ေႏြဦးကာလ ဖုန္ထေသာအခါ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲကို အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေအးခဲေသာ ေဆာင္းတြင္း ကုန္လြန္ၿပီး သာေတာင့္သာယာ ကာလအစ ေႏြဦးႏွင့္ တင္စားၿပီး ျမန္မာ့ေႏြဦးဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ ထိုနာမည္ စီးေသာေၾကာင့္ေပလား မသိ၊ ေႏြဦးကာလ ေလေပြ အေမႊ႔ တြင္ ဖုန္လုံးတို႔ ေထာင္းခနဲ ေထာင္းခနဲ ထသည့္ အတိုင္း ယေန႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ဖုန္ထေသာ ကာလ၊ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကာလကိုု ျဖတ္သန္း ေနရသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အားမ်ားကို ျဖည့္လႊတ္ လိုက္သည့္ ကာလ ျဖစ္သည့္ အတိုင္း သိပံၸသေဘာ အရ မွ်ေျခ အသစ္ (New Equilibrium) တစ္ခုကို သြားေနေသးရာ ထိုမွ်ေျခသစ္သို႔ မေရာက္မခ်င္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနဦးမည္။
စပ္ကူးမပ္ကူး ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အရာရာ အားလံုးသည္ ေရာေယာင္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္။ အားလုုံး အသြင္ကူးေျပာင္း ေနၾကေသာ ကာလ ျဖစ္သည့္အတိုင္း သူ႔အခန္းက႑၊ ကိုယ့္အခန္းက႑ မပီျပင္ ေသးသလို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အစပ္အဟပ္ မတည့္ ေသး။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသည္ တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ၂ ႏွစ္သားသာ ရွိေသးရာ အားလုံး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရွာေရွာရွဴရွဴ တည့္မတ္ ေျဖာင့္တန္းသြား ရန္ ေစာလြန္း ေသးသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလကို ဦးေဆာင္ ေနသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေနၾကရသည္။

ယခင္ အက်ဥ္းစံ ပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရပ္ေရးရြာေရး ျပည္ေရးတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ယခင္က လက္နက္ကိုုင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ အခ်ဳိ႕ အစိုုးရႏွင့္ အနီးကပ္ လက္တြဲကာ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္။ ျပည္ပတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုု ၾကာ အေနၾကာခဲ့သူတို႔ ျပည္တြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခစိုက္ရန္ ျပင္ ဆင္လာၾကၿပီ။

အစဥ္အလာအရ တန္ခိုုးထြားခဲ့သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္သည္ အျခားေသာ မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တို႔ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝ က်င့္သုံး ေနရၿပီး ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ ေရးတို႔သည္လည္း အေျပာင္းအလဲ အတိုင္း လုိက္ပါႏုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ေနရသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တိုက္႐ိုက္ ဝင္ပါခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိန္းညိႇေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ သက္သက္က႑သို႔ ကူး ေျပာင္းေနၿပီ။ အတိုက္အခံသာ လုပ္ခဲ့ရသည့္ အတိုက္အခံ ႏုုိင္ငံေရးမွ သည္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ယႏၲရားတြင္ ကိုုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ရသည့္ ပုုံမွန္ႏုိင္ငံေရးဘက္သို႔ ဦးလွည့္ လာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုခန္႔ ကို အိမ္တြင္းတြင္သာ ကုန္လြန္ခဲ့၊ ျပင္ပႏွင့္ အထိအေတြ႔ နည္းခဲ့ရရာမွ အိမ္ျပင္တြင္ အေနမ်ားေသာ၊ လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားသည့္ ဘဝသိုု႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး၊ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ယႏၲရားထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ။ စတုတၳမ႑ိဳင္ မီဒီယာတို႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႏႈတ္ဆိတ္ခဲ့ရာမွ အသံထြက္လာခဲ့ကာ အစဥ္အလာ အာဏာႀကီး အဖြဲ႔အစည္း တို႔က သတိထား အသိအမွတ္ျပဳခံလာရ သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ ျပည္သူတို႔ ခံစား လာရ သည္။

