တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Chery Automobile Co., Ltd. မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္း ခဲ့ေသာ QQ3 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ M.Mini ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားတြင္ အစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕၌ အဆုတ္ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ Asbestos ကို တပ္ဆင္ အသံုးျပဳထားျခင္း ရွိ/မရွိ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစြာ Chery Automobile Co., Ltd. မွ Austra
lia ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ သည့္ Chery ကားမ်ားအနက္ J3 Sedan ႏွင့္ T11 Sports – Utility Vehical ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စုစုေပါင္း ၂၃၀၀၀ တြင္ Exhaust System ရွိ Gaskets ႏွင့္ Sales မ်ားတြင္ Asbestos ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း Australia ႏိုင္ငံမွ Chery Automobile Co., Ltd.သို႔ အေၾကာင္းၾကား သည္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ စက္မႈက႑ ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သာဓက တစ္ရပ္ရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းမွ ကြၽမ္းက်င္သူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးအုန္းျမင့္ (တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ (Secretary Automobile Engineering Technical Division)၊ ဦးေအာင္မ်ဳိးလွ (သတင္းေထာက္၊ ရန္ကုန္မီဒီယာ အုပ္စု)၊ ဦးဝင္းလြင္ခိုင္ (သတင္းေထာက္၊ The Voice Weekly) ႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဦးသီရိဦး (လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ) စုစုေပါင္း ငါးဦး ပါဝင္ေသာ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ QQ3 ႏွင့္ M.Mini ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ Chery Automobile Co., Ltd.သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း၊ ဥကၠ႒မွ အသင္း အေနျဖင့္ တာဝန္ႀကီးသျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ဓာတ္ခြဲခန္း ရလဒ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္တို႔အေပၚ အေျခခံ၍ Asbestos ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္သည့္ Transmission, Brake System ႏွင့္ Exhaust System ရွိ ပစၥည္းရွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ Clutch Driven Disc, Front Brake Traction Block, Rear Brake Shoe, Gasket Intake Manifold, Gasket Cylinder Head, Gasket Exhaust Manifold, Gasket Exhaust Pipe, Gasket or Seal ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Vice President Mr.Haiyan Wu မွ ကုမၸဏီ၏ စတင္ တည္ေထာင္ပံု၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏိုင္ငံ တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပံုမ်ားႏွင့္ သံုးႏိုင္ငံတြင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အားလံုး ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္လ်က္ရွိရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၂၈ မ်ဳိးကို အစီးေရ ခုနစ္သိန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း Video Slide Show ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ Asbestos ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ မိမိကုိယ္တိုင္ လိုက္ပါၿပီး Customer မ်ား ေက်နပ္သည္ အထိ အစီးေရ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို သြားေရာက္လဲလွယ္ တပ္ဆင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ပစၥည္းအားလံုးအား ကိုယ္တိုင္ထုတ္ လုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ တစ္ဆင့္ မွာယူသည့္ စက္႐ံုမွ ျပဳလုပ္ေပးသြင္းသည့္ ပစၥည္းကို တပ္ဆင္မိ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပစၥည္း ေပးသြင္းေသာ စက္႐ံုအား အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာ ျမန္မာအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ Chery QQ3, M.Mini ကားမ်ားတြင္ Asbestos ပါဝင္မႈ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းရာ Vice President မွ လံုးဝ မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၄၀၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး ကုမၸဏီတစ္ႏွစ္ ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ Chery Automobile Co., Ltd.သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆး ထုတ္လုပ္၍ ႏိုင္ငံျခား သို႔ ႏွစ္စဥ္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္သျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ကို ၁၀ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Design မ်ားမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ Design မ်ားျဖစ္ၿပီး Environment ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ After Sale Service ကို အစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ Research Center အေနျဖင့္ Asia တြင္ အႀကီးဆံုးႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ထုတ္လုပ္ေသာ ကားမ်ား၏ Crash Test အမ်ဳိးမ်ဳိးအား မိမိကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ စစ္ေဆးေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ Chery Automobile Co., Ltd. တို႔ ပူးေပါင္း၍ ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံု တည္ေထာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအဖြဲ႕သည္ Asbestos ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ယာဥ္မ်ားတြင္ Asbestos မပါဝင္သည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ SGS မွ Test Report မ်ား၏ မူရင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

