သမၼတရံုးမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင္႔ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီး ဌာနကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနဟူ ၍လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ကို အလုပ္သမားႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္နွင္႔ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ဟူ၍ လည္းေကာင္း အမည္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္နာယကထံသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ျပီး နာယကမွ သေဘာတူသျဖင့္ နာမည္ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ဟုသိရသည္။ လက္ရွိအစိုးရသစ္ စတက္ခါစအခ်ိန္တုန္းကလဲ ဝန္ၾကီး႒ာနအခ်ိဳ႕ကို ပူးေပါင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုအခါတြင္ တဖန္နာမည္ထပ္ခ်ိန္းျခင္းျဖစ္သည္။

Source Facebook
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free