စပ္ကူးမပ္ကူး ကာလ အစိုးရသည္ စပ္ကူးမပ္ကူးကာလ အစိုးရ တို႔ ႀကဳံေတြ႔ရၿမဲ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေနရသည္။ ပြင့္လင္း စြာ ေဝဖန္ႏုိင္သည့္၊ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည့္ ကာလတြင္ ကိုုလိုနီအစိုးရ အပါအဝင္ အစိုုးရ အစဥ္အဆက္တို႔၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြကို ခံကာ ျပႆနာသစ္၊ ျပႆနာေဟာင္း တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို မႏုိင့္ တႏုိင္ ေျဖရွင္းေနရသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလကိုု အစိုုးရပိုင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္း က႑စုံတို႔သည္ ခ်ဳိက်ဳိးနားရြက္ပဲ့၊ ခ်ဳံးခ်ဳံးက် ပညာေရး က ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လူသား အရင္းအျမစ္ ပါခ်ီပါခ်က္တို႔ အင္အား ႏွင့္ မႏုိင့္တႏုိင္ စမ္းတဝါးဝါး ျဖတ္သန္းေနရသည္။

တစ္ခုခ်င္းစီ ေဖာ္ေဆာင္ရသည္ပင္ ခက္ခဲနက္နဲလွသည့္ စီးပြား ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ႏွစ္ခုလုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္းႏွင္ ေျပာင္းလဲေနသည္မွာ ကာယကံရွင္တို႔မူ နီးလြန္းသျဖင့္ ျမင္ခ်င္မွ ျမင္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေဝးမွ ေလ့လာ သူတို႔ပင္ ‘လွံဖ်ား ပုုစဥ္းနား၊ က်ီးကန္းက ေခ်းပါ’ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသာ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ လိုက္နာ အတုယူစရာ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္လာႏုုိင္သည့္ ရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ဂု႐ုမ်ားစြာတိုု႔ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ ၾကည့္ေနၾကသည္။

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခြင့္ ရလာျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ပြဲမ်ားသည္ မိုးဦးက် မႈိမ်ား ပြင့္သကဲ႔သုိ႔ အစီအရီ ေပၚထြက္လာၾက သည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး အေရး၊ အလုပ္သမား အေရး၊ ေက်ာင္းသား အေရး၊ အမ်ဳိးသမီး အေရး စသည္ျဖင့္ အေရးသစ္ အေရးေဟာင္း အေရးတကာတို႔ စုံလင္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔သည္ ေျခ တစ္လွမ္းခ်င္း တစ္လွမ္းခ်င္း မယုံမရဲျဖင့္ နင္းခဲ့ရာမွ ရဲရဲတင္းတင္း ေျခလွမ္း လွမ္းလာၾကသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ ထိုးအတက္ႏွင့္ လြတ္လပ္ စြာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္တို႔ တိုက္ဆိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည့္အတိုုင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတာင္းဆိုခ်က္ တို႔ကို ျဖည့္ဆည္း မေပးႏုိင္လွ်င္ ခံစားခ်က္ တို႔ ပြင့္ထြက္ လွ်ံက်ႏုိင္ေသာကာလျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္းမွ ႏုုိင္ငံေရးကိုု တစ္ထစ္ၿပီး တစ္ထစ္ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကဲ႔သုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ပင္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ ျမင့္မားလာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို စီမံ ခန္႔ခြဲရန္ ေခါင္းခဲေနၾကရရာ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ႔သုိ႔ ၿပိဳင္တူ ေျပာင္းလဲ ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိး၊ နာလန္ထစ ႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ မည္မွ် ခက္ခဲမည္ကိုု ျမင္ သာႏုိင္သည္။

