အစိုးရကသာ ကာလၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔
စတင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ အာမခံကုမၸဏီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားမွ
ာ အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႕က ယေန႔(ဧၿပီ၂၆)ရက္တြင္ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
ယခင္ ျပည္တြင္းအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရ၏ ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကသ
လုပ္ကုိင္၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ပုဂၢလိကပုိင္၊အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ႏုိင္ငံတကာႏွင့္တန္းတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊
ႏုိင္ငံပုိင္၊ အမ်ားပုိင္၊ပုဂၢလိပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္ပါက
ဆုံးရႈံးပ်က္စီးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အာမခံလုပ္ငန္း ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔အားေကာင္းလာရန္ ထုိသုိ႔
စတင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။
အာမခံကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္လည္း အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ
ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ထားၿပီး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ထားသည္ဟုဆုိသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ေမ၂ရက္မွစ၍ အာမခံကုမၸဏီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားသည္ အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

7DAY new မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free