ဤကို ကြၽဲလို႔ဖတ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္းလုပ္ေနၾကတာ။ သူတို႔က အရင္သံုးေနတဲ့ စကားလိုပဲ။ မဟုတ္တာကို ေျပာပါမ်ားရင္ဟုတ္တာျဖစ္သြားတယ္ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးဆိုတဲ့ အယူအဆအေပၚမွာ အေျခခံျပီး သူတို႔ လုပ္ေနတာ။ ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ျပီးေတာ့ ကိုလုပ္ေနတဲ့ သေဘာ ရွိတယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္ကေျပာပါသည္။
ဘက္ေပါင္းစံု ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားထဲတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသည့္ ယူဆမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အခ်ိန္၌ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ယေန႔ထိတိုင္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းသံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာဆို ပါသည္။
“တကယ့္လက္ေတြ႕အေနအထား မွာလည္း မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ႔ တိုက္ လို႔ ေျပာေပမယ့္လို႔ အဲဒီမီဒီယာရဲ႕စာ ဖတ္ပရိသတ္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆို တဲ့ အေပၚမွာ ျပႆနာရွိတယ္။ ဥပမာ A နဲ႔  B နဲ႔တိုက္တယ္။ A ရဲ႕ စာဖတ္သူက ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ပဲရွိျပီး B ရဲ႕စာဖတ္သူက ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္သူ႔ရဲ႕ စာေစာင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ရဲ႕ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူေရးတဲ့စာေတြကို သူ႔ရဲ႕ စာဖတ္သူေတြက လက္ခံတယ္၊ သေဘာက်တယ္ဆိုရင္ သူရဲ႕စာဖတ္ပရိတ္သတ္ က တက္လာမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရလဒ္ကို ၾကည့္ရမယ္။ သူတို႔ ထူေထာင္ထားတဲ့ မီဒီယာေတြ ေရးတဲ့သားတဲ့ အေပၚမွာ လူေတြကဖတ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုရလဒ္ေတြ ထြက္လာလဲ။ ရ လဒ္ဆိုတာ လက္ေတြ႕ဘ၀ထဲမွာၾကည့္ရမွာကိုး။ ရလဒ္က အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ၾကည့္လို႔မရဘူး။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အြန္လိုင္းမွာ ေရးလိုက္တယ္။ ေရးလိုက္တဲ့အေပၚမွာ စာဖတ္သူေပါင္းစံု တက္ဖတ္တယ္။ ဖတ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ အဲဒီရဲ႕႐ိုက္ခတ္မႈက အျပင္မွာ ဘာျဖစ္လာလဲ။ အဲဒါကို ၾကည့္ရမယ္ ထင္တယ္”ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသည့္ ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာပါသည္။
“ ႏိုင္ငံမွာ အတိုက္အခံ အင္အားစုလည္း အျပိဳင္ရွိလာျပီဆိုေတာ့ ျပိဳင္ပြဲဆန္လာတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျပိဳင္ပြဲမွာရန္လိုတာေတြ၊ ညစ္ပတ္တာေတြ၊ မဟုတ္မတရားေတြ ပါလာေတာ့ တိုက္ပြဲဆန္လာတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ၿပိဳင္တိုက္ရသူရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ အဆင့္အတန္းနဲ႔ စိတ္ဓာတ္စံမီ မမီဆိုတာေပၚ မူတည္ၿပီး ခုလိုရွက္စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥေတြတိုက္ပြဲထဲ ပါလာေတာ့တာလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ဒီလို ကိစၥမ်ိဳးေတြ သံသယျဖစ္စရာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါပဲ”ဟု စာေရးဆရာမ ေဒၚေမျငိမ္း က ေျပာပါသည္။
ဘက္ေပါင္းစံု ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီသို႔ သြားရာလမ္းေၾကာင္းအေပၚ သံသယျဖစ္စရာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိေနသည့္နည္းတူ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား ၏ ေငြျဖင့္ဒီမိုကေရစီ ပ်က္စီးမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
“အခြန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေငြနဲ႔လုပ္တယ္ဆိုတာကလည္း နည္းတဲ့အင္အား၊ နည္းတဲ့ေငြေၾကး မဟုတ္ဘူး။ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအေနနဲ႔ ေငြေၾကးေတြ သံုးထားတာကလည္း မနည္းဘူး” ဟု ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျပီး တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ PR(Public Relations) မ်ား ထားရွိသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
