11mt4
ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမေပၚရွိ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတုိင္တစ္ခုကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေတြ႔ရစဥ္


ျပည္သူအမ်ား သိရွိေလ့လာ အၾကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၃၊ ၆၄၊၆၆၊ ၇၃၊ ၇၄ႏွင့္ ၇၅ တို႔အေပၚ နည္းပညာ နယ္ပယ္မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသာမကဘဲ အမ်ားျပည္သူကပါ ေ၀ဖန္အၾကံ ျပဳမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အခန္း (၂၀) ပါ၀င္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္း (၁၉) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္း၌ ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၃၊ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄၊ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ ဥပေဒပုဒ္မခြဲ (ဃ) ႏွင့္ (င) တို႔အပါအ၀င္ အခန္း (၂) အေထြေထြတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မ (၇၃)၊ ဥပေဒပုဒ္မ (၇၄)ႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မ (၇၅) တို႔မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုထြက္ရွိလာခဲ့ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသားေပး ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ မီဒီယာအပါအ၀င္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုပါ ထိပါးေစႏိုင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အၾကံေပး ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆၃ တြင္ ‘မည္သူမဆို  သတ္မွတ္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ပင္မ ၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳထားျခင္းမွ အပ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ငါးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
“ပုဒ္မ ၆၃ မွာ မည္သူမဆိုသတ္ မွတ္ထားတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးပင္မ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳျခင္းမွအပ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေခၚယူမႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြကို တားျမစ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ နည္းပညာကို ကန္႔သတ္တာ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ငါတို႔ ခြင့္ျပဳတာပဲ လုပ္ရမယ္၊ ငါတို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိတာ မလုပ္ရဘူးဆိုတဲ့ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ သတ္မွတ္ခ်က္လို႔ ယူဆပါတယ္။ တ႐ုတ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းလုပ္တယ္။ Facebook၊ Twitter မသံုးရဘူး ဆိုတာမ်ဳိး ေတြေပါ့။ ဒီလို သတ္မွတ္ခ်က္ လုပ္ျခင္းဟာ အေပးအယူလုပ္ထားတဲ့ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး၊ ေစ်းေပါေပါ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ ဖြင့္ေပးထားတဲ့ လိုင္းေတြကို ျပည္သူေတြ သံုးခြင့္မရွိဘူး။ ငါတို႔ လိုင္းပဲ သံုးရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္” ဟု itizen ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ဦးတင္ညြန္႔က ေျပာပါသည္။
ဥပေဒပုဒ္မ ၆၄ တြင္ “မည္သူမဆို လိုင္စင္ရယူျပီးမွသာ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းတစ္ခုခုကို လိုင္စင္မရွိဘဲ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အဆိုပါ ပုဒ္မအရ မိမိတြင္ရွိေနေသာ လက္ကိုင္ဖုန္းပင္လွ်င္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိပါက ဥပေဒႏွင့္ ျငိစြန္းေနသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းအဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ABC Computer & Mobile မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္က ေျပာသည္။
“ကိုယ့္အိတ္ထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ဖုန္းေတာင္ အခုဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ မတင္ထားရင္၊ ၿပီးေတာ့လက္ ေတာ့ပ္မွာ ၀ိုင္ဖိုင္ပါရင္ေတာင္ ဥပေဒနဲ႕ျငိေနတာမ်ိဳးဆိုေတာ့ ဒီအခ်က္ကို ျဖဳတ္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္က ေျပာပါသည္။
“ပုဒ္မ ၆၄ မွာလည္း မည္သူမဆို လိုင္စင္ရယူၿပီးမွသာ အသံုုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ ေရးပစၥည္းလို႔ပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြကို လိုင္စင္မရွိဘဲ လက္၀ယ္ထားရွိရင္၊ အသံုးျပဳရင္ အျပစ္ရွိတယ္ လို႔ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း ဆိုတာေတြကို အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ “တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ တဲလက္စ္၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အျခားပစၥည္းကိရိယာ၊ ယင္းပစၥည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္စပ္အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ပစၥည္းေတြလို႔ ပါေနတယ္။ ဒါဆိုရင္ လိုင္စင္မရွိဘဲ အဲဒီပစၥည္းေတြကို ကိုင္ခြင့္မရွိဆိုၿပီး ကိုင္တြယ္သံုးစြဲခြင့္ကို လိုင္စင္နဲ႔ ထပ္ပိတ္လိုက္ျပန္ေတာ့ ခြင့္ျပဳႏိုင္တဲ့သူေတြဆီကလြဲၿပီး အဲဒီပစၥည္းေတြကို ၀ယ္သံုးရင္ ရယူသံုးစြဲရင္ အျပစ္ျဖစ္ေနျပန္ေရာ။ လူတိုင္း ပစၥည္းသံုးစြဲခြင့္မွာေတာင္ လြတ္လပ္မႈမရွိတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးတင္ညြန္႔က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ လက္ခံျခင္း၊ ပို႔လႊင့္ျခင္း၊ ဖမ္းယူျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္ခံျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူျခင္း၊ ပို႔လႊင့္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေ၀ျခင္း၊ ဥပေဒပုဒ္မခြဲ(ဂ)တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပို႔လႊင့္ျခင္း၊ ဖမ္းယူျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေပးေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တားျမစ္ျခင္း၊ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဥပေဒပုဒ္မခြဲ(ဃ)တြင္ အမ်ားျပည္သူ ၀င္ထြက္သြားလာျခင္း မျပဳရန္ ဦးစီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တားျမစ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ ေနရာအတြင္းသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ဥပေဒပုဒ္မခြဲ (င) တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူက တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံထားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား တာ၀န္ ၀တၲရားထမ္းေဆာင္မႈကို တားျမစ္ျခင္း၊ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကို ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
11mt5
Yatanarpon Call Center သတင္းမီဒီယာ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားျမင္ကြင္းအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႔ရစဥ္
“ပုဒ္မ ၆၆ အတိုင္းဆိုရင္ Facebook၊ Twitter၊ Google+ စတဲ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြကို သံုးခြင့္ေတာင္ မရွိသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဌာနကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒကိုလည္း ပုဒ္မ ၆၆ အပိုဒ္ (ဃ) နဲ႔ (င) ေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ငါတို႔ကို မထိနဲ႔ မီးပြင့္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ မီဒီယာေတြ ငါတို႔ဆီမလာနဲ႔ ငါတို႔ကို ျပႆနာလာမရွာနဲ႔ ၀တၲရားေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးအေနနဲ႔ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ တင္းမာတဲ့ သေဘာထားအတိုင္း ဆက္သြားမလိုလို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္” ဟု ဦးတင္ညြန္႔က ေျပာပါသည္။
“ပုဒ္မ ၆၆ (ခ)မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အတိုင္းဆိုရင္ အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ကေန႔ေခတ္လို Social Media ေခတ္မွာ သတင္းအခ်က္မ်ားဟာ ကိုယ္တိုင္သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိဘဲျဖစ္ေစ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနျပီး မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာသေဘာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ တိက်စြာ သက္ေသသကၠာယ ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ယခုထက္ပိုျပီး အေသးစိတ္ ဖြင့္ဖို႔ လိုေကာင္း လိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ  နည္းပညာနဲ႔ ကြာဟမႈျဖစ္ေနၿပီး မသမာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရမယ့္အစား  ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကိုသာလွ်င္ ထိခိုက္သြားေစႏိုင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု Fairway Web Development ၏ Project Manager ကိုအိေမာင္က ေျပာပါသည္။
ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ တြင္ပါ၀င္ေသာ ပုဒ္မခြဲ (က)ႏွင့္ (ခ)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးေစႏိုင္သည့္အျပင္ မီဒီယာသမားမ်ား အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းသည္ဟု သံသယရွိမိေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။
“ ပုဒ္မ ၆၆ (က)နဲ႔ (ခ) မွာပါတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ဟာ အမ်ားျပည္သူကို အထူးသျဖင့္ မီဒီယာသမား ေတြကို လိုရင္တစ္မ်ိဳး မလိုရင္တစ္မ်ိဳး ႏွိပ္ကြပ္အေရးယူလို႕ရေအာင္ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းထားတာလားလို႕ ႐ိုးသားစြာသံသယ ရွိမိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္နဲ႕ လံုး၀မဆီေလ်ာ္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၂)ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔လည္း လံုး၀ဆက္စပ္မႈမရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၇၃ တြင္ “ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရးကိုမဆို ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္” ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၄ တြင္ ‘၀န္ၾကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ယင္းက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူ တစ္ဦးဦးက လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္အတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို လိုအပ္ပါက ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စာတမ္းအမွတ္အသားတို႔ကို တင္ျပေစျခင္း ျပဳႏိုင္သည္’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၅ တြင္ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေန ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအား ယာယီရပ္ဆိုင္းေရး၊ ဆက္သြယ္မႈအမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ရပ္ကို မျပဳလုပ္ေရး၊ တားဆီးထိန္းသိမ္းထားရွိေရး၊ ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ယာယီထိန္းခ်ဳပ္ သံုးစြဲေရးတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူအား ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္  မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရးကိုမဆို အစိုးရမွ ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေရး ကိစၥရပ္မွာ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ ဥပေဒတြင္ ရွိထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရွိဘဲ ေယဘုယ်ဆန္သည့္ သေဘာျဖင့္သာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေရး ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာပင္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ အေရး ကိစၥေပၚျပီးေနာက္ Patriot Act ဟု ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒတြင္ Section ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ျပီး အျခားဆက္စပ္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုအိေမာင္က ေျပာပါသည္။
“ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္လို႔ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ Privacy နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒရဲ႕ အတိုင္းအတာဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ခြင့္ျပဳသင့္တယ္။ ဘယ္လို ခြင့္ျပဳတယ္ စသျဖင့္ အခုထက္ပိုျပီး အေသးစိတ္ ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပသင့္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္” ဟု ကိုအိေမာင္က ေျပာပါသည္။
“ဥပေဒပုဒ္မ ၇၃ နဲ႔ ၇၅ကို ၾကည့္ရင္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူေတြလည္း အစိုးရကို ေၾကာက္ေနရမွာပဲ။ မထင္ရင္ မထင္သလို ရပ္လိုက္၊ စစ္လိုက္ လုပ္ေနေတာ့ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း စိတ္ညစ္ရမယ္ထင္တယ္။ ဥပေဒ အတိုင္းဆိုတာထက္ အထက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆိုတာေတြ မစြက္ဖက္ပါဘူးလို႔ အာမခံႏိုင္ရင္ေတာ့ ကိစၥမရွိပါဘူး” ဟု ဦးတင္ညြန္႔က ေျပာပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားအနက္ The Myanmar Telegraph Act (1885)၊ The Myanmar Wireless Telegraphy Act (1943)၊ ကြန္ပ်ဴတာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဥပေဒ (၁၉၉၆) ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၄) တို႔မွာ အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုး ဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါသည္။ The Myanmar Telegraph Act (1885)၊ The Myanmar Wireless Telegraphy Act (1943)တို႔ကို ယခုျပ႒ာန္းမည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ကြန္ပ်ဴတာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ (၁၉၉၆) ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၄) တို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒ သံုးခုအနက္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၄)မွာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနျပီး နည္းပညာသံုးစြဲသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမႈ နည္းပါးကာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေနသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားရွိခ့ဲသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။
အထူးသျဖင့္ ထြက္ရွိခဲ့ျပီးေသာ ကြန္ပ်ဴတာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဥပေဒ (၁၉၉၆) ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၄) တို႔တြင္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကြဲလြဲမႈရွိေနသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လိုသည္ဟု ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။
“၁၉၉၆ ကြန္ပ်ဴတာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒဆိုတာနဲ႕ ၂၀၀၄ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒႏွစ္ခုရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္ေတြက လံုး၀တစ္လြဲစီ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ လံုး၀မအပ္စပ္ေတာ့လို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႕လိုပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း၌ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ကူးယူ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ထိုအခ်က္မွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၆၀ သည္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ တူညီေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၆၀ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ မည္သူမဆို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကို အသုံးျပဳ၍ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆုံး ခုႏွစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ေအာက္ပါျပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ ဆိုသည္မွာ
