ယမန္ေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က လက္ပန္ေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းရာ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ

...
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ စပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းတို႔၏ လူမႈ၀န္းက်င္ႏွင့္သဘာ၀၀န္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္တန္ဖိုးျဖတ္ႏိုင္သည့္

အက်ဳိးအျမတ္၊ တန္ဖိုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အျမင့္မားဆံုးရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားတို႔ကို ျပည္သူတို႔က ယံုၾကည္ကိုးစားၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆး၍ ေတြ႕ရိွခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေစၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္ႏွင့္ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ကိုင္တြယ္ဆန္းစစ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္

သမၼတအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းရာ...
ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္က ျပန္လည္ေျဖရွင္းရာ...
''စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ကတိက၀တ္မ်ား ပ်က္ျပားသြားလွ်င္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဒီအမ်ားမွန္ကန္ေနေတာင္မွပဲ အမ်ားက သေဘာမတုူေတာ့ဘူးဆိုသည့္ အေနအထားမ်ိဳးက်ရင္ ဤစာခ်ဳပ္မ်ား ပယ္ဖ်က္လိုက္လွ်င္ ေနာက္ပိုင္းစီးဆင္းလာ

မယ့္ FDI မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသြားႏိုင္သည္ဟု တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္မွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဘယ္စနစ္ႏွင့္သြားသြား ဥေပဒကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို မလိုက္နာဘဲ

အမ်ားညီလို႔ ဤကၽြဲဖက္သည္ဆိုေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား မျဖစ္ထြန္းေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက ဆႏၵျပေနသျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္မွ စၿပီး ဘာလုပ္ငန္းမွ လုပ္လုိ႔ မရပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းရပ္တန္႔သြားလွ်င္ တစ္လကို

ေဒၚလာ ၂ သန္းဆံုး႐ံႈးပါေၾကာင္း။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္ႏွင့္ Wanbao Maning Ltd. တို႔အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း...
'' ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းျပလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္ကို စစ္မူထမ္းအၿငိမ္းစားမ်ား က်ဆံုးသြားေသာ စစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ တုိင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္အဂၤါ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ စစ္သည္မ်ား၊

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္သည္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္မွ ရရွိေသာ အျမတ္ေငြမ်ားကိုလည္း စုုေငြထည့္၀င္ထားသည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စစ္သည္မ်ားထံသို႔ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ ခြဲေ၀ေပးလွ်က္ရွိပါ

ေၾကာင္း၊ အျမတ္ေငြမ်ားျဖင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ စစ္သည္မ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း'' ျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းသည္။


Copy From Popular Myanmar News Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free