“၀န္ၾကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ ထားရပါမယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခ်င္တာေတြ၊ သတင္းမွားေတြကို ေခ်ပခ်င္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္လို႔ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး PR ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထားရမွာပါ”ဟု Myanmar's Net မွ မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္ထြဋ္က ေျပာ ပါသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္၌ အြန္လိုင္းသံုးစြဲမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အပုပ္ခ်မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေနျပီး ထိုလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ကာယကံရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္တရားစြဲဆိုႏိုင္မႈ အခြင့္အေရးမွာ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာပါသည္။
“ကြၽန္မတုိ႔ျမန္မာျပည္မွာတစ္ ေလွ်ာက္လုံးပဲ အရင္ကတည္းကလည္း အဲဒီလုိလုပ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ကယ္ေျပာရမယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ တရား၀င္လုိ ပုံစံမ်ိဳးကုိ လုပ္ေနၾကေပါ့ေနာ္။ အမွန္တစ္ကယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒါေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာမွာဆုိလုိ႔ ရွိရင္ Internet ေတြဘာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ တရားစြဲတာေတြ မဟုတ္တဲ့ သတင္းေတြ တင္လုိ႔ရွိရင္ေတာင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ တရားစြဲခြင့္ရွိတယ္။ ျပန္ၿပီးေျဖရွင္းခြင့္ရွိတယ္။ အဲလုိမ်ဳိးရွိေနတဲ့ အခါၾကေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာၾကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ အဲလုိအခြင့္အေရးေတြက မရွိေသးဘူး” ဟု ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ ရွိေနေသာ္လည္း ထိုဥပေဒ မွာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္ အျပင္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီ ျပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္ အေရးအသားမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားအတြက္ Cyber Law ကဲ့ သို႔ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္ရန္ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
“ဒီဟာမ်ိဳးက Cyber Crime လိုပဲ။ Cyber Police ေတြ ထားရမယ္ဗ်ာ။ Cyber Law ကေတာ့ ရွိရမွာပဲ။ နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေတာ္ေတာ္ေလးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ျဖစ္လာျပီဆိုေတာ့ နည္းပညာကို အလြဲသံုးစားလုပ္တဲ့ လူေတြ ေပၚကို ေပၚလာမွာပဲေလ။ အဲလို လူမ်ိဳး ေတြကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔က်ေတာ့ ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ့ ခိုင္မာတဲ့၊ အဆင့္အတန္းမီတဲ့ Cyber Law က ရွိရမွာေပါ့။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းက သူတို႔ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ မရဘူး။ ဒီ အဖြဲ႕အစည္းကို Cyber Law နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပန္ျပီးေတာ့ check and balance လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခု Cyber Law ေရာ Cyber Police ေရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္တယ္”ဟု ဘေလာ့ဂါ ကိုေနဘုန္းလတ္က ေျပာပါသည္။
ဘက္ေပါင္းစံု၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရးဟု ဆိုရာတြင္ အစိုးရဘက္မွ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကိုသာ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ အတိုက္အခံမ်ားဘက္မွ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကိုပါ ဆိုလိုေၾကာင္း၊ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ားကို အခ်က္အလက္ ခိုင္မာစြာ ရရွိထားသည္ ဆိုပါက ေ၀ဖန္ေရးသားႏိုင္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈကို ဦးစားေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဟူေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