(က)ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈကို ထိခိုက္ေစမည့္ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(ခ)ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ၆၀၏ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂါမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ အေရးယူရာ၌ သံုးစြဲခဲ့ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့ကာ မီဒီယာသမားမ်ားကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုပင္ ယခုဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း၌ ဆက္လက္ထည့္သြင္းထားခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္အေနအထား ရွိပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူအမ်ား ေလ့လာအၾကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္  အျပည့္အစံု တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းသည္ ၾကိဳဆိုရမည့္ ကိစၥျဖစ္ျပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ခုခံကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္မည့္ ဥပေဒျဖစ္လိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျမင္အခ်ဳိ႔
အခန္း(၁၁)အသံုးျပဳသူကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုတဲ့ အခန္းမွာ ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားကို ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥကေတာ့ နည္းနည္းျပႆနာရွိပါတယ္။ ဒါကၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၀န္ေဆာင္ခကိစၥကို စားသံုးသူကပဲ ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ သူတန္တယ္ထင္ရင္သံုးမယ္၊ မတန္ဘူးထင္ရင္ မသံုးဘူးေပါ့။
အခန္း(၁၉)ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအခန္းမွာ စိတ္၀င္စားဖို့ ေကာင္းတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ေသာ စကားလံုးေတြအတြက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြ ထပ္မံျဖည့္စြက္ဖို့ လိုအပ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို့ကို အေရးယူခဲ့တဲ့ ၃၃(က)က အခု ၆၀(က) ျဖစ္သြားပါတယ္။ ပုဒ္မ(၆၀)ပုဒ္မခြဲ(က)မွာ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး သို့မဟုတ္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိခိုက္ေစတဲ့ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ဆိုတာက ဘာလဲ။ ထိခုိက္ျခင္း မထိခုိက္ျခင္းကို ဘယ္သူက သတ္မွတ္မွာလဲ ဘယ္သူက ဆံုးျဖတ္မွာလဲ။ Email Address တစ္ခုရွိ႐ံုနဲ့ အဲဒီ့ပုဒ္မ အတပ္ခံခဲ့ရသူေတြ ရွိပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး အပိုဒ္ခြဲ(ခ)မွာပါတဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ရယူျခင္း သို့မဟုတ္ ေပးပို့ျဖန့္ခ်ိျခင္း သို့မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြမွာလဲ ပိုမိုတိက်တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္လ ိုပါတယ္။ ကိုယ့္ Email Address ကိုသိၿပီး ပို့တဲ့သူက ပို႔လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ Email Inbox ထဲ ေရာက္ေနတာကို ရယူျခင္းလို့ သတ္မွတ္မလား၊ Facebook ေပၚမွာ Like လုပ္တာကိုေရာ ျဖန့္ခ်ိျခင္းလို့ သတ္မွတ္မလား၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိတာကေရာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ မွတ္မိသေလာက္ေတာ႕ ကြၽန္ေတာ့္ကို တရားစြဲတဲ့ ၃၃(က)မွာ အဲဒီ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုတဲ့ စကားလံုး မပါဘူးလို့ ထင္ပါတယ္။ စကားလံုးေတြရဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ထားဖို့လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို အမႈစြဲ၊ တရားစီရင္တုန္းကဆို Inbox ထဲမွာ သူ့အလုိလိုေရာက္ေနတဲ့ ေမးလ္ေတြ၊ ပံုေတြကို တရားမ၀င္ သိမ္းဆည္းပါတယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲခဲ့တာပါ။ ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာထဲကို ေဒါင္းလုပ္ခ်လိုက္တာမ်ဳိး၊ အျပင္ကို print ထုတ္လိုက္တာမ်ိဳးကိုမွ ရယူသိမ္းဆည္းတယ္လို့ သတ္မွတ္သင့္ပါတယ္။
ပုဒ္မ ၆၆ မွာပါတဲ့ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ကေတာ့ အရင္ကဆို လုံး၀မေတြ႔ရတဲ့ Humanright အတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ႕ပုဒ္မျဖစ္တာကို ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔ရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လံုၿခံဳေရးအျမင္ တစ္ခုတည္းကိုမၾကည့္ဘဲ ျပည္သူလူထုအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရေအာင္၊ ျပည္သူလူထုရဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ဆိုတာေတြကိုပါ စဥ္းစားၿပီး ျပန္လည္ေရးဆြဲသင့္ပါတယ္။
အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ျပန္လြတ္လာသူ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၇၃ နဲ႔ ၇၅ ကို ၾကည့္ရင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူေတြလည္း အစိုးရကို ေၾကာက္ေနရမွာပဲ။ မထင္ရင္ မထင္သလို ရပ္လိုက္၊ စစ္လိုက္လုပ္ေနေတာ႕ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း စိတ္ညစ္ရမယ္ထင္တယ္။ ဥပေဒအတိုင္း ဆိုတာထက္ အထက္ကၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆိုတာေတြ မစြက္ဖက္ပါဘူးလို႔ အာမခံႏိုင္ရင္ေတာ့ ကိစၥမရွိပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၃၈၁ မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါမွတစ္ပါး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရား၀င္ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ နစ္နာခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျဖင္႕ သတ္မွတ္ထားေသာ ရယူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရ-(က)တိုင္းတစ္ပါးမွ က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္တိုက္ခိုက္ခ်ိန္ (ခ)ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ (ဂ)အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ လို႔ပါတယ္။
ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြမွာပဲ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႔ အခြင့္အေရးကို စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါလ်က္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေန ေပၚေပါက္သည့္အခါလို့ ဆိုလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႔ အခြင့္အေရးကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္မယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီအေျခအေနဆိုတာကို ကြဲျပားစြာရွင္းလင္းဖို့ လိုမယ္ထင္တယ္။ အခုလို ဆႏၵျပတာေတြ ေခတ္စားေနခ်ိန္မွာ အတြင္းသတင္းကို ျပင္ပမေရာက္ေစခ်င္လို့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းဖို့ မၾကာခဏ အမိန့္ေပးေနရင္ ဥပေဒအထက္မွာ အမိန့္ေပးႏိုင္တဲ့လူေတြ ေရာက္ေနမွာ စိုးရိမ္ရပါတယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တို့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႔ ဒီပုဒ္မေတြကို အေလးထားသင္႕ ပါေသးတယ္။ ပုဒ္မ ၃၅၃ မွာမည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေစရလို့ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၅၄ အပိုဒ္ (က)မွာလည္း မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္ ဆိုတာေတြပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၅၇ မွာ ဤဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေနအိမ္ဥပစာလံုၿခံဳမႈ၊ ပစၥည္းလံုၿခံဳမႈ၊ စာေပးစာယူႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ပုဒ္မ ၃၇၁ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ စက္မႈပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္း အစရွိသည္တို့ကို ရရွိေစရန္ ကူညီရမည္။
ဒီဥပေဒေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ (၁) ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈကို မဆံုး႐ႈံးေစရဘူး (၂) မိမိယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ရွိတယ္ (၃) မိမိယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျဖန့္ေ၀ခြင့္ ရွိတယ္ (၄) ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စာေပးစာယူနဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးရမယ္လို့ နားလည္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ မွာ ပါရွိတဲ့ အခ်က္ေတြအရ (၁) မမွန္ကန္ေသာသတင္း၊ မွန္ကန္ေသာ သတင္း ဆိုတာေတြကို ဘယ္သူေတြက အတည္ျပဳေပးမွာလဲ (၂) မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္တယ္ မသက္ဆိုင္ဘူးဆိုတာကို ဘယ္သူက သတ္မွတ္ေပးမွာလဲ (၃) ဆက္သြယ္ေရးဌာနဆိုတာ ျပည္သူ သို့မဟုတ္ မီဒီယာေတြ ၀င္ထြက္သြားလာ သတင္းယူပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့ ေနရာလား (၄) ဆက္သြယ္ေရးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ တို့ထိလို့မရတဲ့ untouchable ေတြလား ေမးရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဥပေဒထုတ္တယ္ဆိုတာ ဥပေဒထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ သူေတြထုတ္ရတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ နားလည္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကေန အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳမွသာ ဥပေဒၾကမ္းကေန အတည္ျပဳႏိုင္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ရတာပါ။ ခုလည္း ကြၽန္ေတာ့္ထက္ လႊတ္ေတာ္က အမတ္မင္းေတြက ပိုၿပီးျမင္မယ္ထင္ပါတယ္။ မျမင္ရင္လည္း ျမင္တတ္တဲ့ ျပည္သူေတြေတြထံကေန ျဖစ္သင္႕ မျဖစ္သင့္တာေတြကို အႀကံေတာင္းၿပီး တရားနည္းလမ္း မက်တဲ့၊ ျပည္သူ႔အတြက္ မဟုတ္တဲ့၊ ျပည္သူနဲ႔ မဆီေလ်ာ္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ခုခံတားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။
ဦးတင္ညြန့္ (itizen ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္)

