ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ GSM/UMTS မိုဘိုင္းလ္တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္း၊ ZTE GSM Core Networkတြင္စက္အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ (Cutover) လုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပပါ ေန႔ရက္မ်ားအတုိင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂-၄-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ SGSN/GGSN/WAP တုိ႔အား စက္အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီ တိတိမွ ၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္အထိ၊ ၃-၄-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လက္ရွိ iHLR အား USSP သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီတိတိမွ ၁၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္အထိ၊ ၅-၄-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MGW အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ VMSC အသစ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီ တိတိမွ ၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္အထိ၊ ၇-၄-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တုိ႔ရွိ MGW မ်ားအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ VMSC အသစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီ တိတိမွ ၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္အထိ၊ ၁၀-၄-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕  လက္ရွိ iHLR အား USSP သို႔ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီ တိတိမွ ၁၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္အထိ၊ ၁၂-၄-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MGW အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ VMSC အသစ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီ တိတိမွ ၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္အထိႏွင့္ ၁၅-၄-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ MGW အား မႏၲေလးၿမိဳ႕ VMSC အသစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီ တိတိမွ ၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္အထိ၊ ေဖာ္ျပပါ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ေစာေစာပိုင္းအခ်ိန္၌ စက္အသစ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ တပ္ဆင္ထားေသာ GSM မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ားသည္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း  ၀န္ေဆာင္မႈ (Voice Service) ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ (Data Service)မ်ားသည္ ၁၀ မိနစ္မွ အမ်ားဆံုး ၂၀ မိနစ္အထိ ေခတၱဆိုင္းငံ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမ၀တီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္

ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Furl
  • Reddit
  • Spurl
  • StumbleUpon
  • Technorati

Leave a comment

Join Free