စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသရိွ တံတားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံေသာ ေလလံဂိတ္တစ္ခုအား စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ကို လုိက္နာျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ ဥ႐ုတံတား အသံုးျပဳခ ဆုိင္ကယ္ တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝ ေကာက္ခံရန္ စာခ်ဳပ္တြင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း က်ပ္ ၅ဝဝ ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ အဆုိပါ တံတားေလလံလုပ္ပိုင္ခြင့္အား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ ေန႔မွစ၍ (၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃) ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တံတားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံ မႈ ေလလံအား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ မတ္လ ၂၁ရက္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ တံတားအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေရးဂိတ္စခန္း ၁၃ ခုကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေလလံ တင္ခဲ့ရာ ဥ႐ုတံတား အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေရးအတြက္ က်ပ္ ၁၂ သိန္းျဖင့္ ေလလံေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။
စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ဥ႐ုတံတား ျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံ ခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံရေသာ  ေနရာ တြင္ ဒုတိယေလလံေအာင္သူ အား ဧၿပီလ ၄ ရက္ ေန႔မွစတင္၍ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ လဲႊေျပာင္း ေပး အပ္ခဲ့သည္။
တံတားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံသူမ်ား အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာမႈမရိွပါက ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္လ႐ုပ္သိမ္းျခင္း တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေလလံလုပ္ပုိင္ခြင့္အား လံုးဝ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေပၚျပဴလာျမန္မာမွ ျဖစ္သည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free