ပုဒ္မ ၇၃(စ) ။ ။ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးဦးသည္ ရာထူးသက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီ ႏႈတ္ထြက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကြယ္လြန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထာဝစဥ္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ဒုတိယသမၼတ ရာထူးေနရာ လစ္လပ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အစည္းအေ၀း က်င္းပခ်ိန္ ျဖစ္ပါက ယင္းဒုတိယ သမၼတကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေပးခဲ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖဲြ႔က ခုႏွစ္ရက္ အတြင္း ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေပးေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေဆာလ်င္စြာ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ပုဒ္မ ၇၃ (ဆ) ။ ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပခ်ိန္ မဟုတ္လွ်င္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိသည္႔ေန႔မွစ၍ ၂၁ ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ေခၚယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖဲြ႔က ဒုတိယ သမၼတ တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေပးေရး အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

The Voice မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free