ကမၻာေပၚတြင္ ဘိန္းျဖဴ စိုက္ပ်ဳိးမႈ ဒုတိယ အမ်ား ဆံုးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ ဘိန္းျဖဴ  အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အဓ
ိက ၀ယ္ယူေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဟတ္တာ ေပါင္း ၃၉၈၀၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဘိန္းစိမ္းတန္ ၆၁၀ ခန္႔ ထြက္ရွိကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဟတ္တာေပါင္း ၅၁၀၀၀ ခန္႔စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဘိန္းစိမ္း တန္ ၆၉၀ ခန္႔အထိ ထြက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လက္ရွိကာလအထိ ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ဘိန္းျဖဴ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည့္ အႀကိမ္ အေရအတြက္ေပါင္း ၇၉ ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးမႈ မ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ ငံကထြက္တဲ့ ဘိန္းျဖဴကို တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ထဲ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနၿပီး က်န္တဲ့ဘိန္းျဖဴေတြက အေရွ႕ေတာင္အာရွကေန တျခားကမၻာ့ ႏိုင္ငံေတြကို ထြက္သြား ပါတယ္။ ျပည္တြင္းသံုး စြဲမႈ က ေတာ္ေတာ္ နည္းပါတယ္”ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘိန္းျဖဴနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရား၀င္စစ္တမ္းေတြ အရ မွတ္ပံုတင္သံုးစြဲသူနဲ႔ တျခားအေထာက္အထားေတြ အရ လူဦးေရ ၇၅၀၀၀ ေလာက္အထိ ဘိန္းျဖဴ သံုးစြဲေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကေန လက္ရွိကာလအထိ ဘိန္းျဖဴဖမ္းဆီးမိခဲ့တဲ့အမႈေပါင္း ၇၉ ႀကိမ္ရွိၿပီး ဖမ္း ဆီးရမိခဲ့တဲ့ ဘိန္းျဖဴေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ တန္ဖိုးေပါင္းက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိ ေနပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေသာ္လည္းျပည္တြင္းဘိန္းျဖဴသံုးစြဲမႈနည္းပါးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိေနသည့္ ဘိန္းျဖဴမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္အတြင္း အမ်ားဆံုးေရာက္ ရွိသြားေၾကာင္းလည္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္ လာေနေသာ္လည္းျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရ ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းအမ်ား ဆံုး စိုက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမွာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စသည့္ေဒသ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္း စိုက္ဧကမွာ ၅၁၀၀၀ ဟတ္တာအထိ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈအေပၚ မွီခိုေနရသည့္ မိသားစု၀င္ဦးေရမွာ သံုးသိန္း ခန္႔ရွိေနၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ခန္႔ မွန္း ဘိန္းစိမ္းထြက္ရွိမႈမွာ ၆၉၀ မက္ထရစ္တန္အထိ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ဧရိယာ ၅၁၀၀၀ ၀န္းက်င္အနက္ ဟတ္တာေပါင္း ၄၆၀၀၀ ခန္႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေနၿပီး က်န္စိုက္ဧကမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း
ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္အျခားေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ေနေၾကာင္း သိရသည္။လယ္ေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္မ်ား ရွိေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လာေနၿပီး ထိုကဲသို႔ ျမင့္တက္လာမႈ အားေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျပႆနာ က ျမန္ မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဒသတြင္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးေနတဲ့ ေက်းရြာေတြက လူေတြကို ဘိန္းအစား ၀င္ေငြရသီးႏွံစိုက္ဖို႔၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိး မႈေတြလုပ္ဖို႔၊ ေစ်းကြက္ရွာဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအကူ အညီေတြအမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ ေရးစီမံခ်က္ကာလကိုလည္း ငါးႏွစ္ထပ္တိုးထားၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ အခုဆို ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ အစားထိုး သီးႏွံ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ စီမံကိန္း ေလးခုခ်ထား တာေတြ ရွိတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔လည္း ညႇိႏႈိင္းၿပီး လယ္ယာ က႑ကို ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ပါ မယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ကမၻာတစ္၀န္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ားအရ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ဟတ္တာ ေပါင္း ၅၁၀၀၀၊ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ဟတ္တာေပါင္း ၆၈၀၀ ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံသည္ ဟတ္တာေပါင္း ၂၀၉ ဟတ္တာအထိ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါပမာဏမွာ ကမၻာ့ဘိန္းပန္းပင္ စိုက္ပ်ဳိးမႈ၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။“ဘိန္းျဖဴ ျဖစ္လာေစမယ့္ဘိန္း စိုက္ပ်ဳိးမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေပမယ့္ တကယ္ကို စီးပြားျဖစ္ ဘိန္းျဖဴအဆင့္ ေရာက္ရွိေအာင္ ဓာတုေဆး၀ါးေတြ အသံုးျပဳ ခ်က္လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လည္း အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရပါမယ္။ ဒါမွလည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါမယ္”ဟု UNODC မွ Country Manager Mr.Jason Eligh က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Copy From Eleven Media
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free