လယ္ယာေျမဥပေဒ ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ




စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို လယ္သမားအေရး လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လိုအပ္မႈမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္းလည္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၾကပါသည္။

            ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္ဆိုေသာ ယခုဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ယခင္ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက လယ္သမားမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္    အေလ်ာက္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ရတက္မေအး စရာ အခ်က္ေတြလည္းပါရွိေနေၾကာင္း ပညာရွင္ႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပ ၾကသည္။

            ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွ စတင္အာဏာတည္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ “လယ္ယာေျမမ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ေပးကမ္းခြင့္ရွိသည္” ဆိုသည့္ အခ်က္ ပါ၀င္သည္။

            ယင္းအခ်က္မွာ လယ္သမားမ်ားအလိုခ်င္ဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ားအေရး လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ သူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ကာလအတန္ၾကာ အေရးဆိုလာခဲ့ေသာ အခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။

            “လယ္သမားေတြ ေငြရွာရတဲ့ျပႆနာ အဆင္ေျပသြားတယ္၊ သူတို႔လိုအပ္တဲ့ အရင္းအႏွီးအတြက္ ေပါင္လို႔ရသြား တယ္၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာတစ္ခုထက္ပိုတဲ့ ေျမေတြကို လည္း ငွားလို႔ရသြားတယ္” ဟု လယ္သမား၊ အလုပ္သမား အမႈအခင္းမ်ားအား အဓိကထား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ Purple Equitly Law Firm မွ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ ဦးဖိုးျဖဴက ဆိုပါသည္။

            ထို႔ျပင္ ကြက္က်ဥ္းက ကြက္က်ယ္ျဖစ္သြားေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ ခြင့္ရသြားသလို၊ ကိုယ့္မွာရွိသည့္အကြက္ႏွင့္ တစ္ပါးသူမွာရွိ သည့္ အကြက္တူရာ၊ တူရာ လဲယူ၍လည္း ရသြားေၾကာင္း ဦးဖိုးျဖဴက ဆိုပါသည္။

            ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါး အာဏာတည္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ယခင္ဥပေဒမ်ားတြင္ေတာ့ လယ္သမားမ်ားကို လယ္ယာေျမ ေရာင္းပိုင္ခြင့္လည္းမေပး၊ ေပါင္ခြင့္၊ လဲ ခြင့္၊ ငွားခြင့္လည္းမေပးခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား ေငြလို အပ္ၿပီဆိုပါက လယ္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းစာခ်ဳပ္ကိုပဲ ခ်ဳပ္ၾကရသည္။

            အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ လယ္သမားက ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္အခါ အေပါင္ခံထားေသာ သူ၏လယ္ယာေျမကို ျပန္ေရြး ခ်င္လွ်င္ေတာင္မွ ျပန္ေရြးမရေတာ့ဘဲ ေငြရွင္ေၾကးရွင္တို႔၏ လက္ထဲမွာပင္ အဆံုးခံလိုက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ဦးဖိုးျဖဴ က ေျပာျပသည္။

            လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ အေရးဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္သည့္ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေနမ်ဳိးေ၀ကေတာ့ ယခု လယ္ ယာေျမဥပေဒထဲတြင္ သူ႔အေနႏွင့္ ႀကိဳက္သည့္အခ်က္ အေတာ္ မ်ားမ်ား ပါရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

            “အဓိကႀကိဳက္တာက တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ မွတ္ပံုတင္ၿပီးကာ မွ်နဲ႔ ဦးဘယ္သူရဲ႕လယ္ေျမဟာ  ေသသည္အထိ အက်ဳံး၀င္သြား တယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရခ်င္တာ” ဟု ဦးေနမ်ဳိးေ၀က ဆိုသည္။
            လယ္ယာေျမအေရး ေလ့လာၾကသူမ်ား ႀကိဳဆိုၾကသည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္းယူရာတြင္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ ပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေတာ့ပါက မူလလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ပုဂိၢဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ဟု လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း(၁၁)၊ လယ္ယာ ေျမကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္၏ ပုဒ္မ ၂၆ အရလည္း အစိုးရက လယ္ယာေျမသိမ္းယူသည့္အခါ မူလလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူအား နစ္နာမႈ လံုး၀မရွိေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာက ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေရး ဗဟုိလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕က လိုအပ္သလို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

