တိုင္းျပည္ လံုၿခံဳေရး ႏွင္႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး (သို႔) ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား ကို အစိုးရ က ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူျခင္း ႏွင္႔ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး ၾကည္႔ရႈ နုိင္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး
ဥပေဒၾကမ္း တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္၊ ညစ္ညမ္း သတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိလွ်င္ အေရး ယူမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားၿပီး မည္သူမဆို ညစ္ညမ္းေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္း (သို႔) ျဖန္႔ခ်ိျခင္း (သို႔) ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သိုမွီး ထိန္းသိမ္း ထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား တစ္ရပ္ရပ္ ကို ျဖစ္ေစ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ ကို ျဖစ္ေစ ပိုင္ရွင္၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ (သို႔) သေဘာ တူညီခ်က္ မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ ထုတ္ႏုတ္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုး ေစျခင္း (သို႔) ေပးပို႔ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ မူပိုင္ခြင္႔ ပိုင္ရွင္ ၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ စာေပ အႏုပညာ လက္ရာ ကို ျဖစ္ေစ၊ မူပိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ အခြင္႔အေရး တစ္ရပ္ရပ္ ကို ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး အလို႔ငွာ မူပြားျခင္း၊ အ႐ုပ္ႏွင္႔ အသံ တို႔ကို ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ထုတ္လႊင္႔ျခင္း ႏွင္႔ ျပည္တြင္း (သို႔) တင္သြင္းျခင္း တို႔ကို သိလ်က္ႏွင္႔ တမင္တကာ က်ဴးလြန္ျခင္း တို႔ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ သံုးႏွစ္ ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ က်ခံ ရမည္ ဟု ယင္း ဥပေဒၾကမ္း တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။

"လံုၿခံဳေရး အေျခအေန အရ ဆိုတာ ကိုေတာ့ အတိုင္းအတာ တစ္ခု ေလာက္ လက္ခံ ပါတယ္၊ အေၾကာင္း ရွိတိုင္း လံုၿခံဳေရး ကို အေၾကာင္းျပ ေနရင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ဆိုရင္ လူ တစ္ဦးခ်င္း လြပ္လပ္ခြင္႔ ဆိုတာကို ထည္႔သြင္း စဥ္းစား ရပါမယ္" ဟု IT လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေနသူ ဦးၿဖိဳးေဝျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ အက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေန ေပၚေပါက္သည္႔ အခါတိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ သေဘာ တူညီ ခ်က္ ျဖင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားအား ယာယီ ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ဆက္သြယ္မႈ အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ရပ္ ကို မျပဳလုပ္ေရး၊ တားဆီး ထိန္းသိမ္း ထားရွိေရး၊ ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္း မ်ားကို ယာယီ ထိန္းသိမ္း သံုးစြဲေရး တို႔ကို လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ရွိသူက ခြင္႔ျပဳ ေပးရမည္ ဟု ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

ယခု ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း တြင္ ယခင္က အသံုး ျပဳခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၈၈၅ ျမန္မာ့ ေၾကးနန္း အက္ဥပေဒ The Myanmar Telegraph (1885) ႏွင္႔ ၁၉၃၄ ျမန္မာ့ ႀကိဳးမဲ႕ေၾကးနန္း အက္ဥပေဒ The Myanmar Wireless Telegraphy (1934) တို႔ကို ဖ်က္သိမ္း ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္


Copy From The Voice Weekly Facebook
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free