ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမူၾကမ္း အသစ္တရပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ေထာင္လိုေသာ ႏုုိ္င္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ေဒသခံ စီးပြားဖက္တဦး ရွာစရာမလိုေတာ့သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၅ ႏွစ္အထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္လည္း ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ ယေန႔သတင္းေပးပို႔သည္။
ရန္ကုန္မွ အိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တခု (ဓာတ္ပုံ - ႐ိုက္တာ)
ဧၿပီလ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ႏႈန္းရွင္အျဖစ္ တရားဝင္က်င့္သုံးေတာ့မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္လိုက္မႈႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ယင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကို ျပဌာန္း က်င့္သုံးႏိုင္ေၾကာင္း လက္ခံရရွိထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ကိုးကား၍ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက သုံးသပ္ေရးသားထားသည္။
ယင္းအစီအစဥ္သည္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ လြဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျခြတ္ၿခဳံက်ေနရသည့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ဦးေမာ့ေစေရးအတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ လက္ေတြ႔က်ေသာ အရဲရင့္ဆုံး ေရွ႕တိုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးႏုိင္သည္ဟူေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား ေပၚထြန္းေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ တင္ႀကိဳေရာက္ရိွေနၾကသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္အစိုးရက စတင္ဆြဲေဆာင္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ေနလာခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္အတြင္း ထူးျခားေသာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကို ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းအရ ႏုုိ္င္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ခြင့္ရိွသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တြဲဖက္၍လည္း စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ဖက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမတည္ေငြ အနည္းဆံုး ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွရမည္ဟု သိရသည္။
ႏုုိ္င္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ေျမယာအသံုုးျပဳခြင့္ရိွေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုု္င္ငံေတာ္မွေသာ္လည္းေကာင္း ေျမယာငွားရမ္းအသံုုးျပဳခြင့္လည္း ရိွသည္။ ကနဦး ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္အား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားကိုလိုက္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ တိုးခြင့္ရိွသည္။ တႀကိမ္လွ်င္ ၁၅ ႏွစ္အထိ တိုးခ်ဲ႕ငွားရမ္းခြင့္ရိွသည္။
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား ေခၚယူခန္႔အပ္ခြင့္မရိွေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီသည္ ပထမ ၅ ႏွစ္အၿပီးတြင္ ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားစုစုေပါင္း အေရအတြက္၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားကို ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္ လုိအပ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ားပါ ပူးတြဲလုုပ္ေဆာင္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္အလုိက္္ ရာခုုိင္ႏႈန္းတက္သြားေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ ၅၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားႏုုိင္သည့္ အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုုိင္အျဖစ္ အသိမ္းခံရႏိုင္သည့္အေရးအေပၚ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိုးရိမ္ခ်က္ကိုု ဥပေဒမူၾကမ္းက ဖယ္ရွားေပးထားသည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကန္ထ႐ိုက္ သက္တမ္းကာလ အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းတိုးထားေသာ ကန္ထ႐ိုက္သက္တမ္း အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအား ေရွးရႈ၍ လက္ရိွေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းမရိွဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းမရိွေစရဟု ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။
မတ္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ေတာ့မည္ က်င္းပေနဆဲ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးေကာင္း ျပဳေပးႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတက ၁၄ ရက္အတြင္း ၎ဥပေဒအား အတည္ျပဳျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ပါလီမန္သို႔ ျပန္လႊဲေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက သုံးသပ္ထားသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားကခ်မွတ္ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ့ေနေသာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ခ်ည့္နဲ႔ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ဘဏ္စနစ္၊ လုုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရွားပါးလြန္းျခင္းအျပင္ အားနည္းေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားက စီးပြားေရး ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ရန္ အတားအဆီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

ဧရာဝတီသတင္း႒ာနမွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free