ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္ မ်ာကို (၂၃-၄-၂၀၁၂) တနလၤာ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ရာအခမ္းအနား အစီအစဥ္အရ
၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာယူျခင္း၊
၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၄၀ ဦးကတိသစၥာျပဳျခင္း ႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း၊
၃။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းအထေျမာက္ ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာ ျခင္း၊
၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တတိယပံုမွန္ အစည္းအ ေ၀း၁၉ရက္ေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္ ေၾကညာျခင္း၊
၅။ အစည္းအေ၀း မတက္ေရာက္ ႏုိင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကခြင့္ပန္ၾကား ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုး အျဖတ္ရယူျခင္း၊
၆။ ၾကယ္ပြင့္ျပ ထားသည့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေမး ျမန္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္း၀င္ မ်ားကေျဖၾကားျခင္း-
(က) ဦးစိုင္းဘိုးေအာင္၊ မူဆယ္ မဲဆႏၵနယ္၏ ယာဥ္ႀကီး/ယာဥ္ ငယ္ ထိခုိက္မႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြြန္း။
(ခ) ဦးတင္ေမာင္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ မဲဆႏၵနယ္၏ အိမ္ပဲြစား၊ ေျမပြဲ စား၊ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္သမား နာမည္ခံ အတုအေယာင္တို႔အား တားျမစ္သည့္ ဥပေဒရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း။
(ဂ) ဦးသိန္းထြန္း၊ ေက်ာင္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္၏ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳေငြကိုခ် ထားေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း။
၇။ သူရဦးေအာင္ကို၊ ကန္ပက္ လက္မဲဆႏၵနယ္က ““တရားစီရင္ ေရးမ႑ိဳင္ေျဖာင့္မတ္ႀကံ႕ခုိင္ေစ ရန္အတြက္၀ိုင္း၀န္းကူညီေထာက္ ပံ့မေပးေရး””အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊မသင့္ အ ဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း၊
၈။ အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကလက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက ယင္းအ ဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မရွိေ ေၾကာင္း ဥကၠ႒က ေၾကာညာ ျခင္း။ (သို႔မဟုတ္) လက္ခံေဆြး ေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာ အဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိ လွ်င္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ ေၾကာင္း ဥကၠ႒က ေၾကညာျခင္း၊
၉။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ ““အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္ မႈ ဥပေဒၾကမ္း””ကို လက္ခံရရွိ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိ ေပးတင္ျပျခင္း စသည္တို႔ကို အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္တတိယ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ လာၾကေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအားအမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိ ျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္ သက္၍ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ-
ဦးစိုး၀င္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီ အင္အားစုပါတီ
အဆင္ေျပသြားမယ္လို႔ထင္ ပါတယ္။ အန္ကယ္တု႔ိ လႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္လာကတည္းက ျပင္သင့္ ျပင္ထိုက္တာေတြကို ျပင္ မယ္ဆိုၿပီး ၀င္ခဲ့တာပါ။လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပႏုိင္ငံေရး အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္တယ္ ဆိုကတည္း က ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္တာေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၀င္ခဲ့တာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္္ ဒီကိစၥက လႊတ္ ေတာ္အတြင္းမွာ ၫွိႏႈိင္းလိုက္ရင္ ရမယ့္ ကိစၥလို႔ ထင္ပါတယ္။ အတြင္းမွာေနပါ၊ အျပင္မွာေနပါ လို႔ အတင္းမတိုက္တြန္းလိုပါဘူး။ သူတို႔ႏုိင္ငံေရး လုပ္လာတာ လည္း ၾကာပါၿပီ။ အေျခအေနကို ၾကည့္္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ကိုျဖတ္သန္းလာ ခဲ့ၿပီးၿပီပဲ။ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆို တာကို ဆံုးျဖတ္တတ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔ဘက္က အဆိုတင္သြင္းလာခဲ့ရင္ ေထာက္ ခံမယ္၊ မေထာက္ခံဘူးဆိုတာ ထက္ ျပင္သင့္ ျပင္ထုိက္တယ္ဆို ရင္ ျပင္ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္ တာနဲ႔ ေႏွးတာေတာ့ကြာမွာေပါ့။  အန္ကယ္တို႔ကေတာ့ အတြင္းပိုင္း ကို၀င္လာၿပီးမွ ေျပာင္းလဲတာ ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ ၂၀၁၀ ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၿပီး အတြင္း ပုိင္း၀င္လာခဲ့တာလို႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္။
