ကၽြန္ေတာ္၏ဖခင္သည္ လက္သမား ဆရာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ (၈)တန္း ေရာက္ေသာႏွစ္တြင္ သံေယာဇဥ္ရွိေသာ အလယ္တန္းျပဆရာမွ ““ကၽြန္ေတာ္ (၈) တန္းေအာင္ေသာအခါ (၉)တန္း၊ (၁၀) တန္း ဆက္မတက္ဘဲ၊ စစ္ကိုင္းရြာသစ္ ႀကီး တုိင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပ္ၸံ (ယခု တကၠသိုလ္)သို႔ တက္ေရာက္ရန္”” အႀကံ ျပဳပါသည္။ ဆရာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္ (၁၀) တန္းေအာင္ပါကလည္း မိဘအေျခအေနအရ တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိမည္ျဖစ္၍ (၁၀)တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္ ရရန္ ေသခ်ာေသာ တုိင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳး  ေရးသိပၸံသို႔ တက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဧရာ၀ တီတုိင္း၏ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ စည္ပင္သာ ယာေရးေစ်း႐ုံေဆာက္ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ၏ ဖခင္ကလက္သမားလုပ္ငန္းရရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို  ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ္သည္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို အားက်ေနသူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ (၈) တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေသာအခါတုိင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးသိပၸံသို႔ မေလွ်ာက္ဘဲ စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရ၍ (၁၉၆၈ မွ ၁၉၇၀)ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ နတ္ေမာက္ လမ္း၊ စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း  အမွတ္ (၁)တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိ ခဲ့ပါသည္။
စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားမွ ေအာင္ျမင္ေသာ အထူးခၽြန္ဆံုး ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကို စက္မႈတကၠသိုလ္ သို႔ တုိက္႐ိုက္တက္ခြင့္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဘာသာရပ္ေက်ာင္းသား (၁) ဦးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဘာသာရပ္ေက်ာင္း သား (၁) ဦး တက္ခြင့္ရသြားပါသည္။ က်န္ေသာ စာေမးပြဲေအာင္ေက်ာင္းသား မ်ားအနက္ သတ္မွတ္အမွတ္မီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရစက္မႈလက္ မႈသိပၸံမ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စက္မႈလက္မႈသိပၸံ၀င္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ အင္းစိန္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ တြင္ (၁၉၇၀-၇၃)ထိ တက္ေရာက္ၿပီး ေအဂ်ီတီအုိင္ ဒီပလိုမာရရွိခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ ေန႔စား၊ ပုံေသ လစာ၊ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္း အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးရာထူးျဖင့္လုပ္သက္ ျပည့္ပင္စင္ယူခဲ့ပါသည္။
နတ္ေမာက္စက္မႈလက္မႈ အထက္ (၁)၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စက္ မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၀န္း က်င္မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္  သည္ ငယ္စဥ္က ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ ေနခဲ့ရသူ ျဖစ္ရာ၊ အဆင့္အတန္းမခြဲျခားဘဲ ပညာ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ငယ္စဥ္က ဆရာ မ်ား၏ ေက်းဇူးကိုမေမ့ခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၈)တန္းထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရေသာ State ေက်ာင္းဆရာကန္ေတာ့ပြဲ၊ စက္မႈ ပညာအေျခခံကစ၍သင္ခဲ့ရေသာ နတ္ ေမာက္စက္မႈလက္မႈ အထက ဆရာကန္ ေတာ့ပြဲႏွင့္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းသား  ေဟာင္းမ်ား ဆရာကန္ေတာ့ပြဲမ်ားကို အေျခအေနေပးပါက တက္ေရာက္ကန္ ေတာ့ပါသည္။ အေျခအေနမေပးပါက အလွဴေငြထည့္၀င္ေလ့ရွိပါသည္။
ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ အၿငိမ္း စား၀န္ထမ္းျဖစ္ရာ လြတ္လပ္မႈရေနသျဖင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မုိင္ (၁၈၀) ခန္႔ အကြာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘး ၿမိဳ႕တစ္ ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေနေသာ္လည္း၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္နတ္ေမာက္လမ္းစက္ မႈလက္မႈ အထက (၁) အာစရိယပူေဇာ္ ပြဲႏွင့္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းသားေဟာင္း မ်ား အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ (၃၆) မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ ရွိေသာ ဧရာ၀တီတုိင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ ႏွစ္ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ State ေက်ာင္း  အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကိုလည္းေကာင္း၊ မပ်က္  မကြက္ တက္ေရာက္ပူေဇာ္ေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ (၈)တန္းေအာင္ျမင္ေသာ  အခါ စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ရာမွ ဘ၀အခ်ဳိ႕အေကြ႕ ျဖစ္ခဲ့ရာအာစရိယပူေဇာ္ပြဲမ်ားအနက္ ကၽြန္ေတာ္အေပ်ာ္ဆံုးမွာ နတ္ေမာက္စက္  မႈလက္မႈအမွတ္ (၁) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။
နတ္ေမာက္လမ္း၊ စက္မႈလက္မႈ အထက (၁)၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ယခင္က ႏွစ္ရွည္ျခား၊ ထုိ႔ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္က်င္း ပခဲ့ရာ ႏွစ္စဥ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေနာက္ဆံုး ပတ္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်င္းပမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္  အာစရိယပူေဇာ္ပြဲမွစ၍ ကၽြန္ေတာ္ပညာ သင္ၾကားခဲ့ရေသာ စက္မႈလက္မႈအထက (၁)ေရွ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးပန္းၿခံအတြင္းရွိ Royal Garden Restaurant မွာ က်င္းပ ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ၏ အာစရိတ္ယပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲ ကို (၂၆.၃.၂၀၁၂) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ Royal Garden Restaurant ၌ပင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ စက္ မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္းႀကီးကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဦးသန္းေအာင္က ၁၃၁၆ ခု၊ နယုန္လဆန္း (–)ရက္၊ (၈.၆.၁၉၅၄)ေန႔တြင္ စက္မႈလက္မႈပညာ  ရပ္မ်ား အတတ္သင္ေက်ာင္းႀကီးအျဖစ္ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၿပီး။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ပညာ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀  ခုႏွစ္ထိ (၄၄)ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး။ ဆရာႀကီး (၁၂)ဦး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုးေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးမွာ ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖစ္ ၿပီး။ ေနာက္ဆံုးဆရာႀကီးမွာ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္လြင္ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္ႏွစ္ (၄၄) ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားေပါင္း (၆၅၀၀) ေက်ာ္သည္ ေရဒီယို၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၊ တြင္ခုံေဖာက္ခံု၊ ဂေဟဆက္၊ သတၱဳ  ျပား၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၊ အေဆာက္အဦးစေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။
ေက်ာင္းဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ား အနက္အခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္း  သားမ်ားသည္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊ ယင္းမွ တဆင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္၊ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ တုိက္႐ိုက္စက္မႈတကၠသိုလ္  စသည္ျဖင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားၾက  ပါသည္။ အဆုိပါေက်ာင္းသားမ်ားအေန ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တနံတလ်ား အႏွံ႔အျပား သာမက ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္မ်ား၌ပင္ မိမိတတ္ကၽြမ္းေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလွ်က္ရွိေနၾကပါ သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္၍လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ား တည္ေထာင္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ ႐ိုက္တာ၊ လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာမ်ားလုပ္ ၍လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္နယ္ဖက္၊ စစ္ဖက္  တာ၀န္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ မ်က္လွည့္စေသာ အႏုပညာ  ရပ္၀န္းတြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေန  ၾကတာကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ အာစရိတ္ယပူေဇာ္ပြဲကို ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း မ်ားကို အရသာ ထူးကဲစြာျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြး  ေမြးေသာ Soe Elertrices Mashinery Co., Ltd \ Chairman ျဖစ္သူ ဦးစိုးတင့္ မွာ (၁၉၇၃)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ယခု ျပည္ေထာင္စုဒု၀န္ႀကီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသူ ဦးေအာင္သန္းဦးမွာ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္ပါသည္။ အႏု ပညာနယ္ပယ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေက်ာ္အဆုိ  ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ဖိုးေသာၾကာ၏ ဖခင္ စာေရးဆရာဒါ႐ုိက္တာ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ အကယ္ဒမီ သုေမာင္မွာ (၁၉၆၉)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း၊ ႏိုင္ငံ ေက်ာ္အဆုိေတာ္ အနဂၢ၏ ဖခင္စတူဒီယို အဆိုေတာ္မင္းမင္းလတ္မွာ (၁၉၇၀) ခုႏွစ္  ေက်ာင္းသားေဟာင္း၊ စေကၠာမ မ်က္လွည့္ ပညာရွင္ ဦးစိုးႏိုင္မွာ (၁၉၈၀) ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္ပါသည္။ အမိ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသာ အသက္ရွိခဲ့မည္ ဆိုပါက သူေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ သူ႔သား မ်ားအေနျဖင့္ နယ္ပယ္အရပ္ရပ္တြင္ ထူးခၽြန္ေနသည္ကို ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္ ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္  ပြဲတြင္ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း  ဦးစိုးဟန္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား ပါသည္။ ဦးစိုးဟန္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ၿပီး၊ အာစရိယပူေဇာ္  ပြဲအတြက္ တကူးတကလာေရာက္ခဲ့သူျဖစ္  ပါသည္။ ဦးစိုဟန္ေျပာၾကားခ်က္တြင္ မိမိ တို႔ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ယခင္က Poly Technic ဟုေခၚေၾကာင္း၊ Poly Technic ေက်ာင္းသားျဖစ္ခဲ့၍ ဂုဏ္ငယ္စရာ မလိုေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္လည္း Poly Technic ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း ကြာ ျခားခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေသာ Poly Technic ေက်ာင္းမ်ားမွာ (၇) တန္း၊ (၈)တန္း (အေျခခံပညာအလယ္ တန္းအဆင့္) ေအာင္သူမ်ား တက္ရ ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူတြင္တက္ရေသာ Poly Technic မွာ အေျခခံပညာအထက္ တန္း ေအာင္သူမ်ားတက္ရေၾကာင္း ထည့္  သြင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ကိုလံဘိုစီမံကိန္း ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပညာသင္ေစလႊတ္သ ျဖင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ  Sewerage ဌာနတြင္Trainning ဆင္းခဲ့ဘူးရာ Poly Technic ေက်ာင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႕ခဲ့ဖူးပါ သည္။ ယင္းတို႔ေျပာၾကားခ်က္အရ သူတို႔ ရရွိေသာအဆင့္မွာ ဒီပလိုမာအဆင့္ျဖစ္ ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္သမီးအငယ္ဆံုးမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို (၄)ဘာသာ  ဂုဏ္ထူးျမင့္ ေအာင္ျမင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္  သမီး၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူမွာလည္း (၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ပင္ ေအာင္ျမင္ပါ သည္။ သမီး သူငယ္ခ်င္း၏ ဖခင္ျဖစ္သူ မွာ စီးပြားေရးသမားျဖစ္ရာ၊ သူ၏သမီး ျဖစ္သူကို စင္ကာပူႏုိင္ငံ Poly Technic တြင္ ေက်ာင္းထားရန္စီစဥ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္သမီးကိုလည္း သူ႔သမီးႏွင့္ အတူ  ထားရန္ ေျပာၾကားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ သမီးကလည္း စင္ကာပူ Poly Technic ေက်ာင္းတြင္ေနခ်င္ပါသည္။ ထုိအခ်ိိန္ တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ကို ထုိက္သင့္သ ေလာက္နားလည္ၿပီး၊ အမွားအယြင္း အနည္းဆံုးျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္  ေနရာ၊ သမီးျဖစ္သူကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ Poly Technic ေက်ာင္းပို႔ရန္အထိ ေငြ ေၾကးလံုေလာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ တြင္ ေက်ာင္းသြားထားရန္မွာ ေလယာဥ္  ပ်ံစရိတ္၊ အခန္းစရိတ္၊ ေက်ာင္းလခစရိတ္ စားစရိတ္၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ သြားလာ စရိတ္အေထြေထြအသံုးစရိတ္မ်ား လုိအပ္  ရာကၽြန္ေတာ့္နည္းတူေငြေၾကးႂကြယ္၀မႈ မရွိေသာ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ မိဘမ်ား ၏ သား၊ သမီးမ်ားအား ေက်ာင္းထားႏိုင္ မႈ မရွိႏိုင္ပါ။
