ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕(UNFPA) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အကူအညီ ေပးေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆ သန္း သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အကူအညီေပးေရးစီမံကိန္းတြင္ မိခင္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္း မ်ား၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရးႏွင့္က်ား/မ ညီမွ်မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားစသည္ တို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလ မွာ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ေလး ႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စီမံ ကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေနာက္ ဆံုးအဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက စတင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
မိခင္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၊ က်န္းမာေရးဌာနစိတ္၊ ဗဟုိက်န္းမာ ေရးပညာေပးဌာန၊ က်န္းမာေရးစီမံ ကိန္းဦးစီးဌာန၊ ေဆးသိပၸံပညာဦးစီး ဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားဆရာမမ်ားအသင္း၊ MSI စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ /ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခုခံက်/ကာလသား ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရး အသင္း၊  PSI စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လူဦးေရဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ားမ ညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္၊ FXC စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမအႀကိမ္ အကူအညီေပးေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းကို၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Eleven Media မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free