လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ပို႔လႊတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္း ၀န္ထမ္း ၁၀ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း၀န္ထမ္း ၁၀၈ဦးျဖင့္ ျပဳျပင္ေနနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
တာ၀ါတုိင္အမွတ္ ၂၀၆ ႏွင့္ ၂၀၇ တုိ႔အား ျဖန္႔ခြဲျပဳျပင္ခဲ့ရာ တာ၀ါတုိင္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ႀကိဳးထိန္းရန္ stay က်င္းတူးျခင္း၊ Earth Wire ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္း ေျမျပင္တြင္ ဖမ္းထိန္းျခင္း၊ တုိင္ေဟာင္းမွ ACSR ႀကိဳးႏွင့္ Earth Wire ႀကိဳး ျပဳတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး၊ တာ၀ါတုိင္အမွတ္ ၂၀၆ အား တာ၀ါတုိင္ဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တာ၀ါတုိင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တာ၀ါတုိင္အမွတ္ ၂၀၇ အား တာ၀ါတုိင္ ဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တာ၀ါတုိင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းေဟာင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနၿပီျဖစ္သည္။
တာ၀ါတုိင္အမွတ္ ၇၃ အားလည္း အျမန္ျပဳျပင္ႏုိင္ေရး နယ္ေျမခံလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိုႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

7day မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free