            ယခင္ကာလက ေျမအသိမ္းခံရလွ်င္ လယ္သမားမ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကးမရသည္ကမ်ားၿပီး ရျပန္လွ်င္လည္း ေပးသေလာက္ ႏွင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ၾကရသည္။
            ပညာရွင္မ်ားအႀကံျပဳၾကသည္မွာ လယ္သမားမ်ားအား စားဖို႔၊ ေနဖို႔အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပး႐ံုႏွင့္ သူ႔ တို႔ ဘ၀၏လိုအပ္မႈမ်ား ၿပီးျပည့္စံုသြားမည္ မဟုတ္သျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးသင့္ သည္ဟု ဆုိပါသည္။

            အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ စီမံကိန္းႀကီး မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လယ္သိမ္းပါက လယ္ သိမ္းခံ လယ္သမားမ်ား၏ ေနာင္ေရးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္း စားေပးသင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ အေျခခံ သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ EcoDev မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက အႀကံျပဳသည္။

            “ေျမသိမ္းရတာဟာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ဆိုရင္ အဲဒီကရတဲ့ အက်ဳိးျမတ္ေတြကိုလည္း သူတို႔ (လယ္သမားေတြ) ခံစားခြင့္ရဖို႔လိုတာေပါ့”” ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ဆိုသည္။

            “ဥပမာ - ထား၀ယ္စီမံကိန္းေပါ့၊ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ နင့္ေန ေအာင္ ေပးလိုက္ေသာ္လည္းပဲ ေတာင္သူက တတိတိသံုးၿပီး ကုန္သြားမွာကိုး။ ေရရွည္မွာ သူ႔ဘ၀ရပ္တည္ေရး ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ဖို႔(စီမံကိန္းေတြကေန) ေကာက္လို႔ရတဲ့ အခြန္ဘ႑ာေတြ ထဲက ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုခ်မွတ္ၿပီး ေပးသင့္တယ္” ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိး သူက ဆိုသည္။
            ယင္းအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင့္လည္း ၎င္းကအႀကံျပဳသည္။

အကာအကြယ္ေပးမႈပိုင္း အားနည္း

            လယ္သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမႈအပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ေသာ ၁၉၅၃၊ ၁၉၆၃ ဥပေဒမ်ားက လယ္သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးလြန္းရာက်သေလာက္ ယခုဥပေဒမ်ားမွာေတာ့ အကာအကြယ္ေပးမႈပုိင္းမွာ အားနည္း သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုပါသည္။
            ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ သည့္ဥပဒတြင္ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္ႏွင့္ ေျမရွင္မ်ား၏ မတရားဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအႏၱရာယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ထိေရာက္ စြာ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္မ်ားရွိေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆိုသည္။
            “တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေတာင္သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ေတာ့ လိုေသးတယ္” ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူကဆိုသည္။

            ျမန္မာ့လယ္ယာေျမ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပေဒသည္ အာရွေဒသအတြင္း ဆိုရွယ္လစ္အလြန္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္သည့္ ဗီ ယက္နမ္၊  တ႐ုတ္၊  လာအိုကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ကြဲလြဲေန႐ံုသာမက ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိသည့္ လူ အမ်ားစု၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ပါ ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ႀကီး ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾက ပါသည္။

            ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဓိကကြာ ျခားသည့္အခ်က္မွာ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲလိုက္ေသာ ျမန္မာ့လယ္ယာေျမ ဥပေဒသစ္၌ အေသးစားေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အကာ အကြယ္ေပးမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္း မႈအခ်ဳိ႕     ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။
            ျမန္မာျပည္က လယ္သမားအမ်ားစုမွာ လယ္အနည္း အက်ဥ္းသာပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစု မွာ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မရွိသူမ်ားျဖစ္ၾက သည္ဟု စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Food Security Working Group - FSWG) ႏွင့္ ၎င္း၏ ေျမလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခြဲ (Land Core Group - LCG) အတိုင္ပင္ခံ မစၥတာကီဗင္၀ုဒ္စ္ (Kevin Woods) က ေထာက္ျပသည္။

            “လယ္ယာေျမဥပေဒကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္မွာ ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ေတြကို အစိုးရက (အရင္) ဖန္တီးေပး ဖို႔လိုတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အားထည့္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ပါ။ ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္တမ္း ေတြလုပ္ဖို႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔က ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကာလိမ့္မယ္” ဟု ၀ုဒ္စ္က ဆိုသည္။
            ပညာရွင္မ်ားသံုးသပ္ၾကသည္က တိုင္းျပည္၌ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္း က်င္တို႔ကို ဦးစြာေဖာ္ေဆာင္ၿပီးမွသာ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

            ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္အသိမ္းခံလိုက္ရေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ခဲ့သမွ် သိရသည္မွာ အမ်ားစု၏လက္ထဲတြင္ လယ္ထြန္စရာ ႏြား၊ ကၽြဲ မရွိၾကေတာ့ပါ။ သြင္းအားစုမ်ားအတြက္ သူတို႔မွာ အရင္း အႏွီးရွိဖို႔ေနေနသာသာ ေလာေလာဆယ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး အတြက္ လယ္သူရင္းငွား သို႔မဟုတ္ ႀကံဳရာက်ပန္း အလုပ္ မ်ားလုပ္ၿပီး မိသားစု၀င္ေငြရွာေနရသူက အမ်ားစုျဖစ္သည္။
            အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕မွ လည္ပတ္ေပးေနေသာ အတိုးႏႈန္း နည္း အေသးစားေခ်းေငြဟူသည္မွာလည္း အရင္းအႏွီးလိုအပ္သည့္ လယ္သမားမ်ားထံသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မေရာက္ရွိေသးပါ။

            တစ္ဖက္မွာလည္း ေျမယာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို တိုုးျမႇင့္ႏုိင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းစနစ္တို႔ကို ဦးစြာေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
            “ဗီယက္နမ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ိန္ယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အခ်ိန္အမ်ား ႀကီးယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ မူ၀ါဒေတြ၊ ဥပေဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္းနဲ႔ အၿမဲမျပတ္ေလ့လာ ေနရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္နဲ႔အညီ ခ်ိန္ညႇိမႈေတြ လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ သူတို႔က ႐ႈျမင္ထားခဲ့ၾက တာ” ဟု ၀ုဒ္စ္ကဆုိသည္။

            ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသစီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးကို ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားထဲတြင္  လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳမႈကို တိုး တက္ေကာင္းမြန္ေစခဲ့သည့္အခ်က္ လည္း ပါ၀င္သည္ဟု Woods ကဆိုသည္။
            တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာ မႈတစ္ရပ္အရ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ သာတူညီမွ်ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ သာတူညီမွ်မရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ထက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ႏွစ္ဆ၊ သံုးဆခန္႔ ပိုသည္ဟု FSWG - LCG ကဆိုပါသည္။

            ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာလည္း လယ္ယာေျမခြဲေ၀မႈအေပၚ မူတည္ ေနပါေၾကာင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၄၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္  FSWG - LCG က ေထာက္ျပပါသည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲ ေရးဥပေဒမွာေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ဧက ၅၀,၀၀၀ အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုတစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ၅၀ ဧကထက္မပိုေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းကို သက္ဆိုင္ရာေဒသ အဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုခုက  ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္  စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ဟု ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။

            “လက္ရွိဥပေဒက pro-business ေပါ့။ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔အတြက္ အေလာသံုးဆယ္ ဖုတ္ပူ မီးတုိက္လုပ္တဲ့ ဥပေဒပဲ” ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက သံုးသပ္သည္။
            “ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ contract farming (အက်ိဳးတူ လယ္ ယာ) လုပ္ေနတာေတြ၊ ေျမယူၿပီး လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ အရင္ ဥပေဒေဟာင္းေတြရွိေနမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဆီက သီးစားခ်ထားရင္ ျပႆနာရွိေနၿပီ။ ေငြထုတ္ေခ်းတဲ့ဟာကိုလည္း ေတာင္သူလယ္ သမားကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ ျပန္မဆပ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူလို႔ မရဘူးဆိုေတာ့ ဒါေတြကို ကာကြယ္ေပးခ်င္ တာျဖစ္တယ္။
            “ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ေရာင္း ခ်လို႔ရရင္ အဆင္ေျပမယ္။ မရင္းႏွီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ေျမေတြကို လက္လႊဲ ေရာင္းၿပီး ေငြေဖာ္လို႔ရမယ္ေပါ့။ ဒီလိုအခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ေျမယာဥပေဒကို ဖုတ္သြင္းရထားဆိုက္ တာပဲ” ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူကဆိုသည္။

            အစိုးရအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို တကယ္ အေလးအနက္ထားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုပါက ေျမလြတ္ ေျမလပ္ခြဲေ၀ေပးရာ၌ လယ္မဲ့ယာမဲ့ သို႔မဟုတ္ လယ္ဧက လံုလံု ေလာက္ေလာက္မရွိေသာ မိသားစုမ်ားကို ဦးစားေပးသင့္ ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳပါသည္။

EcoDev ၏ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ကို ကိုးကားထားသည့္ FSWG - LCG ၏မွတ္တမ္းအရ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး ေျပ လည္ေစရန္ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ေသာ လယ္ယာေျမမွာ ၅ ဧက ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္အိမ္ ေထာင္လွ်င္ လယ္ယာေျမ ၃ ဒသမ ၆ ဧကသာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ ၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။

            ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမနိမ့္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းလက္လူဦးေရ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေျမယာမပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ ေျမယာမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လယ္ လုပ္ခြင့္မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈတို႔မွာ ေျမျပန္႔ေဒသထက္ ပိုမိုဆိုးရြား တတ္သည္ဟု စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ FAO ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားထားေသာ FSWG - LCG ၏ မွတ္တမ္းမ်ားကဆိုပါသည္။
အျငင္းပြားမႈ ဘယ့္ႏွယ္ရွင္း
            လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္သည္ ၾသဂုတ္လကုန္က စတင္ၿပီးအသက္၀င္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ လယ္ယာမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

            မတူကြဲျပာင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ဦးေနမ်ဳိးေ၀က ေတာ့ မွတ္ပံုတင္ကာလမွာ ျပႆနာေတြ တက္လာၾကလိမ့္မည္ ကို သူ႔အေနႏွင့္ ႀကိဳျမင္ေနရသည္ဟုဆိုသည္။
            “ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားေျမလား၊ က်ဳပ္ေျမလားဆို တာ မကြဲျပားဘူး။ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္း နာမည္ေတြေျပာင္းေနရ တယ္။ ရြာေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ဓေလ့က ခင္ဗ်ားက မႏွစ္ ကလုပ္တယ္။ ေနာက္ႏွစ္က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ခ်င္လုပ္ျဖစ္ မယ္။ (ဥပေဒအရ ေရာင္းခြင့္မရွိေပမယ့္) ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ ကို ေရာင္းလိုက္တာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္” ဟု ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာကို ဦးေနမ်ဳိးေ၀က ရွင္းျပသည္။
            “အဲဒီေတာ့ ဒီျပႆနာေတြဟာ ေျမယာဥပေဒအသစ္ ေၾကာင့္လို႔ ေျပာရင္မွားတယ္ေနာ္။ အသစ္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ အကူးအေျပာင္းကာလကို ျဖတ္တဲ့အခါမွာ (ဥပေဒ) အေဟာင္းရဲ႕ အသံုးမက်တဲ့ဟာက အသစ္ရဲ႕ကနဦးမွာ ေျခေထာက္လာ ႐ိုက္ခ်ဳိးတာပဲ”
            မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိ သည့္ အေျခအေနတြင္ ေျမယာဥပေဒကို ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ၾကာမွ ေရးဆြဲဦးေတာ့၊ အေထာက္အထားမရွိျခင္း၏ ျပႆနာမ်ားကို မလြဲမေသြ ႀကံဳကိုႀကံဳရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေနမ်ဳိးေ၀ က ေျပာျပသည္။
            “ဘာမွအေထာက္အထားမရွိတဲ့ဟာကေန အေထာက္ အထားလုပ္ရမွာ။ အဲသလိုဆိုရင္ အေထာက္အထားမရွိတဲ့ေခတ္ မွာ ေနခဲ့တဲ့သူေတြက အေထာက္အထားမရွိတာကို အေၾကာင္း ျပၿပီး ျငင္းတဲ့ကိစၥကို ဘယ္သူမွ ေရွာင္လႊဲလို႔မရႏိုင္ဘူး”
            လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈကို ရပ္ကြက္    သို႔မဟုတ္   ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကားနာျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျပဳရမည္ဟု လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း (၈)၊ ပုဒ္မ (၂၂) တြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။

            ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္က ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ကို မေက်နပ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ထိုမွ ျပည္နယ္အဆင့္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ထိ အယူခံႏိုင္သည္ဟုလည္း ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။
            ျပည္နယ္အဆင့္ (သို႔မဟုတ္) တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ ထိုအဆင့္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီး အျပတ္ျဖစ္ေစရမည္ ဟုလည္း ဥပေဒကဆိုထားသည္။
            ပညာရွင္မ်ားအဖို႔ေတာ့ ယင္းအခ်က္မွာ ေထာက္ျပ၊ ေ၀ဖန္စရာ ျဖစ္ေနျပန္သည္။
“အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး ဆံုးျဖတ္တာကို အလံုးစံု မွန္တဲ့အေျဖလို႔မထင္ဘူး” ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူကဆိုသည္။
            “အစိုးရက ဖြဲ႕ထားတာျဖစ္လို႔ impartial (ဘက္လုိက္မႈ ကင္းရွင္းျခင္း) ျဖစ္မေနဘူး။ ေတာင္သူက မွ်တတယ္ထင္လို႔ အဆံုးျဖတ္ခံရင္ သူ႔သေဘာျဖစ္ပါေစ။ တရား႐ံုးသြားခ်င္ရင္ လည္း လမ္းဖြင့္ေပးရမွာေပါ့” ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူကဆိုသည္။

