ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တို႔အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအား ယွဥ္တြဲပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပ

းလိုက္သည္ -

(၁)ဦးစိုးသိန္း၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

(၂)ဦးေအာင္မင္း၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

(၃)ဦးလွထြန္း၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

(၄)ဦးတင္နိုင္သိန္း၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

(၅)ဦးေအာင္ၾကည္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၆)ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန

(၇)ဦးအုန္းျမင့္၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန

(၈)ဦးေအးျမင့္၊ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန

(၉)ဦးတင့္ဆန္း၊ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန

(ပံု) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

(သမၼတရံုး၀က္ဆုိဒ္)
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free