ဦးျမင့္သန္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) ရခုိင္တုိင္း ရင္း သားတိုးတက္ေရးပါတီ
တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြအေနနဲ႔ NLD လႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္လာတာကို ႀကိဳ ဆိုၾကမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္။ သူတု႔ိျဖစ္ခ်င္တာေတြကို လည္း ကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုတာကို လက္ခံၿပီး လႊတ္ ေတာ္ထဲဲကို အရင္၀င္လာခဲ့ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က အမ်ားႀကီးအေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔  ေဒၚစုတို႔ အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို နည္း နည္းအေလွ်ာ့ေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္ ထဲ ၀င္လာေစခ်င္ပါတယ္။ လႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို  တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ပိုသင့္ ေတာ္ၿပီး ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာပါ။ ဒီစကားလံုးေလးတစ္ခုအေၾကာင္း ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကေန အျငင္းအခုန္လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးမရွိ ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ဦးေဌးဦး (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲဲကို ဖိတ္ထားလိမ့္ မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လာတာမလာတာကေတာ့ သူ႔သ ေဘာထားပါ။ ဒီစာသားကို ဒီမွာ ရွိတဲ့ လူေတြအားလံုး ဒီအတုိင္း ဆိုေနရတာပါ။ ဒီေန႔အသစ္ ေရာက္လာတဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီစာသားကို ဒီအတုိင္းရြတ္ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဒီေန႔ ဒီကိုလာ မယ္ဆိုရင္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ ရြတ္ဆုိရမွာပါ။ စာသားေလးက ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိရင္ ဒီတိုင္းထား ၿပီး၊ ထိိခုိက္နစ္နာမႈရွိမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ျပင္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အျခား ဒီ့ထက္အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္စရာ ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိပါေသး တယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္မွ ျပင္မယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တာ  လႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္ဖို႔လား၊ ဒီစာသား ျပင္ဖို႔လား ဆိုတာ သိေစခ်င္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဘာစိတ္ ကူးလဲဆိုတာ သူတို႔ပဲသိမွာပါ။ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္္တက္ ေနတဲ့ လူေတြအားလံုးကေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ ကတိသစၥာျပဳေနပါ တယ္။ ျပင္လို႔ရလို႔သာ ျပင္မယ္ ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေတာင္ ျပန္ျပင္ဦးမလား မသိပါဘူး။ဒါေပ မယ့္ ဒီကိစၥက အမ်ားလက္မွတ္ ထုိးၿပီး ဥပေဒျပဳထားတာမို႔ အား လံုးသေဘာတူ တက္ေရာက္ေန တာမို႔ ျပင္မယ္ဆိုရင္ ထူးမယ္၊ မထူးဘူး၊ ထိခိုက္မယ္ မထိိခိုက္ ဘူး စဥ္းစားပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္။
ဦးသိန္းၫြန္႔ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီ ပါတီသစ္
ဒီကိစၥက ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥ ျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ဆံုး ျဖတ္တာကပိုၿပီး တရားဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒကိုျပင္ခ်င္ရင္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးကို တင္ရပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးတင္ဖို႔အတြက္ လႊတ္ ေတာ္တြင္းမွာပဲ ဆံုးျဖတ္လို႔ရပါ တယ္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ၿပီးေပ မယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာကတိသစၥာ ျပဳၿပီးမွ စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ထုတ္ ေပးၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အစစ္ျဖစ္မွာပါ။ လႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီးမွ ဥပေဒ အသစ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဦးက အဆိုတင္သြင္း အျခားသူမ်ားက ေထာက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကိစၥက ဥပေဒအေဟာင္းကို ျပင္ ဆင္ရမွာျဖစ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းက အဆိုတင္သြင္းၿပီး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ ေထာက္ခံ မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ကို ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာေထာက္ထား ၿပီး ေရာက္ေအာင္လာခဲ့ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Hot News weekly rS ul;,lonf/
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free