တ႐ုတ္နဂါးႏွင့္ အိႏိၵယက်ားတို႔ ေျခကုပ္ ယူထားသည့္ ေနရာ ေဒသအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျမင္ခဲ့ၾကရာမွ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ တစ္ဖက္ ကမ္းမွ လင္းယုန္ ထိပ္ေျပာင္ႀကီး ပ်ံဝဲလာၿပီး ေျမျပင္သို႔ပင္ ေျခခ်သြားခဲ့ ေသာအခါ မဟာအင္အားႀကီးတုိ႔ သူႏုိင္ကိုယ္ႏုိင္ အၿပိဳင္ၾကဲရာ ကြင္းသစ္ အျဖစ္ အေရွ႕ အေနာက္မီဒီယာ၊ ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူတို႔က သူ႔ထက္ငါ သတ္မွတ္လာၾကသည္။ ပ်ဳိတိုင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခိုုင္ ျဖစ္လာေသာ ေၾကာင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းေခါက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ ရလာေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံႀကီးတို႔ ကစားကြက္ၿပိဳင္ရာ ေျမတလင္း ျဖစ္မသြားရန္လို သည္။ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးစီးပြားတို႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ရာတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ အဆိုးတရားတို႔ စီးဝင္မလာေစေရး ကိုင္ရန္တြယ္ ရန္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံတတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဟုိတိုးသည္တိုက္ႏွင့္ အရွိန္ျမန္ လြန္းေသာေၾကာင့္ ရင္လည္းေမာရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသြားေနေသာ အရွိန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ကိုယ္ခံစြမ္းရည္ အားနည္းမႈတို႔ကို ေပါင္းစပ္သုံး သပ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အရွိန္တင္ကိရိယာ လီဗာသာပါၿပီး ဘရိတ္မပါသည့္ ကားမ်ား ျဖစ္ေနေရာ့သလားဟု အခ်ဳိးအေကြ႕တိုု႔တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုု အရွိန္ေလွ်ာ့ႏိုင္စြမ္းရွိ မရွိ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က စိုုးရိမ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခက္အခဲတို႔မွာ ႀကီးမားသလုိ အမ်ဳိးစုံလင္လွ ေသာေၾကာင့္ ေရွ႕မွ ရင္ကို ေျမကတုတ္လုပ္ကာ ရင္ဆိုင္ၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္ တို႔ ကိုယ္ခံအားေကာင္းရန္၊ ေရွ႕သို႔ႀကိဳျမင္ရန္လိုသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပကစားသမား မ်ားလာၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အက်ဳိး စီးပြားထက္ နီးစပ္ရာအက်ဳိးစီးပြား၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားတို႔ကုိ ဦးထိပ္ ထားကစားသူမ်ားလည္း ပါလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ တို႔ တစ္ကြက္မက သုုံးေလးကြက္ ေရွ႕က ႀကိဳျမင္မွရလိမ့္မည္။ စပ္ကူး မပ္ကူးကာလ ဆင္းရဲႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ရသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတိုင္း အေျခက်ၿပီးသား တိုင္းျပည္မ်ားကို ဦးေဆာင္ရသူတို႔ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ အားကုုန္ထုတ္ရလိမ့္မည္။

အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကဳံခ်ိန္သည္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တကယ့္ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ထက္ျမက္မႈကို ျမင္ေတြ႔ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ သူဦးေဆာင္ ေသာ သူမ်ားထက္ အေဝးကို လွမ္းၾကည့္ႏုုိင္သလို မိမိျမင္လွ်င္ ျမင္ သည့္အတိုင္း အဖြဲ႕သားမ်ားကို ရွင္းျပႏုိင္ရမည္။ ံေမိ ႊမကအ့ ေခၚ ၾကားရနားဝ မသက္သာသည့္ အမွန္တရားကို အမ်ားအက်ဳိးရွိလွ်င္ ေျပာရဲရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႔သားမ်ားထက္ ထက္ျမက္ သည္ထင္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ ေနာက္မွလိုက္ေနလွ်င္မျဖစ္၊ ေရွ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ရန္လိုသည္။ ႏုိင္ငံ ကိုတည္ေဆာက္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္ တို႔သည္ ေခါင္းရွိၿပီး ကိုယ္မရွိသည့္၊ ေခါင္းေဆာင္ေပ်ာက္သည္ႏွင့္ ေနာက္ေကာက္က်ေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္း (Myanmar Institutions) တိုု႔၏ ေကာက္႐ိုးမီး အစဥ္အလာကို ေတာ္လွန္ကာ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တာဝန္ယူႏုိင္သည့္၊ တစ္ဗုိလ္က် တစ္ဗုိလ္ တက္ႏုိင္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္ ရဦးမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အျခားႏုိင္ငံ တို႔က စုတ္တသပ္သပ္ ႏႈတ္ျဖင့္ သနားခဲ့ၾကရာမွ အခ်ဳိ႕က မနာလို မ႐ႈစိမ့္ျဖစ္ၾက ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ။ သနားျခင္းမွာ မိမိထက္ နိမ့္က် သူဟု ထင္ေသာသူကို၊ မနာလိုျခင္းမွာ မိမိထက္ သာလြန္ေသာသူကို ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနည္းဆုံး အျခားသူတို႔ အျမင္တြင္ ျမန္မာ့အေန အထား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီ။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မႀကဳံဖူးေသးေသာ အခြင့္အလမ္းကိုု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ႀကဳံေတြ႔ေနသည္။ ‘ကံသည္ အလုပ္’ ျဖစ္သည္။ အစိုုးရႏွင့္ ၾသဇာႀကီး ပုဂိၢဳလ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ စုေပါင္းလုပ္ရပ္မ်ား၊ စုေပါင္း အေတြးအႀကံမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးကာလမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အဆိုုးအေကာင္းမ်ား တစ္နည္း အားလုံး၏ စုေပါင္းကံကို ေဖာ္ေဆာင္လိမ့္မည္။


Copy From The Voice Weekly Web Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free