၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွစကာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကုန္တင္ယာဥ္ တန္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေကာက္ခံ ႏႈန္းထားမ်ား အသစ္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မည္ ဟု သိရသည္။

ေဆာက္

လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ လမ္း/ တံတားမ်ား ေပၚတြင္ သြားလာသည့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ဝင္႐ိုးတန္းႏွင့္ ဘီး အေရအတြက္ အလိုက္ (ယာဥ္+ကုန္) ခြင့္ျပဳ တန္ခ်ိန္ မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ၍ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တခ်ဳိ႕ယာဥ္မ်ား အတြက္ကုန္တန္ခ်ိန္မ်ား ပိုမိုတင္ေဆာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ (၁ဝ) တန္ေအာက္ ယာဥ္ငယ္ မ်ားလည္း ယခင္ထက္ ပိုမို တင္ေဆာင္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဟီးႏိုး/ နီဆန္း/ ကြန္ဒို (၆)ဘီး ကားမ်ားကို (၁ဝ) တန္မွ (၁၆) တန္၊ TE-11 / TE-21/ GMC/ Fuso/UDေကာင္တာ (၆)ဘီး ကားမ်ားကို (၁၃) တန္မွ (၁၆)တန္၊ မွန္လံု ခရီးသည္ ယာဥ္ႀကီး (၄၆ဦးႏွင့္ အထက္)ကို (၁၇)တန္မွ (၁၈)တန္၊ (၁ဝ)ဘီး ကားကို (၂၁)တန္မွ (၂၃)တန္၊ (၁၂) ဘီးကားကို (၂၅)တန္မွ (၂၇)တန္၊ (၁၄)ဘီးကား (Lift Axle) ကို (၂၅)တန္မွ (၃၁) တန္အထိ အသီးသီး ပိုမို တင္ေဆာင္ခြင့္ ရၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ကတၱား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လြဲမွားမႈ အတြက္ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကိုလည္း ( သုည ဒသမ ၅ဝ) တန္မွ (သုည ဒသမ ၉ဝ) တန္အထိ တိုးျမႇင့္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဟိုင္းလပ္/ ဒိုင္နာ ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသည္ တင္ေဆာင္ လာပါက ကတၱား ခ်ိန္တြယ္ရန္ မလိုဘဲ ကုန္တင္ေဆာင္ လာပါက ကတၱား ခ်ိန္တြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ေႏြကာလႏွင့္ မိုးတြင္း ကာလဟု ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခား သတ္မွတ္ ထားၿပီး ေအာက္ တိုဘာ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၅ ရက္ အထိကို ေႏြကာလ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေမ ၁၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္ အထိကို မိုးတြင္းကာလ ဟူ၍လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္မူ အာဆီယံ စံႏႈန္းမ်ား အတိုင္း ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Copy From Popular Myanmar News Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free