            သို႔မဟုတ္လွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္ လြတ္လပ္ ေသာ တရားစီရင္ေရးကို လက္လွမ္းမီခြင့္ရွိသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ ပါ၀င္သည္။
            ပညာရွင္မ်ားေထာက္ျပသည္က ယင္းကဲ့သို႔ လယ္ယာစီမံ ခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ကို ျဖန္ေျဖသည့္အခါမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳသင့္ၿပီး လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ မေက်နပ္ပါက တရား႐ံုးအထိ တက္ ေရာက္ခြင့္ရွိသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။
            တရား႐ံုးတက္ ေျဖရွင္းသည့္အခါမ်ဳိးမွာဆိုလွ်င္လည္း ေငြ ေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ား ေရွ႕ေနေကာင္းေကာင္း မငွားႏုိင္ပါက အေရးနိမ့္ႏိုင္သည့္အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီသင့္ၾကေၾကာင္း ပညာ ရွင္မ်ားက အႀကံျပဳၾကပါသည္။

            “ဒီအမႈအခင္းေတြေျပလည္ဖုိ႔ဆုိတာ ေလ်ာ္ေၾကးသက္ သက္ဆုိတာနဲ႔ ကုစားႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးဖုိးျဖဴကဆိုသည္။
            “ဒါေၾကာင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရွင္သန္ဖုိ႔ကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ လိုကိုလိုအပ္လာၿပီ”
            ဤေနရာတြင္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ယခင္စစ္ အစိုးရလက္ထက္က အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အခြင့္ထူးခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားၾကားက လယ္ယာေျမ အ ျငင္းပြားမႈမ်ားကိုမည္သို႔ေျဖရွင္းမည္နည္း၊ မည္သို႔ေသာ ရလဒ္ မ်ဳိးထြက္လာမည္နည္းဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
            ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕မွန္းဆထားၾကသည္မွာ ထိုလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ားမွ အခ်ဳိ႕က ၎င္းတို႔သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကသည့္ လယ္ယာေျမ (တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကိုျဖစ္ေစ) ကို ျပႆနာအႀကီးအက်ယ္ အတက္ မခံဘဲ လယ္သမားမ်ားလက္သို႔ ျပန္ေပးၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆၾက သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွာလည္း လက္ထဲေရာက္လာ သည့္ ေျမမ်ားကို မလႊတ္တမ္းဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ကာ တရား        တေဘာင္ ရင္ဆိုင္သြားၾကဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

            ႏိုင္ငံတနံတလ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စက္မႈသီး ႏံွမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ဟုဆိုကာ လယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္း ခံရျခင္းမွာ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းကျဖစ္ၿပီး အစိုး ရက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လယ္ဧက အေျမာက္အျမား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆို ၾကသည္။
            ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလအထိ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂၁၆ ခုအား တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေျမဧရိယာ အက်ယ္ အ၀န္း စုစုေပါင္းမွာ ၁ ဒသမ ၇၅ သန္းနီးပါးရွိသည္ဟု စုိက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုးကား ၿပီး FSWG - LCG ကဆိုသည္။

            ယင္းသို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေျမဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း၏ ထက္ ၀က္ခန္႔မွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ား ဆံုးမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
            ထိုသုိ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားေသာေျမမ်ားမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းဟု အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ထိုေျမမ်ားမွာ ေက်းရြာမ်ား၏ ေတာင္ယာေျမ (သို႔မဟုတ္) စားက်က္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္ဟု မစၥတာ၀ုဒ္စ္ႏွင့္ မစၥတာတြမ္ခေရမာတို႔ေရးေသာေသာ Financing Dispossion: China’s Opium Substitution Programme in Northern Burma အမည္ရွိ စာတမ္းတစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

            အစုိးရက ထိုသုိ႔ လယ္ဧက အေျမာက္အျမား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးေသာ္လည္း ဧကအေရအတြက္အားလံုးေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကိုသာ အမွန္တကယ္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးကို ကိုးကားထားေသာ မစၥတာ၀ုဒ္စ္ႏွင့္ မစၥတာခေရမာတို႔၏ စာ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။



ဉာဏ္လင္း၊ ေဇယ်ာလိႈင္၊ ၀င္းေဇာ္လတ္ ေရးသားသည္
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၂

(ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၂) တြင္ပါရွိေသာ မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free