ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ (၄/၂ဝ၁၂)

၁၃၇၄ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ဝ ရက္


၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႕ၿခင္း

၁။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုး ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား၏ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက အတည္ၿပဳသၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေကာင္စီသည္ ၂၉-၅-၂ဝဝ၈ ရက္စဲြပါ ေႀကညာခ်က္အမွတ္ ၇/၂ဝဝ၈ ၿဖင့္ အတည္ၿပဳ ၿပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၎ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၁ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပသည့္ (၃၁-၁-၂ဝ၁၁) ရက္တြင္ နိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုး၌ စတင္အာဏာ တည္ပါသည္။

၂။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒအာဏာ စတင္မတည္မီ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ဥပေဒ (၂၂)ခု ၿပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။

၃။ ထိုဥပေဒ(၂၂)ခုပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆန္႕က်င္ၿခင္း ရိွ မရိွနွင့္ ဆန္႕က်င္ေနေႀကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရိွရပါက ဥပေဒၿပဳခြင့္ အာဏာရိွေသာ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနၿဖင့္ လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အႀကံၿပဳသည့္ သဝဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႕ ၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁၂ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၁ဝ၇ (၁) / ၈ / သမၼတရံုးၿဖင့္ ေပးပို႕ခဲ့သည္။ သဝဏ္လႊာ အၿပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္-

" ၁။ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ အတည္ၿပဳၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ၂၉-၅-၂ဝဝ၈ ရက္စဲြပါ ေႀကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၇/၂ဝဝ၈ ၿဖင့္ အတည္ၿပဳ ၿပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

၂။ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုနွစ္) သည္ ၎ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၁ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ အရ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပသည့္ (၃၁-၁-၂ဝ၁၁) ရက္တြင္ နိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုး၌ စတင္ အာဏာ တည္ပါသည္။

၃။ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ တြင္ ''ဤဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႕ မတိုင္မီ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားသည္ ဤဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ ေဆာင္ရြက္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။'' ဟု ၿပ႒ာန္းထားပါသည္။ အဆိုပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ အနာဂတ္ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ၿပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္မည့္ ဥပေဒ (၂၂) ခုအား ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ ကို ရည္ညႊန္း ေဖာ္ၿပ၍ ၿပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တဲြၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

၄။ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၆ တြင္ ''တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ျခင္း မၿပဳေသးမီ ဤဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒနွင့္ မဆန္႕က်င္သမွ် အတည္ၿဖစ္သည္။'' ဟု ၿပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထိုၿပ႒ာန္းခ်က္ေႀကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒတို႕၏ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ၿပယ္ပါသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို ကိုးကား အသံုးၿပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒနွင့္ ဆန္႕က်င္မႈ ရွိသည္ကို ဆံုးၿဖတ္ၿပီး၊ လိုအပ္ပါက ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ အသစ္ေရးဆဲြၿခင္းနွင့္ ဖ်က္သိမ္းၿခင္းတို႕ၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၅။သို႕ၿဖစ္ရာ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ အရ ႀကိဳတင္ ၿပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အဆိုပါ ဥပေဒ(၂၂)ခုပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆန္႕က်င္ျခင္း ရိွ မရိွ ရွင္းလင္းစြာ သိရိွနိုင္ရန္နွင့္ ဆန္႕က်င္ေနေႀကာင္း စိစစ္ ေတြ႕ရိွပါက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားနွင့္ ၿပင္ပရိွ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပး၍ ေလ့လာ သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေႀကာင္း အႀကံၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႕အပ္ပါသည္။''

၄။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ ပါ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ၿပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒ (၂၂) ခု စာရင္းအား သဝဏ္လႊာ တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ(က) အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားရာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

''-နိုင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒ (အမွတ္ ၈/၂ဝ၁ဝ)

-နိုင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ ဥပေဒ (အမွတ္ ၉/၂ဝ၁ဝ)

-နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ဥပေဒ (အမွတ္ ၁ဝ/၂ဝ၁ဝ)

-ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ ၁၁/၂ဝ၁ဝ)

-ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ ၁၂/၂ဝ၁ဝ)

-အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ ၁၃/၂ဝ၁ဝ)

-တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ (အမွတ္ ၁၄/၂ဝ၁ဝ)

-ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ ဥပေဒ(အမွတ္ ၁၅/၂ဝ၁ဝ)

-တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ဥပေဒ (အမွတ္ ၁၆/၂ဝ၁ဝ)

-ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီး အဖဲြ႕ဥပေဒ (အမွတ္ ၁၇/၂ဝ၁ဝ)

-ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥပေဒ (အမွတ္ ၁၈/၂ဝ၁ဝ)

-နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ (အမွတ္ ၁၉/၂ဝ၁ဝ)

-ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒ(အမွတ္ ၂ဝ/၂ဝ၁ဝ)

-နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒ (အမွတ္ ၂၁/၂ဝ၁ဝ)

-ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ (အမွတ္ ၂၂/၂ဝ၁ဝ)

-ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ(အမွတ္ ၂၃/၂ဝ၁ဝ)

-ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖဲြ႕ဥပေဒ (အမွတ္ ၂၄/၂ဝ၁ဝ)

-ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခီ်းျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္နွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ ၂/၂ဝ၁၁)

-တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခီ်းျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္နွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ ၃/၂ဝ၁၁)

-ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ခီ်းျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္နွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ ၄/၂ဝ၁၁)

-ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒နွင့္ ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ ခီ်းျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္နွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ ၅/၂ဝ၁၁)

-ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ ခီ်းျမႇင့္ေငြနွင့္ စရိတ္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒ (အမွတ္ ၆/၂ဝ၁၁)''


Copy From Popular Myanmar News Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free