၂၀-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၈း၀၀ နာရီတြင္ Chery Automobile Co., Ltd.မွ Vice President Mr.Haiyan Wu ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး Asbestos ပါဝင္ႏိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕ကို နမူနာအျဖစ္ ေတာင္းယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Kuming ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြါခဲ့ၿပီး Kuming ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ Chery Automobile Co., Ltd.ပိုင္ Sale & Service Centre ႏွစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၿပီး၍ Exhaust လိုင္းရွိ Gasket, Seal မ်ား လဲလွယ္တပ္ဆင္မႈကို အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး Chery Automobile Co., Ltd.မွ ေပးပို႔လာေသာ ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္း မ်ားႏွင့္ Test Report အား စစ္ေဆး၍ လက္ခံခဲ့ကာ ျမန္မာေလ့လာေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုေပါင္း ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ၾကလ်က္ ရန္ကုန္ေရာက္ရွိပါက ဆက္လက္ စစ္ေဆး ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါ၏။

ရန္ကုန္ ျပန္ေရာက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ ႏွင့္ ဦးသီရိဦးတို႔သည္ အမွတ္ (၁) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း လက္ေအာက္ရွိ အမွတ္ (၁၁) အႀကီးစားစက္႐ံု (ရန္ကုန္) တြင္ တပ္ဆင္ လ်က္ရွိေသာ M.Mini ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရွိ Exhaust System မွ Gasket, Seal တို႔ကို အေသးစိတ္ ထပ္မံစစ္ေဆးပါသည္။ ၂၃-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ ဝယ္ယူထားေသာ Chery ကား QQ3 တစ္စီး၏ Exhaust System ရွိ Gasket, Seal သံုးကြင္းကိုျဖဳတ္၍ ထပ္မံစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ တို႔ႏွစ္ဦး M.Mini ႏွင့္ QQ3 ကားတို႔တြင္ Asbestos ပါဝင္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ အစိတ္အပိုင္း ရွစ္မ်ဳိး၏ အေျခအေန စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ Chery Automobile Co., Ltd.မွ ထုတ္လုပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းထားသည့္ Chery QQ3 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၁) အႀကီးစားစက္မႈ လုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ M.Mini ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါႏွင့္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ Asbestos အား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳ ထားျခင္း ရွိ/မရွိကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ အတြက္ Clutch Driven Disc, Front Brake Traction Block, Rear Brake Shoe, Gasket Intake Manifold, Gasket Cylinder Head, Gasket Exhaust Manifold, Gasket Exhaust Pipe, Gasket or Seal ပစၥည္းရွစ္မ်ဳိးကို အထူး အေလးထား စစ္ေဆးခဲ့ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခား ဓာတ္ခြဲခန္း Societe General de Surveillance မွ စစ္ေဆးေပးေသာ Test Report ႏွင့္ Visual Inspection မ်ားအရ Non-Asbestos Gasket Sheet မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ Report တြင္ Asbestos ေျခာက္မ်ဳိး ျဖစ္ေသာ Actinolile, Amosite, Anthophyllite, Chrysotile, Crocidolite, and Tremolite တုိ႔အား Negative=(the absence of asbestos) ဟု ေဖာ္ျပထား သည့္အျပင္ Chery Automobile Co., Ltd. မွ ထုတ္လုပ္ေသာ Clutch Driven Disc ေပၚတြင္ Asbestos free and Lead free ဟု ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ Chery Automobile Co., Ltd.မွထုတ္လုပ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တင္သြင္း ထားသည့္ Chery QQ3 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၁) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ M.Mini ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တုိ႔တြင္ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္း မ်ား၌ Societe Generale de Surveillance (SGS) ၏ Test Report မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ Chery Automobile Co., Ltd. သည္ စနစ္တက် ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္႐ံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သြားေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ခဲ့ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၏ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တင္သြင္း ထားသည့္ Chery QQ3 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၁)အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ M.Miniေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ တုိ႔တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါႏွင့္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ Asbestos အစိတ္အပိုင္းမ်ား မပါရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ရန္ The Voice မွ တစ္ဆင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဦးအုန္းျမင့္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း

(မွတ္ခ်က္ - ဤေပးစာမွာ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာ)

Copy From The Voice Weekly facebook page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free