“ဘက္ေပါင္းစံု၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဆိုတာ အစိုးရဘက္ကလူေတြကို တင္ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အတိုက္အခံ ဘက္ကလူေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥေတြ၊ ျပည္သူလူထု နစ္နာတာေတြကို ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီကိစၥေတြ နဲ႔မဆိုင္ဘဲ လူပုဂၢိဳလ္ကို ဦးတည္ျပီး အေၾကာင္းမဲ့ တိုက္ခိုက္တာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာအေနနဲ႔ လက္မခံပါဘူး။ အစိုးရပိုင္းက ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ မိသားစု အတြင္းေရးေတြ၊ အျခားပုဂၢလိ ကဘ၀ေတြကို မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲေရးသား အပုပ္ခ်တာမ်ိဳးေတြ၊ ဒါမ်ိဳးေတြ ကေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေတြ ဆိုရင္လည္း ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္းျပၿပီး အခ်က္အလက္မွားေတြနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္တာေတြကို လုပ္ေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္ကိစၥမွာမဆို ေ၀ဖန္ေရးသားမႈေတြဟာ အခ်က္အလက္ တိတိက်က်နဲ႔တာ၀န္ခံၿပီး ေရးသားတဲ့ ပံုစံပဲျဖစ္သင့္ပါတယ္”ဟု Weekly Eleven အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေ၀ၿဖိဳးက ေျပာပါသည္။
“ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အြန္လိုင္းမီဒီယာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပရင့္မီဒီယာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ သတင္းအရင္းအျမစ္ မရွိဘဲနဲ႔ေရးသားတာမ်ိဳးကို တားသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္ေလ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ သတင္းရင္းျမစ္ မခိုင္မာလို႔ရွိရင္ ဒီသတင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီးေတာ့ တစ္ဖက္မွာ ထိခိုက္မႈေတြ၊ သက္ေရာက္ မႈေတြရွိတယ္။ ဘယ္ဘက္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အားနည္းခ်က္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေျပာရ မယ္။ အစိုးရျဖစ္တဲ့ဘက္ေရာ၊ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ဘက္ေရာ။ ဒါေပမယ့္ အြန္လိုင္းေပၚေရးတာပဲ။ ေရးလို႔ရတာပဲ ဆိုျပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရင့္ရင့္သီးသီး ေျပာတာေတြ ရွိတယ္။ မၾကား၀ံ့မနာသာ ေျပာတာေတြ ရွိတယ္။ လက္ရွိ အေနအထား အရေတာ့ ျမင္ေနတာေတြက အြန္လိုင္းမွာ တခ်ဳိ႕ေရး ေနတာေတြက ဖတ္ဖို႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ အထိေပါ့ေလ။ အဲဒီေလာက္အထိ ျဖစ္သြားဖို႔ေတာ့ မလိုဘူးလို႔ထင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒီလိုမ်ဳိးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ဒီေလာက္ႀကီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္ေလ”ဟု ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာပါသည္။
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအရ မိမိတို႔ ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ေရးသားေျပာဆို ႏိုင္ေသာ္လည္း သတင္းတစ္ခုအသြင္ေဆာင္ျပီး ျဖန္႔ေ၀ေတာ့မည္ဆိုပါက ေရးသားမႈႏွင့္အတူ တာ၀န္ယူမႈပါ ရွိသင့္သည္ဟူေသာေျပာဆုိမႈမ်ား လည္းရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုအေနျဖင့္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ထားရွိသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိပါသည္။
Copy From eleven Media


social Media နဲ႔ အင္တာနက္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ခ်င္တဲ့ သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ကိုယ့္ Identity ကို ကိုယ္တန္ဖိုးထားဖို႔  အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ Social Media ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ျပႆနာက ကိုယ့္ရဲ႕ ပံုရိပ္ Identity ကို ျပင္ပမွာထက္ပိုၿပီး လြယ္လြယ္ ဖြက္ထားလို႔ရတာပါပဲ။ Identity ႏွစ္ခုသံုးခုရွိခ်င္ရင္လည္း လြယ္လြယ္ ရရွိႏိုင္တာပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုအတုလုပ္လို႕ လြယ္ေနေတာ့င္ Identity အတုေတြနဲ ႔သတင္းမွားေတြ ျဖန္႕တဲ့အတြက္ သတင္းမွားေတြကလည္း လြယ္လြယ္ျပန္႔ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ဘက္ကၾကည့္ ျပန္ေတာ့လည္း လြယ္လြယ္ျပန္႔နိုင္တာ သတင္းမွားတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သတင္းမွန္ေတြလည္း လြယ္လြယ္ျပန္႔ႏိုင္တာပါပဲ။ စကားႀကီး စကားက်ယ္ေျပာရရင္ အခ်ိန္တန္ေတာ့ အမွန္တရားက စကားေျပာသြား မွာပါပဲ”ဟု Fair Way Web မွ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ကိုအိေမာင္က ေျပာပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အြန္လိုင္း မီဒီယာဆိုသည္မွာ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး ေရာေထြးေနသည့္ အတြက္လူဆိုး၊ လူေကာင္းဆိုသည္မွာ ဘက္တိုင္းတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သူမ်ား က ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free