(၁) ေဆာင္းသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကို သင့္တင့္မွ်တေသာ
အေနအထားျဖင့္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ေမးခြန္း။

(၂) ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ လယ္သမား အမည္ေပါက္ ေငြစု
စာအုပ္ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း။

(၃) ဖြံၿဖိဳးတိုး တက္လာသည့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေ

ရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ေမးခြန္း၊

(၄) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အေသးစား ႏွင့္
အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမည္မွ်ထုတ္
ေခ်းခဲ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမး ခြန္း၊

(၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေပးပို႔
ေသာ"ေျမသိမ္း(သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း"ကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပျခင္း။

Copy From Eleven Media Facebook
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free