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ့ ပတ္သက္ရင္ က႑အားျဖင့္ (၄) ရပ္ခြဲၿပီး ျမင္ပါတယ္။ နံပါတ္(၁)ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကအေနနဲ့ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေရး ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၂)ကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၃)ကေတာ႕ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္၀ဲကို ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပိုႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၄)အခ်က္ေတာ့ နည္းပညာ ရာဇ၀တ္မႈ (Cyber Crime) ကာကြယ္တားဆီးေရးနဲ့ သက္ဆိုင္တဲ႕ ဥပေဒေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ နံပါတ္(၁)ျဖစ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳေရးနဲ့ နံပါတ္(၄)အခ်က္ျဖစ္တဲ့ နည္းပညာရာဇ၀တ္မႈ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ က႑ေတြ ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ပထမက႑ျဖစ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေရးမွာ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကစၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လိုင္စင္၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းစတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ သူ႔အပိုင္းနဲ႔သူသတ္မွတ္ပါ၀င္ေနလို႔ နည္းပညာသမား တစ္ေယာက္အျမင္အေနနဲ႔ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ရယ္လို႔ အထူးသတိျပဳမိတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။
ေကာင္းတဲ့အခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ အသံုးျပဳသူရဲ႕ Privacy ကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့အခ်က္ေတြ၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထိန္းညိႇေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒုတိယက႑ျဖစ္တဲ့ ကြန္ရက္ခ်ဳိးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈ အပါအ၀င္ အျခားေသာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးအေျချပဳ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား တားဆီးေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ က႑မွာေတာ့ အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနတယ္လို ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။ ဒီဥပေဒရဲ႕ ပထမက႑က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အသားေပးေပမဲ့ ဒုတိယက႑မွာေတာ့ လုပ္ငန္းေတြကိုသာမက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းအထိကို သက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို သတ္မွတ္ထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဥပမာ-ပုဒ္မ(၆၂)(က)မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ‘မည္သူမဆို ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အတြင္းသို႔ ယင္း၏ ပိုင္ရွင္သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈမရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစ၊ မူလအေနအထားကို ျဖစ္ေစ၊ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ငါးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္’ ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးဟာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ လုပ္ငန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာမက အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳတဲ့ အသံုးျပဳသူမ်ား ကိုပါ သက္ေရာက္တဲ့၊ သက္လည္းသက္ေရာက္သင့္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဥပေဒဟာ ပထမပိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ ကိုင္လိုသူေတြအတြက္ ရပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္ေတြနဲ႔ စည္းၾကပ္ကန္႔သတ္ျခင္းဆိုင္ရာေတြကို သတ္မွတ္တဲ႕ ဥပေဒတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သင့္ၿပီး နည္းပညာရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကိုေတာ့ အေသးစိတ္သီးျခား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ နည္းပညာရာဇ၀တ္မႈေတြ တားဆီးတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြ ပါ၀င္လာတာကို ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီဥပေဒေတြဟာ နည္းပညာရာဇ၀တ္မႈ တားဆီးေရးဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္အတြက္ဆိုရင္ လက္ေတြ႕မွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
နည္းပညာရာဇ၀တ္မႈဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ က႑ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကြန္ရက္ ခ်ဳိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္မႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အခ်က္အလက ္တရားမ၀င္ရယူျဖန္႔ေ၀မႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မူပိုင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ ကေလးသူငယ္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေတြ၊  နည္းပညာ အကာအကြယ ္ခ်ဳိးဖ်က္မႈေတြ(Cracking)၊ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈကဲ့သို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္နည္း ပညာရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို Virus၊ Malware၊ DDoS Attack စတဲ့ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားထိခိုက္ေအာင္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ လိမ္လည္တဲ့ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ လႊင့္တင္မႈေတြ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား (Identity) ခိုးယူၿပီး အေယာင္ေဆာင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ နည္းပညာအေျချပဳခိုးမႈ၊ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈေတြ Spam လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ားျပည္သူ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ အင္တာနက္နဲ႔ ကြန္ရက္ေပၚမွာ အမ်ားျပည္သူ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား စတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ အေသေရဖ်က္မႈကအစ၊ မူးယစ္ကုန္သြယ္မႈ အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအထိ အျခားအျခားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုလည္း နည္းပညာအသံုးျပဳ က်ဴးလြန္ျခင္းကေန ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒေတြ လိုအပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သီးျခားဥပေဒမ်ားအေနနဲ႔ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို သီးျခားျပ႒ာန္းေတာ့မွသာ ‘ပိုင္ရွင္သေဘာတူညီခ်က ္မရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ျခင္း’ ‘ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္စ္’ ‘ညစ္ညမ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္’ ‘ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူျခင္း’ ‘စီးပြားေရးအလို႔ငွာ မူပြားျခင္း’ ‘မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္’ ‘ျဖန္႔ေ၀ျခင္း’ စတဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ စကားရပ္ေတြကို ျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း တားဆီးေစႏိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကိုလည္း မထိခိုက္ေစေအာင္ တိက်ေသခ်ာစြာ အေသးစိတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြရွိမွသာ တရားစီရင္ရာမွာလည္း ပိုမိုၿပီး ထိေရာက္မႈေတြရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔ နည္းပညာအခ်က္အလက္မ်ားဟာ အလြယ္တကူကူးယူ ျပန္႔ပြားေစႏိုင္ျခင္း၊ အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ျပင္ဆင္မႈမွတ္တမ္းကို ေျခရာေကာက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူ စံုစမ္းေရးအရာရွိမ်ားနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသခံဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စည္းကမ္း ဥပေဒေတြ ရွိေတာ့မွသာ တရားစီရင္ရာမွာ ထိေရာက္ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ရည္ညႊန္းကိုးကား စာရြက္စာတမ္းသာမက ယံုမွားသံသယကင္းစြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ယူႏိုင္တဲ့ တိက်တဲ့ သက္ေသခံျဖစ္ေစဖို႔ သက္ေသခံ ဥပေဒေတြကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူ စံုစမ္းေရးအရာရွိမ်ား ထားရွိျခင္းေတြကိုလည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွသာ နည္းပညာရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ ရန္အားထုတ္ျခင္းမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္က နည္းပညာ႐ႈေထာင့္ကေန တိက်ေသခ်ာတဲ့ သက္ေသ ခံခ်က္ေတြကို တင္ျပႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၄) မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာရြက္စာတမ္း အခ်က္အလက္ေတြကို တရား၀င္ သက္ေသခံျဖစ္ေစဖို႔ ျပ႒ာန္းတဲ့ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြကိုေတြ႕ရွိ သတိထားမိပါတယ္။ ဒီထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိးေတြ လိုအပ္ပါေသးတယ္။
အရင္ကထြက္ခဲ့တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒ (၁၉၉၆) ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၄) တို႔မွာလည္း နည္းပညာရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ကာကြယ္တားဆီးေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ သက္ေရာက္တဲ့ နည္းပညာရာဇ၀တ္မႈမ်ား တားဆီးေရးဥပေဒေတြကို စုစည္းၿပီး  ဥပေဒတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အေသးစိတ္သီးျခား ျပ႒ာန္းျပီး အခုလိ ုလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို အသားေပးတဲ့ ဥပေဒေတြမွာ အဆိုပါသီးျခားဥပေဒကို ျပန္လည္ညႊန္းဆိုမယ္ဆိုရင္ ပိုမိုထိေရာက္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။
ကိုအိေမာင္ (Project Manager, Fairway Web Develoment)

ဒီဥပေဒမူၾကမ္းက နည္းပညာရွင္ေတြနဲ့ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီးျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ရဦးမယ္လို့ ျမင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့လည္း ဒီဥပေဒ မူၾကမ္းထဲမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပန္ေတာင္ေလ်ာ့ခ်ခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုထြက္လာတဲ့ မူၾကမ္းက ျပည္သူေတြကို အက်ဳိးမျပဳေစႏိုင္တဲ့အျပင္ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုပါ အက်ဳိးမျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေတြ ေထာင္ၿပီးလုပ္မယ္႕ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ေတြ အတြက္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာပါ။ ကြန္ရက္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ iLAN တို့ WAN တို့က နည္းဥပေဒမွ မဟုတ္ဘဲ။ ဥပေဒအရကို ခြဲျခားသတ္မွတ္လိုက္သင့္တယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ခ႐ိုနီေတြအတြက္ ဂြင္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္တယ္။
ဦးေအာင္မ်ဳိးလြင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အဖြဲ႔၀င္)


Copy From Eleven Media
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free