၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏႇစ္အရ အသံုးဘတ္ဂ်က္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍  ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ အေရးႀကီးစစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခ်က္အျဖစ္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုတြင္ အလြဲသံုးစားမႈ၊ မ႐ိုးေျဖာင့္ မသမာေသာသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္  ႏိုင္ငံေတာ္မႇနစ္နာဆံုး ႐ံႈးမႈ ၄၇ မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ နစ္နာေငြ က်ပ္သန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ႏႇင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏႇစ္သိန္း ေက်ာ္ရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏႇစ္အတြက္ ခြဲေ၀ေပးထားေသာ ဘ႑ာ ေငြမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ထူးျခားေသာ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားႏႇင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ဧၿပီလ ၁ ရက္မႇ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ အတြင္း စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမႇ ဌာနဆိုင္ရာႏႇင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၅ ခုမႇ အေရးႀကီးေသာစစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခ်က္ (စာရင္းစစ္ကန္႔ကြက္ခ်က္)ပါ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရမည့္ေငြမ်ား အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း၊ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားကို အေရးယူမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမည့္ အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏႇစ္အရ အသံုးဘတ္ဂ်က္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခု ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏႇင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၄၇ ခုတို႔၏ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ နစ္နာေငြ က်ပ္သန္း ၅၈၃၉၈ ဒသမ ၈၁၀ ႏႇင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၂၉၇၇ ဒသ မ ၃၁၀ စစ္ေဆး ေတြ႕ရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေငြမ်ားအနက္ က်ပ္သန္း ၁၇၄၂၆ ဒသမ ၇၇၂ ႏႇင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၂၃၂၂ ဒသမ ၂၉၀မႇ ျပန္လည္ ေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္း၊ ေပးသြင္းရန္က်န္ရႇိ ေငြမႇာ က်ပ္သန္း ၄၀၉၇၂ ဒသမ ၀၃၈ ႏႇင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၆၅၅ ဒသ မ ၀၂၀ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေပးသြင္းရန္ က်န္ရႇိေငြမႇ  က်ပ္သန္း ၄၀၈၂၈ ဒသမ ၁၂၂ ႏႇင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၆၅၅ ဒသမ ၀၂၀ တို႔မႇာ ပုဂၢလိကထံမႇရရန္ အေႂကြးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မႇားယြင္း မႈႏႇင့္ အလြဲသံုးစားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေငြမႇာ က်ပ္ သန္း ၁၄၃ ဒသမ ၉၁၆ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ေပးသြင္းရမည့္ ပုဂၢလိကထံမႇ ရရန္အေႂကြးမႇာ ေမြးျမဴေရးႏႇင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္သန္း ၃၅၆၅၃ ဒသမ ၇၀၇ ႏႇင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၆၅၅ ဒသမ ၀၂၀၊  ဟုိတယ္ႏႇင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္သန္း ၄၈၁၅ ဒသမ ၀၀၀၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္သန္း ၈၈ ဒသမ ၄၆၅ ႏႇင့္ စီးပြားေရးႏႇင့္ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္ သန္း ၂၇၀ ဒသမ ၉၅၀ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၀န္ထမ္းမ်ား၏ မႇားယြင္းမႈႏႇင့္ အလြဲသံုးစားမႈ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြက်ပ္သန္း ၁၄၃ ဒသမ ၉၁၆ တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္သန္း ၁၁၇ ဒသမ ၇၀၁၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္ သန္း ၇ ဒသမ ၁၅၈၊ ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္ႏႇင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္သန္း ၁၉ ဒသမ ၀၅၇ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမႇ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုမႇာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏႇင့္ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏႇင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏႇင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏႇင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟုိတယ္ႏႇင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ဆက္သြယ္ေရးစာတုိက္ႏႇင့္ေၾကးနန္း ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမႇန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ဦးသိန္းထိုက္က ထိုသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိန္းထိုက္သည္ ယခင္က သတၲဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။
သတၲဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ လက္ရႇိတြင္ ဌာန၏အလြဲသုံးစားမႈသတင္း ကုိေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ဂ်ာနယ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ The Voice  ဂ်ာနယ္ႏႇင့္ တရားရင္ဆုိင္လ်က္ရႇိသည္။


Copy From Eleven Media
၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ထူးျခားေသာေငြေၾကးဆိုင္ရာေပၚေပါက္ခ်က္မ်ား
၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္စဥ္အေရအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္နစ္နာေငြက်ပ္သန္း ကန္ေဒၚလာ
(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၂၅၅ .၉၄၁
(၂) က်န္းမာေရး ၁၈၉ .၂၂၁
(၃) သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၁၆ .၂၇၀
(၄) ေမြး/ေရ ၄၂၃၇၀ .၈၂၃ ၂၃၂၉၇၇ .၃၁
(၅) ျပန္ၾကားေရး ၄၁၁ .၃၆၂
(၆) စက္မႈ ၆၀ .၈၀၂
(၇) စီးပြား/ကူးသန္း ၈၁၅ .၇၅၃
(၈) သစ္ေတာ ၂၃ .၇၆၂
(၉) သမ၀ါယမ ၉၀ .၀၀၀
(၁၀)လယ္/ဆည္ ၇၄၈ .၆၆၅
(၁၁)ပညာေရး ၅ .၅၅၂
(၁၂)ဘ႑ာ/အခြန္ ၈၆ .၁၇၂
(၁၃)ဟိုတယ္/ခရီး ၁၂၈၀၆ .၀၈၁
(၁၄)မီးရထား ၂၈၆ .၈၅၁
(၁၅)ဆက္သြယ္ေရး ၂၃၁ .၅၅၅
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free