သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ သတင္းက်င့္ဝတ္အရႏွစ္ဖက္အျမင္ႏွင့္ သတင္းခိုင္လံုမႈ(Confirm) ျဖစ္ေစရန္အတြက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအေပၚ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္
ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ရွိေနၿပီး သတင္းမီဒီယာ၏က်င့္ဝတ္သေဘာတရားအား သိရွိနားလည္မႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္းကို
ေတြ႔ရွိရသည္။ သတင္းခိုင္လံုက်စ္လစ္မႈအတြက္ က်င့္ဝတ္အရဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔သို႔ဦးပါရဲေစတီေရွ႕ရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔လယ္တြင္ နယ္ခံသတင္း မီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ ဒုဦးစီးမွဴး၏ ျပန္လည္ေျပာဆိုမႈမွ စကားသံ
ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕၏တန္ခိုးႀကီး ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေသာ ဦးပါရဲေစတီေရွ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိဆိုင္ခန္း မ်ားကို စည္ပင္သာယာဌာနမွေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဂါပကအဖြဲ႔က ေဆာက္လုပ္ၿပီး
ငွားရမ္းမည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး အျငင္းပြားမႈကိုဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ေျပာဆိုခဲ့မႈအေပၚ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ “ေဒၚဝင္းဆိုင္က ေခၚလို႔
လာတာလား”ဟု သတင္းအဖြဲ႕ အား ဒုဦးစီးမွဴးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္(စည္း/ထိန္း)က ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေစ်းဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေျပာဆိုခဲ့မႈအား “ေဂါပကအဖြဲ႔ႏွင့္ေစ်းဆိုင္ေတြက စာတင္ျပေၾကာင္း၊ လိုင္စင္စီ ေစ်း ေကာက္ ေကာက္ခံေနမႈပါဝင္ေနသျဖင့္ ဆက္လက္မေကာက္ခံေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဂါပကအဖြဲ႔ ေအာက္သို႔ဝင္ရန္ စည္ပင္ အမႈေဆာင္အရာရွိက မွာၾကားခဲ့၍ သြားေရာက္ေျပာျခင္းသာ
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၄)ရက္က ယင္းတို႔၏ တင္ျပခဲ့ ေသာ စာအရေျပာဆိုမႈသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ၎ ဒုဦးစီးမွဴးက ေျဖၾကားရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းသမား တစ္ဦးက ျပန္ေျပာျပသည္။မေရႊ႕မေျပာင္းလိုေသာဆိုင္ခန္းေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ေဂါပကအဖြဲ႔ တို႔၏ ႏွစ္ဖက္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ႏိုဝင္ဘာလ(၆)ရက္ေန႔တြင္ခရိုင္သာသနာေရးမွဴး ၊ စည္ပင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနတို႔
ပါဝင္ေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ သိရွိရၿပီး ယင္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္
ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္က ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္၏ သြားေရာက္ ေျပာဆိုခဲ့မႈအေပၚပတ္သတ္မႈအား ေမးျမန္းရာ အဖြဲ႔ ဖြ႔ဲစည္း ထားရွိမႈ မသိရေသးပါေၾကာင္း၊ စာဝင္
စာထြက္ အေၾကာင္းၾကားစာပင္ မရွိပါေၾကာင္း၎ ကေျဖၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ ေပးအပ္မႈႈကို
အမႈေဆာင္အရာရွိ သိရွိႏိုင္မႈ အေျခအေနအား ဆက္ လက္ ေမးျမန္းရာအမႈေဆာင္အရာရွိ ပါဝင္ပါက ေအာက္ အဆင့္ကို အသိေပးမည္ ျဖစ္ကာ
၎တို႔ပါ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားေၾကာင္းသိရသည္။ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားပါက စည္ပင္ဌာနမွ
တရားဝင္စာထုတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး သြားေရာက္ေျပာ ဆိုမႈသည္ အမႈေဆာင္အရာရွိ၏ေျပာဆိုခိုင္းမႈအေပၚ လိုအပ္သည္ကို သြားေရာက္ေျပာဆိုမႈသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ စည္ပင္ဌာနသို႔ တင္ျပျခင္း၊ခြင့္ျပဳျခင္း တို႔ တရားဝင္ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ရာ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေသာ
ဆိုင္ခန္းတန္းသည္ စည္ပင္သို႔ တင္ျပမႈ၊ ခြင့္ျပဳမႈတို႔ မရွိေၾကာင္းလည္းေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၎ သြားေရာက္၍ ႏႈတ္ျဖင့္
အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္ ေဒၚဝင္းဆိုင္မွ သတင္းအဖြဲ႔အား ေခၚယူသျဖင့္ လာေရာက္ေမးျမန္းသကဲ့သို႔လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္း
နယ္ခံသတင္းသမားမ်ားက ေျပာျပသည္။အဆိုပါ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန
ဒုဦးစီးအရာရွိ၏ ျပန္လည္ ေျဖဆို မႈတြင္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အေနျဖင့္ဘက္လိုက္ပါဝင္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ေနျပည္ေတာ္၌
ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ မီဒီယာေတြြ႔ဆံုပြဲတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သလို မီဒီယာသမားမ်ားကခ်စ္၍ မုန္း၍ မဟုတ္ဘဲ မိမိေစာင့္ၾကည့္ေထာက္ျပရေသာ (Watchdog)တာဝန္မ်ား
အတိုင္း ထမ္းေဆာင္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ကာ အဆိုပါ မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး မွ သတင္းမီဒီယာ၏ ေမးျမန္းမႈကို ရဲရဲဝ့ံဝံ့
ေျဖဆိုရန္ပင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ အားေပးထားေၾကာင္း သိျမင္ရၿပီး ယင္းဒုဦးစီးမွဴး၏ ေျဖၾကားရွင္းလင္းမႈအေပၚ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္
သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ မရွိပါ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။


ေအာင္ကိုခန္႔(ဥပေဒ)


Copy From Hot News Weekly
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free