(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္   ပြဲမွစ၍ အမိေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေရွ႕  Royal Graden Restaurant တြင္ က်င္းပခဲ့သည္ မွာ (၄) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ပညာသင္ၾကားျခင္း ရပ္နားထားခဲ့ေသာ အမိေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးမွာ (၁၂)ႏွစ္ခန္႔ သားမ်ားမရွိဘဲ ေအးေဆးၿငိမ္သက္လ်က္ရွိပါသည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံတည္ေထာင္ၿပီးၿမိဳ႕ကြက္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္  Town Planning ကို လာေရာက္ေလ့လာ ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ ထုိ႔အတူ စင္ကာပူ Poly Technic တည္ေထာင္ရန္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္း (Rangoon Poly Technic) ကို လာေရာက္ေလ့ လာၾကသည္ဟု ၾကားသိရဖူးပါသည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အတု ယူေလ့လာျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတစ္ ပါးျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္က ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း နတ္ေမာက္လမ္း၊ စက္မႈ လက္မႈ အထက (၁) ေနရာ၌ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳေတာ့ပါ။ ယခု အခ်ိန္ တြင္ အမိေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ေက်ာင္း သားမ်ားလစ္လပ္ေနရာ၊ အမိေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးမ်ား စာသင္ခန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ုံ ခန္းမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားစသည့္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား လုံေလာက္စြာရွိေန ပါ၍ စင္ကာပူ  Poly Technic ကဲ့သို႔သင္ ႐ိုးၫႊန္းတန္းမ်ားကို နမူနာယူၿပီး၊ ျပည္ တြင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ျပည္ပဆရာမ်ား ပူး ေပါင္းကာ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္သင့္ပါသည္။ ျပည္ပဆရာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ လစာေပးရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ေက်ာင္းလခကို ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပး သြင္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းသား  မ်ား၏ ေနစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္၊ အေထြေထြ သံုးစြဲေငြမ်ားကို ျပည္တြင္းေငြမ်ားျဖင့္ သံုး စြဲႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား၏ ျပည္ပခရီးစရိတ္မ်ား သက္ သာမည္ျဖစ္ရာအေတာ္အတန္ပစၥည္းရွိ သည့္ မိဘမ်ား၏ ပညာထူးခၽြန္စာႀကိဳး စားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတ ကာအဆင့္မီပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာအလယ္တန္း အဆင့္ေအာင္ၿပီး  Poly Technic တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္း သားေဟာင္းမ်ားပင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏုပညာနယ္ပယ္  မ်ားတြင္ ထူးခၽြန္သူမ်ားေပၚထြန္းခဲ့ရာ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ေအာင္ ျမင္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးမည့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ  Poly Technic ေက်ာင္း ႀကီးေပၚေပါက္လာပါက ေက်ာင္းဆင္း လာမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားထက္ ပိုမို ထူးခၽြန္သူမ်ားေပၚထြန္းလာမည္ဟု ယံု ၾကည္မိပါသည္။  Poly Technic ဘာသာ ရပ္အျပင္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ ရာ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါက ျမန္မာ ျပည္တြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ပညာတတ္ေက်ာင္းသားအေျမာက္အျမား ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္ဟုယူဆေၾကာင္း ပါခင္ဗ်ာ။


ေရႊဒံုးတင္ဦး၏ Hot News မွ ေဆာင္းပါးပါ။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free