ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္
အဖြဲ႕၏ မၾကာမီကာလအတြင္း သြားေရာက္မည့္ ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာယႏုိင္ငံႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အား
အေၾကာင္းမညီၫြတ္ပါသျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ၿပီး အဆင္ေျပမည့္အခ်ိန္ကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ညိႇႏႈိင္းစီစဥ္သြား
မည္ျဖစ္ပါသည္။


Copy From Popular Myanmar News Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free