အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ယေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိႏိၵယ ခရီးစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

12,Nov,2012 - Depart from Rangoon to Thai - (7:40Pm)
13,Nov,2012 - Depart from Thai to Delhi
14,Nov,2012 - Meeting with Prime Minister
Deliver Nehru Memorial Lecture
15,Nov,2012 - Meeting with Vice President

Visit to Parliament, Meeting with Speaker
16,Nov,2012 - Visit to Lady Shri Ram College
Meeting with Burmese Community
Going to Bengaluru
17,Nov,2012 - Visit Rural Development Projects
Visit Indian Institute of Science
Depart to Thai
18,Nov,2012 - Depart from Thai to Rangoon
Arrived Rangoon International Airport - (8:50Am)


Copy From The Voice Weekly
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free